Select your region

By selecting you confirm that you meet all the legal requirements for purchasing a firearm in the selected country.

www.czub.cz

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY ("Podmínky")

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmínky používání internetové aplikace umožňující výběr a úpravu zboží ("Konfigurátor"), která je umístěna na webových stránkách https://www.czconfigurator.com/cz/ ("Webové stránky") a podmínky používání Webové stránky. Provozovatelem Konfigurátoru a Webové stránky je společnost ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., se sídlem Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, IČ: 269 28 787, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 45994 ("Provozovatel").
 2. PODMÍNKY VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

  1. Návštěvníci Webové stránky berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně odborné veřejnosti v oblasti střelných zbraní a střeliva. Odbornou veřejností v oblasti střelných zbraní a střeliva jsou zejména osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo jiné osoby s odbornou znalostí právních předpisů upravujících oblast střelných zbraní a střeliva, zejména zákona č. 190/2003 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nebo osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti střelných zbraní a střeliva nebo akademicky činné působící v oblasti střelných zbraní a střeliva ("Odborná veřejnost").
  2. Návštěvníci Webové stránky dále berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně osobám, které jsou Odbornou veřejností, a které před vstupem na Webovou stránku dosáhli věku 18 let.
  3. KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ RÁMEČEK PŘED VSTUPEM NA WEBOVOU STRÁNKU POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHL VĚKU 18 LET, POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI.
  4. POKUD NEJSTE ODBORNÁ VEŘEJNOST A V DOBĚ VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU JSTE NEDOVRŠIL 18 LET NEVSTUPUJTE.
 3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Webová stránka se skládá ze dvou samostatných, ale technicky, vizuálně a uživatelsky propojených platforem – konfigurátoru a e-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštěvníkům webových stránek vybírat a provádět virtuální úpravy zbraní kategorie B podle specifických požadavků návštěvníků z vybraných možností. Konfigurátor umožňuje mimo jiné uložení vytvořené virtuální konfigurace, sdílení zástupce vytvořené virtuální konfigurace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu, stejně jako hladký přechod do e-shopu za účelem vytvoření objednávky nakonfigurovaného zboží.
  3. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek, stejně jako virtuální konfigurace jsou určeny výhradně pro odbornou veřejnost a osoby starší 18 let, a proto nesmí sdílet odkazy na vytvořené virtuální konfigurace s jinými osobami než profesionální veřejnosti, které jsou současně starší 18 let.
  4. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek a vyobrazení zbraní ve vizualizaci v konfigurátoru jsou ilustrativní. I když se Provozovatel snaží přiblížit reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru realitě, reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství se mohou lišit od skutečných zbraní a jejich příslušenství (např. barevný odstín, přesný tvar, velikost atd.). Zařízení, kterým se návštěvník připojuje k webovým stránkám, například kvalita a rozlišení obrazovky zařízení, může mít také vliv na znázornění vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru.
  5. Prostřednictvím e-shopu si mohou návštěvníci objednat od společnosti Zbrojovka Brno, s.r.o. se sídlem Lazaretní 1/7, Zábrdovice 615 00 Brno, IČO: 269 28 787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45994 zboží sestavené v konfigurátoru. Návštěvník webových stránek bere na vědomí, že v případě přechodu z konfigurátoru na E-shop platí následující Smluvní podmínky v rozsahu, v jakém se tyto Obchodní podmínky nevztahují na.
  6. Provozovatel nezaručuje přesnost a aktuálnost údajů uvedených na webových stránkách. Webová stránka je poskytována "tak, jak je" a v souvislosti s ní nejsou poskytována žádná výslovná ani předpokládaná prohlášení nebo záruky. Provozovatel nezaručuje, že webová stránka bude bezpečná, bezchybná nebo bez škodlivého softwaru nebo kódu.
  7. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že Provozovatel v žádném případě nezaručuje dostupnost nebo aktuálnost webových stránek. Dostupnost webových stránek může být kdykoli omezena, pozastavena nebo zrušena. Obsah webových stránek a jejich jednotlivé funkce mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny bez předchozího upozornění.
  8. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že používají webové stránky na vlastní nebezpečí a přijímají plnou odpovědnost a ztrátu za ně vyplývající z jejich používání, včetně, ale bez omezení na ztrátu služby nebo dat. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší, následné nebo sankčně naháněné škody nebo za jakékoli jiné škody související s používáním webových stránek nebo vyplývající z používání webových stránek, ať už k ní došlo v souvislosti se smluvním vztahem, zákonem nebo deliktem (včetně, ale bez omezení na, škody způsobené nedbalostí) nebo jinak, a to i v případě, že provozovatel byl nebo měl být vědom možnosti takové škody.
  9. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky prohlašujete, že budete používat webové stránky, veškeré informace, materiály nebo služby v nich obsažené v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, Evropské unie, mezinárodních nebo jiných zákonů.
 4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah obsažený na webových stránkách může podléhat ochraně autorských práv, poskytované zejména zákonem č. 121/2000 Sb. z. copyright act, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli použití autorských děl dostupných na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
  2. Návštěvníci webových stránek také berou na vědomí, že značky obsažené na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a mohou podléhat ochraně poskytované zákonem O ochranných známkách č. 286/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití značek obsažených na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Tyto podmínky nedávají návštěvníkům webových stránek oprávnění nebo jiné oprávnění používat značky nebo autorská díla používaná na webových stránkách.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávané během jejich návštěvy webových stránek. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů a používání souborů cookie se řídí zásadami používání souborů cookie.
  2. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky návštěvníci potvrzují, že se dozvěděli o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

