Select your region

By selecting you confirm that you meet all the legal requirements for purchasing a firearm in the selected country.

www.czub.cz

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY ("Podmínky")

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmínky používání internetové aplikace umožňující výběr a úpravu zboží ("Konfigurátor"), která je umístěna na webových stránkách https://www.czconfigurator.com/cz/ ("Webové stránky") a podmínky používání Webové stránky. Provozovatelem Konfigurátoru a Webové stránky je společnost ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., se sídlem Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, IČ: 269 28 787, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 45994 ("Provozovatel").
 2. PODMÍNKY VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

  1. Návštěvníci Webové stránky berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně odborné veřejnosti v oblasti střelných zbraní a střeliva. Odbornou veřejností v oblasti střelných zbraní a střeliva jsou zejména osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo jiné osoby s odbornou znalostí právních předpisů upravujících oblast střelných zbraní a střeliva, zejména zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nebo osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti střelných zbraní a střeliva nebo akademicky činné působící v oblasti střelných zbraní a střeliva ("Odborná veřejnost").
  2. Návštěvníci Webové stránky dále berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně osobám, které jsou Odbornou veřejností, a které před vstupem na Webovou stránku dosáhli věku 18 let.
  3. KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ RÁMEČEK PŘED VSTUPEM NA WEBOVOU STRÁNKU POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHL VĚKU 18 LET, POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI.
  4. POKUD NEJSTE ODBORNÁ VEŘEJNOST A V DOBĚ VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU JSTE NEDOVRŠIL 18 LET NEVSTUPUJTE.
 3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Webová stránka se skládá ze dvou samostatných, ale technicky, vizuálně a uživatelsky propojených platforem – konfigurátoru a e-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštěvníkům webových stránek vybírat a provádět virtuální úpravy zbraní kategorie B, A-I podle specifických požadavků návštěvníků z vybraných možností. Konfigurátor umožňuje mimo jiné uložení vytvořené virtuální konfigurace, sdílení zástupce vytvořené virtuální konfigurace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu, stejně jako hladký přechod do e-shopu za účelem vytvoření objednávky nakonfigurovaného zboží.
  3. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek, stejně jako virtuální konfigurace jsou určeny výhradně pro odbornou veřejnost a osoby starší 18 let, a proto nesmí sdílet odkazy na vytvořené virtuální konfigurace s jinými osobami než profesionální veřejnosti, které jsou současně starší 18 let.
  4. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek a vyobrazení zbraní ve vizualizaci v konfigurátoru jsou ilustrativní. I když se Provozovatel snaží přiblížit reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru realitě, reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství se mohou lišit od skutečných zbraní a jejich příslušenství (např. barevný odstín, přesný tvar, velikost atd.). Zařízení, kterým se návštěvník připojuje k webovým stránkám, například kvalita a rozlišení obrazovky zařízení, může mít také vliv na znázornění vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru.
  5. Prostřednictvím e-shopu si mohou návštěvníci objednat od společnosti Zbrojovka Brno, s.r.o. se sídlem Lazaretní 1/7, Zábrdovice 615 00 Brno, IČO: 269 28 787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45994 zboží sestavené v konfigurátoru. Návštěvník webových stránek bere na vědomí, že v případě přechodu z konfigurátoru na E-shop platí následující Smluvní podmínky v rozsahu, v jakém se tyto Obchodní podmínky nevztahují na.
  6. Provozovatel nezaručuje přesnost a aktuálnost údajů uvedených na webových stránkách. Webová stránka je poskytována "tak, jak je" a v souvislosti s ní nejsou poskytována žádná výslovná ani předpokládaná prohlášení nebo záruky. Provozovatel nezaručuje, že webová stránka bude bezpečná, bezchybná nebo bez škodlivého softwaru nebo kódu.
  7. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že Provozovatel v žádném případě nezaručuje dostupnost nebo aktuálnost webových stránek. Dostupnost webových stránek může být kdykoli omezena, pozastavena nebo zrušena. Obsah webových stránek a jejich jednotlivé funkce mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny bez předchozího upozornění.
  8. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že používají webové stránky na vlastní nebezpečí a přijímají plnou odpovědnost a ztrátu za ně vyplývající z jejich používání, včetně, ale bez omezení na ztrátu služby nebo dat. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší, následné nebo sankčně naháněné škody nebo za jakékoli jiné škody související s používáním webových stránek nebo vyplývající z používání webových stránek, ať už k ní došlo v souvislosti se smluvním vztahem, zákonem nebo deliktem (včetně, ale bez omezení na, škody způsobené nedbalostí) nebo jinak, a to i v případě, že provozovatel byl nebo měl být vědom možnosti takové škody.
  9. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky prohlašujete, že budete používat webové stránky, veškeré informace, materiály nebo služby v nich obsažené v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, Evropské unie, mezinárodních nebo jiných zákonů.
 4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah obsažený na webových stránkách může podléhat ochraně autorských práv, poskytované zejména zákonem č. 121/2000 Sb. z. copyright act, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli použití autorských děl dostupných na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
  2. Návštěvníci webových stránek také berou na vědomí, že značky obsažené na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a mohou podléhat ochraně poskytované zákonem O ochranných známkách č. 286/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití značek obsažených na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Tyto podmínky nedávají návštěvníkům webových stránek oprávnění nebo jiné oprávnění používat značky nebo autorská díla používaná na webových stránkách.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávané během jejich návštěvy webových stránek. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů a používání souborů cookie se řídí zásadami používání souborů cookie.
  2. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky návštěvníci potvrzují, že se dozvěděli o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

  1. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s přístupem uživatele na webové stránky se řídí právem České republiky.
  2. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit. Aktuálně platná verze Obchodních podmínek je k dispozici před vstupem uživatele na webové stránky i do příslušného místa na webových stránkách.
 7. KONTAKT

  1. Návštěvníci webových stránek mohou obsluhu kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] telefonicky na čísle +420 703 170 300; poštou na: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika.