  1. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s přístupem uživatele na webové stránky se řídí právem České republiky.
  2. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit. Aktuálně platná verze Obchodních podmínek je k dispozici před vstupem uživatele na webové stránky i do příslušného místa na webových stránkách.
 7. KONTAKT

  1. Návštěvníci webových stránek mohou obsluhu kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] telefonicky na čísle +420 703 170 300; poštou na: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika.

WEBSITE TERMS AND CONDITIONS ("Terms")

 1. INTRODUCTION

  1. This document regulates the terms of use of the Internet application allowing the selection and modification of goods ("Configurator"), which is located on the https://www.czconfigurator.com/cz-en/ website ("Website") and the terms of use of the Website. The operator of the Configurator and website is ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., with its registered office in Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Czech Republic, Registration Number: 269 28 787, registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno, Section C, insert No. 45994 ("Operator").
 2. WEBSITE ACCESS

  1. Visitors to the Website acknowledge that the website is intended exclusively for the professional public in the field of firearms and ammunition. The professional public in the field of firearms and ammunition are, in particular, persons who holds a firearms license or a firearms license or other person with expertise in firearms and ammunition legislation, in particular Act No 190/2003 Coll. on Firearms and Ammunition, as amended, or persons engaged in business activities in the field of firearms and ammunition or academically active in the field of firearms and ammunition ("Professional public").
  2. Visitors to the Website further acknowledge that the website is intended exclusively for persons who are professional public and who have reached the age of 18 before entering the Website.
  3. BY CLICKING ON THE RELEVANT BOX BEFORE ENTERING THE WEBSITE, YOU CONFIRM THAT YOU HAVE REACHED THE AGE OF 18, CONFIRM THAT YOU ARE A PROFESSIONAL PUBLIC AND AGREE TO THESE TERMS.
  4. IF YOU ARE NOT A PROFESSIONAL PUBLIC AND YOU ARE UNDER THE AGE OF 18 AT THE TIME OF ACCESSING THE WEBSITE, DO NOT ENTER.
 3. WEBSITE TERMS AND CONDITIONS

  1. The website consists of two separate but technically, visually and user-connected platforms – a configurator and an e-shop.
  2. The configurator allows website visitors to select and make virtual modifications to category B weapons according to the specific requirements of visitors from selected options. The configurator allows, among other things, saving the created virtual configuration, sharing the link created by virtual configuration via social networks or e-mail, as well as smooth transition to the e-shop in order to create an order of configured goods.
  3. Website visitors acknowledge that the content of the website, as well as virtual configurations, are intended exclusively for the professional public and persons over 18 years of age and therefore may not share links to created virtual configurations with persons other than the professional public who are simultaneously over 18 years of age.
  4. Visitors to the website note that the content of the website and the depiction of weapons in the visualization in the configurator are illustrative. Although the Operator tries to approximate the representation of visualizations of weapons and their accessories in the configurator to reality, the representation of visualizations of weapons and their accessories may differ from real weapons and their accessories (e.g. color shade, exact shape, size, etc.). A device that connects a visitor to a website, such as the quality and resolution of the device's screen, can also affect the representation of weapon visualizations and their accessories in the configurator.
  5. Visitors can order from Zbrojovka Brno, s.r.o. via the e-shop. registered office of Lazaretní 1/7, Zábrdovice 615 00 Brno, REGISTRATION NUMBER: 269 28 787, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, insert 45994 of goods assembled in the configurator. The website visitor acknowledges that in the event of a transition from the configurator to the E-shop, the following Terms and Conditions apply to the extent that these Terms and Conditions do not apply to.
  6. The operator does not guarantee the accuracy and up-to-dateness of the data provided on the website. The Website is provided "as is" and no express or prosuded statements or warranties are provided in connection with it. The operator does not guarantee that the website will be safe, error-free or free of malicious software or code.
  7. Visitors to the website acknowledge that the Operator in no way warrants the availability or up-to-dateness of the website. Website availability may be restricted, suspended or cancelled at any time. The content of the website and its individual features may be changed or deleted at any time without notice.
  8. Visitors to the Website acknowledge that they use the Website at their own risk and accept full liability and loss for their use, including but not limited to loss of service or data. , whether it occurred in connection with a contractual relationship, law or tort (including, but not limited to, damages caused by negligence) or otherwise, even if the operator was or should have been aware of the possibility of such damage.
  9. By agreeing to these Terms and entering the website, you declare that you will use the website, any information, materials or services contained therein in accordance with the applicable and effective laws of the Czech Republic, the European Union, international or other laws.
 4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  1. Visitors to the website acknowledge that the content contained on the website may be subject to copyright protection, provided in particular by Act No.1 21/2000 Coll.z. copyright act, as amended. Any use of copyrights available on the website is prohibited without the express written consent of the author or executor of the copyright.
  2. Visitors to the website also acknowledge that the marks contained on the website are the intellectual property of the Operator and may be subject to the protection provided by trademark law No. 286/2018Coll., as amended. Any use of the marks contained on the website is prohibited without the express written consent of the Operator.
  3. These Terms do not give website visitors permission or other permission to use the marks or author's works used on the Website.
 5. PERSONAL DATA PROTECTION

  1. Visitors to the website acknowledge that their personal data may be processed during their visit to the Website. The processing of personal data is governed by the Privacy Policy, and the use of cookies is governed by the Cookie Policy.
  2. By agreeing to these Terms and entering the website, visitors confirm that they have become aware of the privacy Policy and cookie Policy.
 6. FINAL PROVISIONS

  1. All relations arising in connection with the user's access to the website are governed by the law of the Czech Republic.
  2. The Operator is entitled, in its sole discretion, to change these Terms at any time. The currently valid version of the Terms and Conditions is available before the user enters the website and the relevant place on the website.
 7. CONTACT

  1. Visitors to the website can contact the operator by e-mail at: [email protected] by calling +420 703 170 300; by post to: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Czech Republic.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ („Regulamin“)

 1. WSTĘP

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej [https://www.czconfigurator.com/pl/] („Strona“) oraz dostępnych na niej usług, w tym internetowej aplikacji umożliwiającej wybór i indywidualną modyfikację towarów i wyposażenia („Konfigurator“) oraz podstrony umożliwiającej złożenie zamówienia na wybrany towar lub wyposażenie („e-sklep”).
   (1) W ramach Strony Administrator umożliwia wszystkim użytkownikom spełniającym kryteria określone w punkcie 2.2 Regulaminu poniżej, nieodpłatne przeglądanie treści Strony, korzystanie z aplikacji Konfiguratora i innych powiązanych usług, oraz złożenie zamówienia na wybrane towary i usługi u zewnętrznego Dystrybutora Hubertus K.Senger J.Krzyżosiak sp.j; Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież; PL 7642320626 („Dystrybutor”) przy użyciu funkcjonalności e-sklepu.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest stworzenie, dostawa i sprzedaż towarów zamówionych za pośrednictwem e-sklepu u Dystrybutora. W takim przypadku stroną umowy będzie użytkownik-nabywca oraz Dystrybutor. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad składania zamówień i nabywania towarów i usług Dystrybutora. W tym zakresie obowiązują odrębne Warunki Handlowe.
  3. Administratorem Strony jest spółka ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., z siedzibą Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska, REGON: 269 28 787, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, dział C, akta nr 45994 („Administrator oświadczenia, pytania lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu lub funkcjonowania Strony powinny być adresowane do Administratora e-mailem na adres: [email protected] telefonicznie na numer: +420 731 424 302 lub pocztą na adres: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska.
 2. WARUNKI WEJŚCIA NA STRONĘ