WEBSITE TERMS AND CONDITIONS ("Terms")

 1. INTRODUCTION

  1. This document regulates the terms of use of the Internet application allowing the selection and modification of goods ("Configurator"), which is located on the https://www.czconfigurator.com/cz-en/ website ("Website") and the terms of use of the Website. The operator of the Configurator and website is ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., with its registered office in Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Czech Republic, Registration Number: 269 28 787, registered in the Commercial Register of the Regional Court in Brno, Section C, insert No. 45994 ("Operator").
 2. WEBSITE ACCESS

  1. Visitors to the Website acknowledge that the website is intended exclusively for the professional public in the field of firearms and ammunition. The professional public in the field of firearms and ammunition are, in particular, persons who holds a firearms license or a firearms license or other person with expertise in firearms and ammunition legislation, in particular Act No 190/2003 Coll. on Firearms and Ammunition, as amended, or persons engaged in business activities in the field of firearms and ammunition or academically active in the field of firearms and ammunition ("Professional public").
  2. Visitors to the Website further acknowledge that the website is intended exclusively for persons who are professional public and who have reached the age of 18 before entering the Website.
  3. BY CLICKING ON THE RELEVANT BOX BEFORE ENTERING THE WEBSITE, YOU CONFIRM THAT YOU HAVE REACHED THE AGE OF 18, CONFIRM THAT YOU ARE A PROFESSIONAL PUBLIC AND AGREE TO THESE TERMS.
  4. IF YOU ARE NOT A PROFESSIONAL PUBLIC AND YOU ARE UNDER THE AGE OF 18 AT THE TIME OF ACCESSING THE WEBSITE, DO NOT ENTER.
 3. WEBSITE TERMS AND CONDITIONS

  1. The website consists of two separate but technically, visually and user-connected platforms – a configurator and an e-shop.
  2. The configurator allows website visitors to select and make virtual modifications to category B weapons according to the specific requirements of visitors from selected options. The configurator allows, among other things, saving the created virtual configuration, sharing the link created by virtual configuration via social networks or e-mail, as well as smooth transition to the e-shop in order to create an order of configured goods.
  3. Website visitors acknowledge that the content of the website, as well as virtual configurations, are intended exclusively for the professional public and persons over 18 years of age and therefore may not share links to created virtual configurations with persons other than the professional public who are simultaneously over 18 years of age.
  4. Visitors to the website note that the content of the website and the depiction of weapons in the visualization in the configurator are illustrative. Although the Operator tries to approximate the representation of visualizations of weapons and their accessories in the configurator to reality, the representation of visualizations of weapons and their accessories may differ from real weapons and their accessories (e.g. color shade, exact shape, size, etc.). A device that connects a visitor to a website, such as the quality and resolution of the device's screen, can also affect the representation of weapon visualizations and their accessories in the configurator.
  5. Visitors can order from Zbrojovka Brno, s.r.o. via the e-shop. registered office of Lazaretní 1/7, Zábrdovice 615 00 Brno, REGISTRATION NUMBER: 269 28 787, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, insert 45994 of goods assembled in the configurator. The website visitor acknowledges that in the event of a transition from the configurator to the E-shop, the following Terms and Conditions apply to the extent that these Terms and Conditions do not apply to.
  6. The operator does not guarantee the accuracy and up-to-dateness of the data provided on the website. The Website is provided "as is" and no express or prosuded statements or warranties are provided in connection with it. The operator does not guarantee that the website will be safe, error-free or free of malicious software or code.
  7. Visitors to the website acknowledge that the Operator in no way warrants the availability or up-to-dateness of the website. Website availability may be restricted, suspended or cancelled at any time. The content of the website and its individual features may be changed or deleted at any time without notice.
  8. Visitors to the Website acknowledge that they use the Website at their own risk and accept full liability and loss for their use, including but not limited to loss of service or data. , whether it occurred in connection with a contractual relationship, law or tort (including, but not limited to, damages caused by negligence) or otherwise, even if the operator was or should have been aware of the possibility of such damage.
  9. By agreeing to these Terms and entering the website, you declare that you will use the website, any information, materials or services contained therein in accordance with the applicable and effective laws of the Czech Republic, the European Union, international or other laws.
 4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

  1. Visitors to the website acknowledge that the content contained on the website may be subject to copyright protection, provided in particular by Act No.1 21/2000 Coll.z. copyright act, as amended. Any use of copyrights available on the website is prohibited without the express written consent of the author or executor of the copyright.
  2. Visitors to the website also acknowledge that the marks contained on the website are the intellectual property of the Operator and may be subject to the protection provided by trademark law No. 286/2018Coll., as amended. Any use of the marks contained on the website is prohibited without the express written consent of the Operator.
  3. These Terms do not give website visitors permission or other permission to use the marks or author's works used on the Website.
 5. PERSONAL DATA PROTECTION

  1. Visitors to the website acknowledge that their personal data may be processed during their visit to the Website. The processing of personal data is governed by the Privacy Policy, and the use of cookies is governed by the Cookie Policy.
  2. By agreeing to these Terms and entering the website, visitors confirm that they have become aware of the privacy Policy and cookie Policy.
 6. FINAL PROVISIONS

  1. All relations arising in connection with the user's access to the website are governed by the law of the Czech Republic.
  2. The Operator is entitled, in its sole discretion, to change these Terms at any time. The currently valid version of the Terms and Conditions is available before the user enters the website and the relevant place on the website.
 7. CONTACT

  1. Visitors to the website can contact the operator by e-mail at: [email protected] by calling +420 703 170 300; by post to: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Czech Republic.

CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE WEB (Ci-après les « Conditions »)

1.              INTRODUCTION

1.1          BIENVENUE SUR LE CONFIGURATEUR CZ

Ce site n’est pas un site marchand. Il propose uniquement la possibilité de configurer une arme de la catégorie B du fabricant CZ, réservée aux seuls tireurs sportifs français majeurs. Ce site ne réalise aucune transaction commerciale. Les armes et configurations proposées permettent de choisir des options pour au final avoir une arme de tir sportif customisée sans aucun engagement. Si le visiteur souhaite acquérir un modèle après configuration, il doit contacter pour se faire un armurier revendeur agréer dans la liste proposée après avoir rempli le formulaire contact en fin de configuration. La vente d’armes de la catégorie B est soumise à la législation en vigueur et se fait par l’intermédiaire d’un armurier agréé.

1.2          Le présent document régit les conditions d'utilisation de l'application Internet permettant la sélection et la configuration des marchandises, ainsi que la création et l'expédition d'une commande non contraignante pour les marchandises configurées ou autres (ci-après le « Configurateur »), qui se trouve sur le site web https://www.czconfigurator.com/fr/ (ci-après le « siteweb ») et les conditions d'utilisation du site web.

1.3          La Société ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., ayant son siège à Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, République tchèque, NIF: 269 28 787, inscrite au Registre de commerce du Tribunal régional de Brno, section C, insert n° 45994 (ci-après « opérateur »), assure pour le territoire France exclusivement le fonctionnement technique du configurateur et du site web et n'a aucune influence sur le contenu affiché dans le configurateur et sur le site web.

1.4          Le contenu affiché dans le configurateur et sur le site du marché civil sur le territoire de France (ci-après le « territoire »), y compris les marchandises individuelles, les prix d'achat indicatifs des marchandises et toute autre information, est le contenu exclusif du partenaire contractuel de l'opérateur, la société SIDAM dont le siège social est situé à 274 rue LOUIS LEPINE, BP 57, 30600 VAUVERT, France, N° d'identification 319 213 617 00040, enregistré à NIMES (le "Distributeur")  (ci-après le « distributeur »). Le distributeur est la seule personne responsable du contenu affiché dans le configurateur et sur le site web du territoire.

2.              les conditions générales d'accès au site web

2.1          Les utilisateurs du site (ci-après les « utilisateurs ») notent que le site est destiné exclusivement au public professionnel dans le domaine des armes à feu et des munitions. Le grand public dans le domaine des armes à feu et des munitions est notamment le titulaire d'un permis d'armes ou d'une licence de port d'armes ou les autres personnes ayant une connaissance professionnelle de la législation régissant les armes à feu et les munitions ou les personnes exerçant une activité d'armes à feu et de munitions ou des universitaires actifs dans le domaine des armes à feu et des munitions (ci-après le « public professionnel »).

2.2          Les utilisateurs notent en outre que le site web est destiné exclusivement aux personnes qui sont un public professionnel et qui ont atteint l'âge de 18 ans avant d'accéder au site web.

2.3          EN CLIQUANT SUR LE BOUTON APPROPRIÉ AVANT D'ACCÉDER AU SITE WEB VOUS CONFIRMER D'AVOIR L'ÂGE DE 18 ANS, ET VOUS CONFIRMEZ QUE VOUS ÊTES UN PUBLIC PROFESSIONNEL ET QUE VOUS ACCEPTEZ CES CONDITIONS. SI VOUS N'ÊTES PAS UN PUBLIC PROFESSIONNEL ET SI VOUS N'ÊTES PAS ÂGÉ DE 18 ANS AU MOMENT D'ENTRER SUR LE SITE, N'ENTREZ PAS SUR LE SITE.

2.4          En acceptant ces conditions et en accédant au site web, les utilisateurs doivent également déclarer que les sites web, toute information, tout matériel ou toute fonctionnalité disponible sur le site web seront utilisés conformément à la législation applicable et effective du territoire.

3.              Conditions d'utilisation du site Web

3.1          La configuration permet aux utilisateurs, entre autres, de sélectionner et d'exécuter des modifications virtuelles à une arme en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur dans les options définies (ci-après la « Configuration »), d'enregistrer une configuration créée et de partager un lien vers une configuration créée par le biais de réseaux sociaux ou de courriel.

3.2          Chaque action individuelle de l'utilisateur effectuée dans la configuration est affichée dans la visualisation des marchandises configurées ainsi que dans le prix d'achat indicatif des marchandises configurées.

3.3          Chaque affichage des marchandises et de leurs accessoires dans la visualisation des marchandises dans le configurateur sont indicatifs. Bien que le distributeur et l'opérateur s'efforcent de rapprocher autant que possible la visualisation des marchandises et de leurs accessoires dans le configurateur, les images des visualisations des marchandises et de leurs accessoires peuvent, dans des cas exceptionnels, différer des marchandises et de leurs accessoires (par exemple, nuances de couleur, forme exacte, taille, etc.). Le périphérique que vous entrez dans le configurateur, comme la qualité et la résolution de l'écran du périphérique, peut également avoir un impact sur l'affichage des marchandises et de leurs accessoires dans le configurateur.

3.4          L'utilisateur est autorisé à enregistrer les modifications apportées aux marchandises sélectionnées et modifiées et à leurs accessoires lors de la configuration en saisissant une adresse électronique valide à l'emplacement approprié affiché pour l'utilisateur en cliquant sur le bouton « ENREGISTRER LA CONFIGURATION » situé dans la partie de la configuration des marchandises au bas de la fenêtre du Configurateur. Une fois que vous avez saisi une adresse électronique valide et cliqué sur le bouton « ENVOYER », vous envoyez un e-mail à cette adresse électronique. Le courriel envoyé contiendra un lien hypertexte et une représentation des marchandises configurées (ci-après le « lien hypertexte »). Les dispositions de l'article 3.9 des présentes conditions sont sans préjudice.

3.5          En cliquant sur le lien hypertexte vous serez redirigé vers le menu configurer où la configuration peut être poursuivie.

3.6          L'utilisateur a le droit de stocker à nouveau des versions individuelles des marchandises configurées pendant la configuration, conformément à l'article 3.4 de ces conditions. La dernière version enregistrée des marchandises configurées est disponible dans le message hypertexte pendant 30 jours immédiatement après la date à laquelle la dernière version des marchandises configurées a été enregistrée.

3.7          Lorsque vous cliquez sur le lien hypertexte et que vous poursuivez la configuration, seule la dernière version des marchandises configurées sera enregistrée. Le lien hypertexte redirige toujours la personne qui clique dessus vers la dernière version enregistrée des marchandises configurées, alors que les versions précédentes ne sont plus enregistrées et ne sont plus accessibles. Le distributeur ou l'opérateur est autorisé à modifier ou annuler la période de l'enregistrement de l'arme configurée à sa discrétion à tout moment et n'a pas à informer l'utilisateur de la modification ou de l'annulation de la période de l'enregistrement.

3.8          L'utilisateur peut également partager la configuration créée avec des tiers en copiant et en envoyant un lien hypertexte à un tiers ou en cliquant sur les symboles des réseaux sociaux sélectionnés directement après avoir cliqué sur le bouton « PARTAGER AVEC DES AMIS ». La configuration permet également à l'utilisateur de télécharger la configuration actuelle au format .png après avoir cliqué sur le bouton « TÉLÉCHARGER L'IMAGE DE L'ARME».

3.9          Les utilisateurs notent que le contenu du site web ainsi que les configurations virtuelles sont destinés exclusivement aux professionnels et aux personnes de plus de 18 ans et ne peuvent donc pas partager des références à des configurations virtuelles établies avec des personnes autres que le public professionnel qui ont en même temps plus de 18 ans.