  1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do skorzystania ze Strony, użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające stosowne kwalifikacje i pozwolenie na posiadanie broni wymagane przepisami prawa („Grupa specjalistów”). Użytkownicy po wejściu na Stronę potwierdzają spełnianie powyższych wymogów klikając w stosowne pole lub pola w udostępnionych komunikatach. Brak potwierdzenia uniemożliwia korzystanie ze Strony. W PRZYPADKU GDY DANY UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA KTÓREGOKOLWIEK Z WYMOGÓW GRUPY SPECJALISTÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ STRONĘ.
  3. Wchodząc na Stronę, użytkownik wyraża również zgodę na Politykę prywatności oraz Zasady sosowania cookies zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu.
  4. Wszelkie informacje przekazywane użytkownikom za pośrednictwem Strony, w tym informacje handlowe dotyczące poszczególnych towarów i usług, nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ KONFIGURATORA

  1. W celu korzystania ze Strony i objętych nią aplikacji system teleinformatyczny użytkownika powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: (i) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; (ii) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli; (iii) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
  2. Korzystanie ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia wymaga podania danych i spełnienia wymogów określonych odrębnie w Warunkach Handlowych Dystrybutora.
  3. Strona internetowa składa się z dwóch niezależnych, ale technicznie, wizualnie i użytkowo połączonych platform – Konfiguratora i e-sklepu.
  4. Konfigurator umożliwia użytkownikom Strony wybór i wykonanie wirtualnych zmian w broni kategorii B zgodnie z osobistymi preferencjami odwiedzających w zakresie wybranych możliwości. Konfigurator umożliwia, między innymi zapisanie utworzonej wirtualnej konfiguracji, sporządzenie linku do utworzonej wirtualnej konfiguracji za pośrednictwem sieci społecznych albo poczty elektronicznej, jak i płynne przejście do e-sklepu w celu utworzenia zamówienia konfigurowanego towaru.
  5. Ze względu na to, że Strona internetowa i jej zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla Grupy specjalistów, użytkownicy zobowiązują się do nieudostępniania linków do utworzonej wirtualnie konfiguracji towarów za pomocą Konfiguratora osobom trzecim niespełniającym wymogów Grupy specjalistów.
  6. Treść Strony internetowej i wyobrażenia broni w ramach wizualizacji w Konfiguratorze są poglądowe. Mimo tego, że Administrator dokłada starań, aby wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze jak najwierniej odpowiadały rzeczywistości, to jednak wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia mogą się różnić od rzeczywistej broni i jej wyposażenia ze względów technicznych (na przykład odcieniem koloru, szczegółami kształtu, wielkością itp.). Wpływ na wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze może również mieć urządzenie, za pomocą którego odwiedzający wchodzi na Stronę internetową, na przykład jakość i rozdzielczość ekranu urządzenia.
  7. Za pośrednictwem e-sklepu odwiedzający Konfigurator mogą zamówić u Dystrybutora towary, które skonfigurowali w Konfiguratorze. Zasady dokonywania zamówień oraz prawa i obowiązki z tym związane określają Warunki Handlowe Dystrybutora.
  8. Administrator nie gwarantuje poprawności i aktualności danych zamieszczonych na Stronie internetowej. Strona internetowa jest udostępniana „taka jaka jest“ i w związku z nią nie są zapewnione żadne dosłowne albo domyślne oświadczenia, albo gwarancje. Administrator nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie bezpieczna, bezusterkowa albo bez szkodliwego oprogramowania albo kodu.
  9. Administrator nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności ani aktualności Strony internetowej w każdym czasie.