3.10      En outre, la configuration permet à l'utilisateur de passer facilement à un outil en ligne qui lui permet d'envoyer une commande non contraignante pour les éléments configurés et autres disponibles dans le configurateur, directement au partenaire contractuel du distributeur choisi par l'utilisateur dans le configurateur (ci-après le « Concessionnaire »). Afin d'exclure tout doute, ni l'exploitant, y compris ses filiales, ni le distributeur n'est un concessionnaire.

3.11      Si l'utilisateur décide de créer et de soumettre une commande non contraignante pour les marchandises configurées, le processus de création d'une commande non contraignante commence par cliquer sur le bouton « PASSER A UNE COMMANDE NON CONTRAIGNANTE ». En cliquant sur le bouton ci-dessus, l'utilisateur entre dans la section panier de commande électronique (ci-après le « panier ») où il peut créer et soumettre une commande non contraignante pour des accessoires ou d'autres services supplémentaires. L'utilisateur poursuit ensuite le processus de création d'une commande non contraignante directement à partir du panier en cliquant sur le bouton « CONTINUER ».

3.12      Il n'est pas possible de créer une commande non contraignante pour des marchandises accessoires ou autres services auxiliaires pour des marchandises via le site web sans créer une commande non contraignante pour des marchandises.

3.13      L'utilisateur remplit tous les champs obligatoires du formulaire de commande à l'étape suivante. Le bon de commande doit notamment contenir les informations suivantes :

(a)      marchandises commandées;

(b)      nom et prénom de l'utilisateur;

(c)      adresse électronique de l'utilisateur ;

(d)      contact téléphonique de l'utilisateur;

(e)      adresse de contact (rue, numéro, municipalité, code postal et pays) de l'utilisateur;

(f)       nom commercial du concessionnaire sélectionné.

3.14      En plus de remplir tous les champs obligatoires marqués d'un astérisque (*), l'utilisateur doit confirmer qu'il s'est familiarisé avec les principes du traitement des données personnelles afin de procéder à la création d'un ordre non contraignant en cochant la case appropriée.

3.15      Avant de soumettre une commande non contraignante, l'interface de page web permet à l'utilisateur de vérifier une commande non contraignante et de modifier les données saisies par l'utilisateur lors de la création d'une commande non contraignante. L'utilisateur envoie une commande non contraignante au concessionnaire sélectionné en cliquant sur le bouton « SOUMETTRE UNE COMMANDE NON CONTRAIGNANTE ». Cliquez sur le bouton ci-dessous pour terminer le processus de création et envoyer d'une commande non contraignante. L'utilisateur reconnaît que le fait de cliquer sur le bouton « SOUMETTRE UNE COMMANDE NON CONTRAIGNANTE » transfère automatiquement les données conformément à l'article 3.13 de ces conditions au distributeur et au concessionnaire sélectionné.

3.16      L'utilisateur reconnaît que l'envoi d'une commande non contraignante à un concessionnaire sélectionné n'entraîne pas la conclusion d'un contrat d'achat pour des marchandises configurées ou autres, ni l'obligation pour l'utilisateur de conclure un contrat d'achat pour des marchandises configurées ou autres avec un concessionnaire sélectionné.

3.17      Toutes les informations nécessaires concernant les marchandises qui ont fait l'objet d'une commande non contraignante de la part de l'utilisateur , y compris les conditions générales du distributeur sélectionné, doivent être fournies au concessionnaire sélectionné par l'utilisateur dans un délai raisonnable après réception de la commande non contraignante au moyen des coordonnées fournies par l'utilisateur dans la commande non contraignante.

3.18      Un contrat d'achat pour des marchandises configurées ou autres ne peut être conclu avec un utilisateur par le concessionnaire que sur la base de la proposition du concessionnaire de conclure un contrat d'achat et de son acceptation explicite par l'utilisateur. Le contrat d'achat pour les marchandises configurées ou autres ne peut pas être conclu via un Configurateur. Une commande utilisateur non contraignante envoyée via Configure n'est pas une offre de conclusion d'un contrat d'achat et l'utilisateur n'est pas lié par une obligation de commande.

3.19      L'utilisateur reconnaît que les prix des marchandises affichées dans le configurateur sont non-contraignants et informatifs et que le prix d'achat réel des marchandises peut varier en fonction du concessionnaire sélectionné. Le prix d'achat et les autres détails du contrat d'achat font l'objet d'une entente distincte entre le visiteur et le concessionnaire. Ces conditions ne sont pas des conditions commerciales relatives à l'achat de biens configurés ou autres par un visiteur d'un concessionnaire.

3.20      Il incombe au distributeur d'administrer le site, y compris l'exactitude et l'actualité du contenu du site web. L'opérateur ne garantit pas que les données contenues sur le site web sont correctes et à jour. Le site web est fourni «en l'état» et ne peut, dans la mesure permise par la loi, être fourni avec des déclarations ou des garanties explicites ou implicites. Ni l'opérateur ni le distributeur ne garantissent que le site web soit sécurisé, exempt d'erreurs ou de logiciels ou de codes malveillants.

3.21      L'utilisateur reconnaît que l'opérateur ne garantit en aucune façon la disponibilité du site Web. La disponibilité du site web et de ses fonctionnalités individuelles peut être limitée, suspendue ou révoquée à tout moment. Le contenu du site Web peut être modifié ou supprimé par le distributeur à tout moment sans préavis.

3.22      L'utilisateur reconnaît que le site web utilise ses propres risques, en acceptant, dans la mesure permise par la loi, l'entière responsabilité et le risque de perte pour l'utilisateur découlant de son utilisation, y compris, entre autres, la perte de données. Dans la mesure permise par la loi, l'opérateur ne peut être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire, consécutif ou punitif, ni de tout autre dommage lié ou résultant de l'utilisation du site web, que ce soit dans le cadre d'une relation contractuelle, d'une infraction de droit ou de droit civil (y compris, mais sans s'y limiter, les dommages résultant d'une négligence) ou autrement encourus, même si l'opérateur était ou aurait dû être au courant de la possibilité de tels dommages.

4.              droits de propriété intellectuelle

4.1          L'utilisateur reconnaît que le contenu du site web peut être soumis à la protection des droits d'auteur ou à d'autres droits de propriété intellectuelle prévus par la législation en vigueur. Toute utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur disponibles sur le site web est interdite sans l'autorisation écrite expresse de l'auteur ou de l'exécuteur des droits de propriété. Toute utilisation des étiquettes sur le site web est interdite sans le consentement écrit exprès de l'opérateur.

4.2          Ces conditions ne donnent pas à l'utilisateur le consentement ou toute autre autorisation d'utiliser les marques, œuvres d'auteurs ou autres droits de propriété intellectuelle utilisés sur le site web.

5.              Protection des données personnelles

5.1          L’utilisateur reconnaît que les données personnelles de l’utilisateur peuvent être traitées lors de sa visite sur le site web. Le traitement des données à caractère personnel est régi par les principes du traitement des données à caractère personnel et l'utilisation des cookies est régie par les principes d'utilisation des cookies.

6.              contact

6.1          L'utilisateur peut contacter l'opérateur par courriel en cas de questions ou de plaintes concernant ces conditions : [email protected]; par téléphone à : +420 703 170 300; par courrier délivré à : ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, République tchèque. L'opérateur doit envoyer les informations relatives au traitement de la question ou de la plainte à l'adresse électronique fournie par l'utilisateur à cette fin.

7.              Autres DROITS ET OBLIGATIONS des parties contractantes

7.1          L'autorité compétente pour le règlement hors cour des litiges de consommation découlant de l'utilisation du site par un consommateur est Institut national de la consommation (INC), ayant son siège à 18, rue Tiphaine, 75015 Paris. Les modalités de règlement extrajudiciaire des litiges sont disponibles à l'utilisateur sur https://www.inc-conso.fr. La forme de la demande de règlement extrajudiciaire d'un différend relatif à un consommateur est disponible sur https://www.inc-conso.fr.  

7.2          Si l'utilisateur est un consommateur, il a le droit de lancer un règlement extrajudiciaire des litiges par le biais de la plate-forme ODR disponible sur

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE. Le point de contact en vertu du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et aux suppléments du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/ce (règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation) est Centre Européen des Consommateurs France (https://www.europe-consommateurs.eu/).

8.              Dispositions finales

8.1          Toute relation résultant de l'accès de l'utilisateur au site est régie par le droit de la République tchèque.

8.2          L'exploitant a le droit de modifier ces conditions à tout moment, à sa discrétion. La version en cours de validité des conditions est disponible avant que l'utilisateur n'entre sur le site web ainsi qu'à l'emplacement approprié sur le site web.

8.3          Lorsqu'une disposition de ces conditions est invalide ou inefficace ou le devient, les dispositions dont le sens est le plus proche possible des dispositions en vigueur sont utilisées à la place des dispositions invalides. La nullité ou l'inefficacité d'une disposition est sans préjudice de la validité des autres dispositions des présentes conditions.

8.4          Ces conditions entrent en vigueur le 15.11.2021

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ („Regulamin“)

 1. WSTĘP

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej [https://www.czconfigurator.com/pl/] („Strona“) oraz dostępnych na niej usług, w tym internetowej aplikacji umożliwiającej wybór i indywidualną modyfikację towarów i wyposażenia („Konfigurator“) oraz podstrony umożliwiającej złożenie zamówienia na wybrany towar lub wyposażenie („e-sklep”).
   (1) W ramach Strony Administrator umożliwia wszystkim użytkownikom spełniającym kryteria określone w punkcie 2.2 Regulaminu poniżej, nieodpłatne przeglądanie treści Strony, korzystanie z aplikacji Konfiguratora i innych powiązanych usług, oraz złożenie zamówienia na wybrane towary i usługi u zewnętrznego Dystrybutora Hubertus K.Senger J.Krzyżosiak sp.j; Ul.Z.Nałkowskiej 10, 64-800 Chodzież; PL 7642320626 („Dystrybutor”) przy użyciu funkcjonalności e-sklepu.
  2. Dla uniknięcia wątpliwości Administrator nie jest stroną umowy, której przedmiotem jest stworzenie, dostawa i sprzedaż towarów zamówionych za pośrednictwem e-sklepu u Dystrybutora. W takim przypadku stroną umowy będzie użytkownik-nabywca oraz Dystrybutor. Niniejszy Regulamin nie reguluje zasad składania zamówień i nabywania towarów i usług Dystrybutora. W tym zakresie obowiązują odrębne Warunki Handlowe.
  3. Administratorem Strony jest spółka ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., z siedzibą Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska, REGON: 269 28 787, wpisana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, dział C, akta nr 45994 („Administrator oświadczenia, pytania lub skargi dotyczące niniejszego Regulaminu lub funkcjonowania Strony powinny być adresowane do Administratora e-mailem na adres: [email protected] telefonicznie na numer: +420 731 424 302 lub pocztą na adres: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Republika Czeska.
 2. WARUNKI WEJŚCIA NA STRONĘ

  1. Przed podjęciem jakichkolwiek działań zmierzających do skorzystania ze Strony, użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające stosowne kwalifikacje i pozwolenie na posiadanie broni wymagane przepisami prawa („Grupa specjalistów”). Użytkownicy po wejściu na Stronę potwierdzają spełnianie powyższych wymogów klikając w stosowne pole lub pola w udostępnionych komunikatach. Brak potwierdzenia uniemożliwia korzystanie ze Strony. W PRZYPADKU GDY DANY UŻYTKOWNIK NIE SPEŁNIA KTÓREGOKOLWIEK Z WYMOGÓW GRUPY SPECJALISTÓW, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ STRONĘ.
  3. Wchodząc na Stronę, użytkownik wyraża również zgodę na Politykę prywatności oraz Zasady sosowania cookies zgodnie z punktem 5.2 Regulaminu.
  4. Wszelkie informacje przekazywane użytkownikom za pośrednictwem Strony, w tym informacje handlowe dotyczące poszczególnych towarów i usług, nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 3. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY ORAZ KONFIGURATORA