  10. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że stronę internetową wykorzystują na własne ryzyko, przy czym przyjmują pełną odpowiedzialność za ryzyko straty, które dla nich wynika z jej zastosowania, między innymi straty usługi albo danych. Administrator nie będzie odpowiedzialny za żadną bezpośrednią, pośrednią, osobistą, dodatkową, następczą ani represyjną szkodę, ani za żadną inną szkodę związaną z, albo wynikającą z korzystania ze Strony internetowej, obojętnie czy doszło do niej w ramach stosunku umownego, z mocy prawa albo zdarzenia cywilno-prawnego (między innymi łącznie ze szkodą wynikającą z zaniedbania), albo powstałą w inny sposób i to nawet w przypadku, gdy Administrator był albo miał być świadomy możliwości takiej szkody. Powyższe nie dotyczy użytkowników będących konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730).
 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Treść i materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, w tym w szczególności sylwetki broni i wyposażenia, logo, nazwy, zamieszczone na Stronie są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody Administratora. Powyższe nie wyklucza udostępniania wizerunków towarów zmodyfikowanych z wykorzystaniem Konfiguratora zgodnie z 3.4 Regulaminu.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 3.4 Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Administratora lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 1.1 , ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się przysługujące ochrony tych praw.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że podczas ich wizyty na Stronie internetowej może dojść do przetwarzania ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych kieruje się Zasadami przetwarzania danych osobowych, a korzystanie z plików cookies kieruje się Zasadami stosowania cookies.
  2. Przy wejściu na Stronę użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z Zasadami przetwarzania danych osobowych i Zasadami stosowania cookies i wyrażają na nie zgodę poprzez kliknięcie w stosowne miejsce w wyświetlonym komunikacie.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Korzystanie ze Strony nie rodzi po stronie użytkowników obowiązków świadczeń na rzecz Administratora. Ewentualne zobowiązania mogą powstać jedynie w przypadku korzystania z usług e-sklepu, na podstawie stosunku z Dystrybutorem, objętym odrębnymi Warunkami Handlowymi. Niemniej, uwzględniając dobro użytkowników Strony, w razie wystąpienia nieprawidłowości dotyczących działania Strony mających charakter techniczny użytkownicy powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z działem wsparcia Administratora zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego każdy użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  3. Reklamację można złożyć zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla zajęcia stanowiska przez Administratora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
  6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 6.5 powyżej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email użytkownika, chyba że użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730), zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną wskazując jednocześnie właściwy adres korespondencyjny.
 7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jakiekolwiek stosunki wynikające w związku z wejściem użytkownika na Stronę internetową kierują się porządkiem prawnym Republiki Słowackiej, bez uszczerbku jednak dla ochrony konsumenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Postanowienie nie dotyczy stosunków zawartych z Dystrybutorem, objętych Warunkami Handlowymi.
  2. Administrator jest upoważniony, na podstawie własnego zdania, do zmiany tego Regulaminu w każdej chwili bez uszczerbku dla praw majątkowych użytkowników. Aktualnie obowiązująca wersja Warunków jest każdorazowo dostępna przed wejściem użytkownika na Stronę internetową, jak i we właściwym miejscu na Stronie internetowej.
  3. Każda kolejna wersja Regulaminu jest udostępniana na Stronie w formacie umożliwiającym jej pobranie lub wydrukowanie.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY („Podmienky“)

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmienky používania internetovej aplikácie umožňujúcej výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“), ktorá je umiestnená na webových stránkach https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) a podmienky používania Webovej stránky. Prevádzkovateľom Konfigurátora a Webovej stránky je spoločnosť ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., so sídlom Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 269 28 787, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 45994 („Prevádzkovateľ“).
 2. PODMIENKY VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne odbornej verejnosti v oblasti strelných zbraní a streliva. Odbornou verejnosťou v oblasti strelných zbraní a streliva sú najmä osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo iné osoby s odbornou znalosťou právnych predpisov upravujúcich oblasť strelných zbraní a streliva, najmä zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, alebo osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti strelných zbraní a streliva alebo akademicky činné osoby pôsobiace v oblasti strelných zbraní a streliva („Odborná verejnosť“).
  2. Návštevníci Webovej stránky ďalej berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne osobám, ktoré sú Odbornou verejnosťou, a ktoré pred vstupom na Webovú stránku dovŕšili vek 18 rokov.
  3. KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ POLÍČKO PRED VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠIL VEK 18 ROKOV, POTVRDZUJETE, ŽE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI.
  4. V PRÍPADE, ŽE NIE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A V ČASE VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU STE NEDOVŔŠILI 18 ROKOV NA STRÁNKU NEVSTUPUJTE.
 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Webová stránka je zložená z dvoch samostatných, avšak technicky, vizuálne a užívateľsky prepojených platforiem – Konfigurátora a E-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštevníkom Webovej stránky výber a vykonanie virtuálnych úprav zbrane kategórie B, podľa osobitných požiadaviek návštevníkov z vybraných možností. Konfigurátor, okrem iného, umožňuje uloženie vytvorenej virtuálnej konfigurácie, zdieľanie odkazu na vytvorenú virtuálnu konfiguráciu prostredníctvom sociálnych sietí alebo elektronickej pošty, ako aj plynulý prechod do E-shopu za účelom vytvorenia objednávky konfigurovaného tovaru.
  3. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky ako aj virtuálne konfigurácie sú určené výlučne Odbornej verejnosti a osobám starším ako 18 rokov a preto nesmú zdieľať odkazy na vytvorené virtuálne konfigurácie s inými osobami ako je Odborná verejnosť, ktorá je súčasne staršia ako 18 rokov.
  4. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky a vyobrazenia zbraní v rámci vizualizácie v Konfigurátore sú ilustračné. Aj napriek tomu, že Prevádzkovateľ vyvíja snahu, aby sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore čo najviac približovali skutočnosti, môžu sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva líšiť od skutočných zbraní a ich príslušenstva (napr. odtieňom farby, presným tvarom, veľkosťou a pod.). Vplyv na vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore môže mať aj zariadenie, ktorým sa návštevník pripája na Webovú stránku, napr. kvalita a rozlíšenie obrazovky zariadenia.
  5. Prostredníctvom E-shopu si môžu návštevníci Konfigurátora objednať u spoločnosti M- HUNT s.r.o., so sídlom Čadečka 5138, 022 01 Čadca, IČO: 46 483 641, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55940/L tovary, ktoré si v Konfigurátore nakonfigurovali. Návštevník Webovej stránky berie na vedomie, že v prípade prechodu z Konfigurátora do E-shopu sa v rozsahu, v ktorom sa neuplatnia tieto Podmienky, uplatnia tieto Obchodné podmienky.
  6. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a aktuálnosť údajov uvedených na Webovej stránke. Webová stránka je poskytovaná „tak ako je“ a v súvislosti s ňou nie sú poskytované žiadne výslovné alebo implicitené vyhlásenia alebo záruky. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránky bude bezpečná, bezchybná alebo bez škodlivého software či kódu.
  7. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje dostupnosť ani aktuálnosť Webovej stránky. Dostupnosť Webovej stránky môže byť kedykoľvek obmedzená, pozastavená alebo zrušená. Obsah Webovej stránky a jej jednotlivé funkcionality, môžu byť kedykoľvek menené alebo odstránené a to bez akéhokoľvek upozornenia.
  8. Návštevníci webovej stránky berú na vedomie, že webovú stránku používajú na vlastné riziko pričom prijímajú plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre nich vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, vedľajšiu, následnú ani represívnu škodu ani za žiadnu inú škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Webovej stránky, či už k nej došlo v rámci zmluvného vzťahu, zo zákona alebo občianskoprávneho deliktu (okrem iného vrátane škody vyplývajúcej z nedbanlivosti) alebo vznikla iným spôsobom, a to ani v prípade, že si Prevádzkovateľ bol alebo mal byť vedomý možnosti takejto škody.
  9. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku prehlasujete, že Webové stránky, akékoľvek informácie, materiály či služby na nej uvedené, budete používať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými alebo inými právnymi predpismi.
 4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah nachádzajúci sa na Webovej stránke môže byť predmetom ochrany autorských práv, poskytovanej najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie autorských diel dostupných na Webovej stránke, je bez výslovného písomného oprávnenia autora alebo vykonávateľa majetkových autorských práv zakázané.
  2. Návštevníci Webovej stránky tiež berú na vedomie, že označenia nachádzajúce sa na Webovej stránke sú duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a môžu byť predmetom ochrany poskytovanej zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek používanie označení nachádzajúcich sa na Webovej stránke, je bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.
  3. Týmito podmienkami nie je návštevníkom Webovej stránky udelený súhlas ani iné oprávnenie na použitie označení ani autorských diel použitých na Webových stránkach.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že počas ich návštevy Webovej stránky môže dochádzať k spracúvaniu ich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa spravuje Zásadami spracúvania osobných údajov, a používanie súborov cookies sa spravuje Zásadami používania cookies.
  2. Návštevníci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku potvrdzujú, že sa oboznámili so Zásadami spracúvania osobných údajov Zásadami používania cookies.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti so vstupom užívateľa na Webovú stránku sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Aktuálne platná verzia Podmienok je dostupná pred vstupom užívateľa na Webovú stránku ako aj na príslušnom mieste na Webovej stránke.
 7. KONTAKT