  1. W celu korzystania ze Strony i objętych nią aplikacji system teleinformatyczny użytkownika powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: (i) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; (ii) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologie kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli; (iii) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce).
  2. Korzystanie ze Strony, Konfiguratora i e-sklepu nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia wymaga podania danych i spełnienia wymogów określonych odrębnie w Warunkach Handlowych Dystrybutora.
  3. Strona internetowa składa się z dwóch niezależnych, ale technicznie, wizualnie i użytkowo połączonych platform – Konfiguratora i e-sklepu.
  4. Konfigurator umożliwia użytkownikom Strony wybór i wykonanie wirtualnych zmian w broni kategorii B zgodnie z osobistymi preferencjami odwiedzających w zakresie wybranych możliwości. Konfigurator umożliwia, między innymi zapisanie utworzonej wirtualnej konfiguracji, sporządzenie linku do utworzonej wirtualnej konfiguracji za pośrednictwem sieci społecznych albo poczty elektronicznej, jak i płynne przejście do e-sklepu w celu utworzenia zamówienia konfigurowanego towaru.
  5. Ze względu na to, że Strona internetowa i jej zawartość jest przeznaczona wyłącznie dla Grupy specjalistów, użytkownicy zobowiązują się do nieudostępniania linków do utworzonej wirtualnie konfiguracji towarów za pomocą Konfiguratora osobom trzecim niespełniającym wymogów Grupy specjalistów.
  6. Treść Strony internetowej i wyobrażenia broni w ramach wizualizacji w Konfiguratorze są poglądowe. Mimo tego, że Administrator dokłada starań, aby wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze jak najwierniej odpowiadały rzeczywistości, to jednak wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia mogą się różnić od rzeczywistej broni i jej wyposażenia ze względów technicznych (na przykład odcieniem koloru, szczegółami kształtu, wielkością itp.). Wpływ na wyobrażenia i wizualizacje broni i jej wyposażenia w Konfiguratorze może również mieć urządzenie, za pomocą którego odwiedzający wchodzi na Stronę internetową, na przykład jakość i rozdzielczość ekranu urządzenia.
  7. Za pośrednictwem e-sklepu odwiedzający Konfigurator mogą zamówić u Dystrybutora towary, które skonfigurowali w Konfiguratorze. Zasady dokonywania zamówień oraz prawa i obowiązki z tym związane określają Warunki Handlowe Dystrybutora.
  8. Administrator nie gwarantuje poprawności i aktualności danych zamieszczonych na Stronie internetowej. Strona internetowa jest udostępniana „taka jaka jest“ i w związku z nią nie są zapewnione żadne dosłowne albo domyślne oświadczenia, albo gwarancje. Administrator nie gwarantuje, że Strona internetowa będzie bezpieczna, bezusterkowa albo bez szkodliwego oprogramowania albo kodu.
  9. Administrator nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności ani aktualności Strony internetowej w każdym czasie.
  10. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że stronę internetową wykorzystują na własne ryzyko, przy czym przyjmują pełną odpowiedzialność za ryzyko straty, które dla nich wynika z jej zastosowania, między innymi straty usługi albo danych. Administrator nie będzie odpowiedzialny za żadną bezpośrednią, pośrednią, osobistą, dodatkową, następczą ani represyjną szkodę, ani za żadną inną szkodę związaną z, albo wynikającą z korzystania ze Strony internetowej, obojętnie czy doszło do niej w ramach stosunku umownego, z mocy prawa albo zdarzenia cywilno-prawnego (między innymi łącznie ze szkodą wynikającą z zaniedbania), albo powstałą w inny sposób i to nawet w przypadku, gdy Administrator był albo miał być świadomy możliwości takiej szkody. Powyższe nie dotyczy użytkowników będących konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730).
 4. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Treść i materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, w tym w szczególności sylwetki broni i wyposażenia, logo, nazwy, zamieszczone na Stronie są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Administratora lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody Administratora. Powyższe nie wyklucza udostępniania wizerunków towarów zmodyfikowanych z wykorzystaniem Konfiguratora zgodnie z 3.4 Regulaminu.
  2. Z zastrzeżeniem punktu 3.4 Regulaminu, żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi udzielenia zgody na wykorzystywanie praw Administratora lub praw osób trzecich, o których mowa w punkcie 1.1 , ani też nie powinno być interpretowane jako zrzeczenie się przysługujące ochrony tych praw.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odwiedzający Stronę internetową przyjmują do wiadomości, że podczas ich wizyty na Stronie internetowej może dojść do przetwarzania ich danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych kieruje się Zasadami przetwarzania danych osobowych, a korzystanie z plików cookies kieruje się Zasadami stosowania cookies.
  2. Przy wejściu na Stronę użytkownicy potwierdzają, że zapoznali się z Zasadami przetwarzania danych osobowych i Zasadami stosowania cookies i wyrażają na nie zgodę poprzez kliknięcie w stosowne miejsce w wyświetlonym komunikacie.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Korzystanie ze Strony nie rodzi po stronie użytkowników obowiązków świadczeń na rzecz Administratora. Ewentualne zobowiązania mogą powstać jedynie w przypadku korzystania z usług e-sklepu, na podstawie stosunku z Dystrybutorem, objętym odrębnymi Warunkami Handlowymi. Niemniej, uwzględniając dobro użytkowników Strony, w razie wystąpienia nieprawidłowości dotyczących działania Strony mających charakter techniczny użytkownicy powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z działem wsparcia Administratora zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego każdy użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
  3. Reklamację można złożyć zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 1.4 Regulaminu.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email użytkownika okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Administrator zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla zajęcia stanowiska przez Administratora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
  6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie 6.5 powyżej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres email użytkownika, chyba że użytkownik będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 i 730), zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą tradycyjną wskazując jednocześnie właściwy adres korespondencyjny.
 7. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: [email protected].
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Jakiekolwiek stosunki wynikające w związku z wejściem użytkownika na Stronę internetową kierują się porządkiem prawnym Republiki Słowackiej, bez uszczerbku jednak dla ochrony konsumenta wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Postanowienie nie dotyczy stosunków zawartych z Dystrybutorem, objętych Warunkami Handlowymi.
  2. Administrator jest upoważniony, na podstawie własnego zdania, do zmiany tego Regulaminu w każdej chwili bez uszczerbku dla praw majątkowych użytkowników. Aktualnie obowiązująca wersja Warunków jest każdorazowo dostępna przed wejściem użytkownika na Stronę internetową, jak i we właściwym miejscu na Stronie internetowej.
  3. Każda kolejna wersja Regulaminu jest udostępniana na Stronie w formacie umożliwiającym jej pobranie lub wydrukowanie.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY („Podmienky“)