  1. Návštevníci Webovej stránky môžu v prípade otázok ohľadom týchto Podmienok kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na: [email protected] telefonicky na +420 703 170 300; poštou doručenou na adresu: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika.

BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSEITE („Bedingungen“)

 1. EINFÜHRUNG

  1. Dieses Dokument regelt Bedingungen für die Nutzung der Webseite https://www.czconfigurator.com/de/ („Webseite“) sowie des dort angebotenen Dienstes, der die Auswahl und Bearbeitung von Waren ermöglicht („Konfigurator“). Betreiber des Konfigurators und der Webseite ist die Gesellschaft ZBROJOVKA BRNO, s. r. o. mit Sitz: Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Tschechische Republik, Id.-Nr.: 269 28 787, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts in Brno, Abteil C, Einlage Nr. 45994 („Betreiber“).
 2. BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSEITE

  1. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass die Webseite ausschließlich für die fachkundige Öffentlichkeit im Bereich Schusswaffen und Munition vorgesehen ist. Zur fachkundigen Öffentlichkeit im Bereich Schusswaffen und Munition gehören vor allem Personen, die Besitzer einer Waffenbesitzkarte bzw. einer waffenrechtlichen Erwerbserlaubnis sind, bzw. andere Personen mit Fachkenntnissen über Rechtsvorschriften, die den Bereich Schusswaffen und Munition betreffen, insbesondere das Waffengesetz (WaffG) einschließlich der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz (WaffVwV) in der jeweils geltenden Fassung, oder Personen, die ihre unternehmerische Tätigkeit im Bereich Schusswaffen und Munition ausüben, bzw. akademisch tätige Personen, die ihre Tätigkeit im Bereich Schusswaffen und Munition ausüben („fachkundige Öffentlichkeit“).
  2. Von Besuchern der Webseite wird darüber hinaus zur Kenntnis genommen, dass die Webseite ausschließlich für Personen vorgesehen ist, die zur fachkundigen Öffentlichkeit gehören und vor dem Besuch der Webseite das Alter von 18 Jahren vollendet haben.
  3. DURCH DAS KLICKEN AUF DAS ENTSPRECHENDE FELD VOR DEM BESUCHEN DER WEBSEITE BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DAS ALTER VON 18 JAHREN VOLLENDET HABEN, ZUR FACHKUNDIGEN ÖFFENTLICHKEIT GEHÖREN UND MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND.
  4. GEHÖREN SIE NICHT ZUR FACHKUNDIGEN ÖFFENTLICHKEIT UND HABEN SIE ZUM ZEITPUNKT DES BESUCHS DER WEBSEITE DAS ALTER VON 18 JAHREN NICHT VOLLENDET, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIESE WEBSITE ZU NUTZEN.
 3. BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSEITE