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmienky používania internetovej aplikácie umožňujúcej výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“), ktorá je umiestnená na webových stránkach https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) a podmienky používania Webovej stránky. Prevádzkovateľom Konfigurátora a Webovej stránky je spoločnosť ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., so sídlom Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika, IČO: 269 28 787, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka č. 45994 („Prevádzkovateľ“).
 2. PODMIENKY VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne odbornej verejnosti v oblasti strelných zbraní a streliva. Odbornou verejnosťou v oblasti strelných zbraní a streliva sú najmä osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo iné osoby s odbornou znalosťou právnych predpisov upravujúcich oblasť strelných zbraní a streliva, najmä zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, alebo osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti strelných zbraní a streliva alebo akademicky činné osoby pôsobiace v oblasti strelných zbraní a streliva („Odborná verejnosť“).
  2. Návštevníci Webovej stránky ďalej berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne osobám, ktoré sú Odbornou verejnosťou, a ktoré pred vstupom na Webovú stránku dovŕšili vek 18 rokov.
  3. KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ POLÍČKO PRED VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠIL VEK 18 ROKOV, POTVRDZUJETE, ŽE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI.
  4. V PRÍPADE, ŽE NIE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A V ČASE VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU STE NEDOVŔŠILI 18 ROKOV NA STRÁNKU NEVSTUPUJTE.
 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Webová stránka je zložená z dvoch samostatných, avšak technicky, vizuálne a užívateľsky prepojených platforiem – Konfigurátora a E-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštevníkom Webovej stránky výber a vykonanie virtuálnych úprav zbrane kategórie B, podľa osobitných požiadaviek návštevníkov z vybraných možností. Konfigurátor, okrem iného, umožňuje uloženie vytvorenej virtuálnej konfigurácie, zdieľanie odkazu na vytvorenú virtuálnu konfiguráciu prostredníctvom sociálnych sietí alebo elektronickej pošty, ako aj plynulý prechod do E-shopu za účelom vytvorenia objednávky konfigurovaného tovaru.
  3. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky ako aj virtuálne konfigurácie sú určené výlučne Odbornej verejnosti a osobám starším ako 18 rokov a preto nesmú zdieľať odkazy na vytvorené virtuálne konfigurácie s inými osobami ako je Odborná verejnosť, ktorá je súčasne staršia ako 18 rokov.
  4. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky a vyobrazenia zbraní v rámci vizualizácie v Konfigurátore sú ilustračné. Aj napriek tomu, že Prevádzkovateľ vyvíja snahu, aby sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore čo najviac približovali skutočnosti, môžu sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva líšiť od skutočných zbraní a ich príslušenstva (napr. odtieňom farby, presným tvarom, veľkosťou a pod.). Vplyv na vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore môže mať aj zariadenie, ktorým sa návštevník pripája na Webovú stránku, napr. kvalita a rozlíšenie obrazovky zariadenia.
  5. Prostredníctvom E-shopu si môžu návštevníci Konfigurátora objednať u spoločnosti M- HUNT s.r.o., so sídlom Čadečka 5138, 022 01 Čadca, IČO: 46 483 641, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55940/L tovary, ktoré si v Konfigurátore nakonfigurovali. Návštevník Webovej stránky berie na vedomie, že v prípade prechodu z Konfigurátora do E-shopu sa v rozsahu, v ktorom sa neuplatnia tieto Podmienky, uplatnia tieto Obchodné podmienky.
  6. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a aktuálnosť údajov uvedených na Webovej stránke. Webová stránka je poskytovaná „tak ako je“ a v súvislosti s ňou nie sú poskytované žiadne výslovné alebo implicitené vyhlásenia alebo záruky. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránky bude bezpečná, bezchybná alebo bez škodlivého software či kódu.
  7. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje dostupnosť ani aktuálnosť Webovej stránky. Dostupnosť Webovej stránky môže byť kedykoľvek obmedzená, pozastavená alebo zrušená. Obsah Webovej stránky a jej jednotlivé funkcionality, môžu byť kedykoľvek menené alebo odstránené a to bez akéhokoľvek upozornenia.
  8. Návštevníci webovej stránky berú na vedomie, že webovú stránku používajú na vlastné riziko pričom prijímajú plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre nich vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, vedľajšiu, následnú ani represívnu škodu ani za žiadnu inú škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Webovej stránky, či už k nej došlo v rámci zmluvného vzťahu, zo zákona alebo občianskoprávneho deliktu (okrem iného vrátane škody vyplývajúcej z nedbanlivosti) alebo vznikla iným spôsobom, a to ani v prípade, že si Prevádzkovateľ bol alebo mal byť vedomý možnosti takejto škody.
  9. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku prehlasujete, že Webové stránky, akékoľvek informácie, materiály či služby na nej uvedené, budete používať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými alebo inými právnymi predpismi.
 4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah nachádzajúci sa na Webovej stránke môže byť predmetom ochrany autorských práv, poskytovanej najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie autorských diel dostupných na Webovej stránke, je bez výslovného písomného oprávnenia autora alebo vykonávateľa majetkových autorských práv zakázané.
  2. Návštevníci Webovej stránky tiež berú na vedomie, že označenia nachádzajúce sa na Webovej stránke sú duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a môžu byť predmetom ochrany poskytovanej zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek používanie označení nachádzajúcich sa na Webovej stránke, je bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.
  3. Týmito podmienkami nie je návštevníkom Webovej stránky udelený súhlas ani iné oprávnenie na použitie označení ani autorských diel použitých na Webových stránkach.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že počas ich návštevy Webovej stránky môže dochádzať k spracúvaniu ich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa spravuje Zásadami spracúvania osobných údajov, a používanie súborov cookies sa spravuje Zásadami používania cookies.
  2. Návštevníci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku potvrdzujú, že sa oboznámili so Zásadami spracúvania osobných údajov Zásadami používania cookies.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti so vstupom užívateľa na Webovú stránku sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Aktuálne platná verzia Podmienok je dostupná pred vstupom užívateľa na Webovú stránku ako aj na príslušnom mieste na Webovej stránke.
 7. KONTAKT

  1. Návštevníci Webovej stránky môžu v prípade otázok ohľadom týchto Podmienok kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na: [email protected] telefonicky na +420 703 170 300; poštou doručenou na adresu: ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Česká republika.


NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE 
(„Bedingungen“)


1.           EINLEITUNG

1.1        Dieses Dokument regelt die Nutzungsbedingungen der Internetanwendung, die die Auswahl und Konfiguration von Waren sowie das Erstellen und Versenden einer unverbindlichen Bestellung konfigurierter oder sonstiger Waren und die Nutzung anderer in diesen Bedingungen genannter Funktionen („Konfigurator“) ermöglicht, die sich auf der Website befinden https://www.czconfigurator.com/at/ („Website“), sowie die Nutzungsbedingungen der Webseite.