  1. Die Webseite besteht aus zwei selbständigen, doch technisch, visuell und benutzerbezogen verknüpften Plattformen – Konfigurator und E-Shop.
  2. Der Konfigurator ermöglicht den Besuchern der Webseite, Schusswaffen der Kategorie B auszuwählen und aus einer Reihe vorgegebener Möglichkeiten virtuelle Änderungen an diesen vorzunehmen. Der Konfigurator ermöglicht unter anderem die Speicherung der vom Kunden erstellten virtuellen Konfiguration, das Teilen des Links zu dieser Konfiguration über soziale Netzwerke oder über E-Mail sowie die Verbindung zum E-Shop zwecks Bestellung der konfigurierten Ware.
  3. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass der Inhalt der Webseite, als auch virtuelle Konfigurationen ausschließlich für die fachkundige Öffentlichkeit und für Personen über 18 Jahre vorgesehen sind, deshalb dürfen Links zu gebildeten virtuellen Konfigurationen mit keinen anderen Personen geteilt werden als mit fachkundiger Öffentlichkeit, die gleichzeitig älter als 18 Jahre ist.
  4. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass der Inhalt der Webseite und die Abbildungen der Waffen innerhalb der Visualisierung im Konfigurator illustrativ sind. Obwohl der Betreiber der Plattform bemüht ist, dass die Waffenvisualisierungen und deren Zubehör im Konfigurator möglichst realitätsnah dargestellt sind, können die Waffenvisualisierungen und deren Zubehör von den tatsächlichen Waffen und deren Zubehör abweichen (z. B. Farbton, genaue Form, Größe, u. ä.). Auch das Gerät, das vom Besucher beim Besuch der Webseite benutzt wird, kann einen Einfluss auf die Abbildungen der Waffenvisualisierungen und deren Zubehör haben, wie z. B. Bildschirmqualität und -auflösung des Gerätes.
  5. Über den E-Shop können Besucher des Konfigurators Waffen bei der Gesellschaft CSC Arms Division GmbH mit Sitz: Rudolf-Braas-Str. 20, D-63150 Heusenstamm, Germany, Id.-Nr.: DE326760380, eingetragen HRB15323 in Aschaffenburg, („Vertriebshändler“ und gemeinsam mit dem Betreiber der Plattform auch „Betreiber“ genannt) auf der Webseite https://www.czconfigurator.com/de/ („Webseite“) und auf Webseiten Dritter, die den Betreibern personenbezogene Daten zur Verfügung stellen („Grundsätze“).
  6. Der Betreiber bemüht sich, eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzung der Website sicherzustellen. Pflege- und Wartungsarbeiten sowie äußere Einflüsse und höhere Gewalt können zu einem zeitweisen Ausfall der Website führen. Ein solcher Ausfall gilt nicht als Beeinträchtigung der allgemeinen Verfügbarkeit.
  7. Der Inhalt der Webseite und deren einzelne Funktionalitäten können ohne jeglichen Hinweis jederzeit geändert oder entfernt werden.
  8. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass die Nutzung der Webseite auf eigene Gefahr des Besuchers erfolgt. Der Betreiber haftet vor allem nicht für den technisch bedingten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum Internet.
 4. RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS

  1. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass diese Website Daten und Informationen aller Art beinhaltet, die marken- und/oder urheberrechtlich zugunsten des Betreibers oder im Einzelfall auch zugunsten Dritter geschützt sind. Jegliche Verwendung der auf der Webseite verfügbaren Urheberwerke ist ohne ausdrückliche schriftliche Berechtigung des Urhebers oder des Vollstreckers von Vermögensurheberrechten untersagt.
  2. Durch diese Bedingungen wird den Besuchern der Webseite keine Einwilligung oder andere Berechtigung zur Verwendung der auf Webseiten benutzten Marken oder Urheberwerke erteilt.
 5. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

  1. Von Besuchern der Webseite wird zur Kenntnis genommen, dass es zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten während ihres Besuches der Webseite kommt. Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird in Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt und die Verwendung der Cookie-Dateien wird in Grundsätzen der Verwendung von Cookies geregelt.
  2. Durch Erklärung des Einverständnisses mit diesen Bedingungen und durch das Betreten der Webseite wird von Besuchern bestätigt, dass sie sich mit Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten und mit Grundätzen der Verwendung von Cookies vertraut gemacht haben.
 6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

  1. Jegliche Verhältnisse, die im Zusammenhang mit dem Betreten der Webseite seitens des Benutzers entstehen, richten sich nach der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland.
  2. Der Betreiber ist nach eigenem Ermessen berechtigt, diese Bedingungen jederzeit zu ändern. Die aktuelle gültige Version der Bedingungen ist vor dem Betreten der Webseite seitens des Benutzers, als auch an entsprechender Stelle auf der Webseite erreichbar.
 7. KONTAKT

  1. Besucher der Webseite können sich bei allfälligen Fragen bezüglich dieser Bedingungen mit dem Betreiber per E-Mail unter: [email protected]; telefonisch unter: +420 703 170 300; per Post an der Adresse: ZBROJOVKA BRNO, s. r. o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Tschechische Republik in Verbindung setzen.
 8. STREITBEILEGUNG

  1. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: http://ec.europa.eu/consumers/odr
  2. Der Betreiber grundsätzlich nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.