1.2        Die Gesellschaft ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., mit Sitz Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Tschechische Republik, ID-Nr.: 269 28 787, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts in Brno, Abteilung C, Einlage-Nr 45994 („Verantwortlicher“) bietet für das Gebiet Österreich ausschließlich den technischen Betrieb des Konfigurators und der Website inkl. E-Mail-Newsletter-Service (zu den gesonderten Bedingungen) und hat keinen Einfluss auf die im Konfigurator und auf der Website angezeigten Inhalte. Der Betreiber ist gegenüber den Nutzern der Website oder des Konfigurators (die „Nutzer“) kein Vertragspartner im Sinne dieser Bedingungen.

1.3        Die im Konfigurator und auf der Website für den zivilen Markt im Gebiet Österreich („Gebiet“) angezeigten Inhalte, einschließlich einzelner Waren, indikativer Einkaufspreise von Waren und sonstiger Informationen, sind ausschließlicher Inhalt des Vertragspartners des Betreibers, das ist das Unternehmen GTML Global Trading Marketing Logistics GmbH mit dem Geschäftssitz in Ehring 7, 5112 Lamprechtshausen, Österreich, FN 69789 g („Distributor“). Der Distributor ist allein verantwortlich für die im Konfigurator und auf der Gebietswebsite angezeigten Inhalte, da diese Inhalte ausschließlich vom Distributor verwaltet werden. Der Distributor ist als Dienstanbieter des Konfigurators im Gebiet Vertragspartner gegenüber den Nutzern gemäß diesen Bedingungen.

2.           ZUGANGSBEDINGUNGEN ZUR WEBSITE

2.1        Die Nutzer nehmen zur Kenntnis, dass die Website ausschließlich für Fachleute auf dem Gebiet von Schusswaffen und Munition bestimmt ist. Unter Fachleuten im Bereich Schusswaffen und Munition sind insbesondere Personen mit einem Waffenschein oder einer Waffenlizenz oder sonstige Personen mit schusswaffen- und munitionsrechtlichen Sachkenntnissen oder Personen, die eine gewerbliche Tätigkeit im Bereich Schusswaffen und Munition ausüben oder im Bereich Schusswaffen und Munition akademisch tätig sind („Fachleute“).

2.2        Die Nutzer nehmen weiter zur Kenntnis, dass die Website ausschließlich für Personen bestimmt ist, die Fachleute sind und das 18. Lebensjahr vor dem Zugriff auf die Website vollendet haben.

2.3        DURCH ANKLICKEN DER ENTSPRECHENDEN SCHALTFLÄCHE VOR DEM ZUGRIFF AUF DIE WEBSITE BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DAS ALTER VON 18 JAHREN VOLLENDET HABEN, SIE BESTÄTIGEN, DASS SIE DEN FACHLEUTEN ZUGEHÖREN UND MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND. WENN SIE DEN FACHLEUTEN NICHT ZUGEHÖREN UND 18 JAHRE NICHT VOLLENDET HABEN, BESUCHEN SIE DIE WEBSITE NICHT.

2.4        Durch die Zustimmung mit diesen Bedingungen und den Zugriff auf die Website wird das Rechtsverhälntis zwischen dem Nutzer und dem Distributor auf Grundlage dieser Bedingungen geschlossen und die Nutzer erklären auch, dass sie die Website und alle darauf verfügbaren Informationen, Dokumentationen oder Funktionen in Übereinstimmung mit den geltenden und wirksamen anwendbaren Rechtsvorschriften des Gebiets verwenden.

3.           NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE

3.1        Der Konfigurator ermöglicht es Nutzern unter anderem, innerhalb der definierten Optionen („Konfiguration“) virtuelle Modifikationen an der Waffe nach den spezifischen Anforderungen des Nutzers auszuwählen und vorzunehmen, die erstellte Konfiguration zu speichern, sowie einen Link zu der Konfiguration über soziale Netzwerke oder E-Mail zu teilen und sich für den E-Mail-Newsletter-Service zu registrieren.

3.2        Jede einzelne Aktion des Nutzers, die innerhalb der Konfiguration durchgeführt wird, wird in der Visualisierung der konfigurierten Ware sowie im ungefähren Kaufpreis der konfigurierten Ware angezeigt.

3.3        Alle Abbildungen der Ware und ihres Zubehörs innerhalb der Warenvisualisierung im Konfigurator sind illustrativ. Obwohl sich der Distributor bemüht, die Visualisierungen der Ware und ihres Zubehörs im Konfigurator möglichst realitätsnah zu gestalten, können die Visualisierungen der Ware und ihres Zubehörs in Ausnahmefällen von der tatsächlichen Ware und ihrem Zubehör abweichen (z. B. Farbtöne, genaue Form, Größe usw.). Die Visualisierung der Ware und deren Zubehörs im Konfigurator, kann auch durch das Gerät beeinflusst werden z.B. Bildschirmqualität und Auflösung des Geräts, mit dem Sie auf den Konfigurator zugreifen.

3.4        Der Nutzer ist berechtigt, Änderungen an den ausgewählten und geänderten Waren und deren Zubehör während der Konfiguration durch Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse an entsprechender Stelle zu speichern, die dem Nutzer nach Anklicken der Schaltfläche „KONFIGURATION SPEICHERN“ in dem Abschnitt Warenkonfiguration unten im Konfigurator angezeigt wird. Gleichzeitig kann der Nutzer auch den E-Mail-Newsletter-Service des Betreibers abonnieren, wenn er durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens, das einen Hinweis auf die Bedingungen dieses Dienstes enthält, seine Zustimmung erteilt. Nach der Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse und Anklicken der Schaltfläche „SENDEN“ wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Die versendete E-Mail enthält einen Hyperlink und ein Bild der konfigurierten Ware („Hyperlink“). Die Bestimmungen des Artikels 3.9 dieser Bedinungen bleiben hiervon unberührt.

3.5        Nach dem Anklicken des Hyperlinks wird der Nutzer zum Konfigurator weitergeleitet, wo der Nutzer mit der Konfiguration fortfahren kann.

3.6        Der Nutzer ist berechtigt, einzelne Versionen der konfigurierten Ware während der Konfiguration gemäß Artikel 3.4 dieser Bedingungen wiederholt zu speichern. Die letzte gespeicherte Version der konfigurierten Waren ist über den Hypertext-Link für 30 Tage unmittelbar nach dem Tag zugänglich, an dem die letzte Version der konfigurierten Ware gespeichert wurde.

3.7        Nach Anklicken des Hyperlinks und anschließendem Fortsetzen der Konfiguration wird nach erneutem Speichern der konfigurierten Waren nur die neueste Version der konfigurierten Ware gespeichert. Der Hyperlink leitet die Person, die darauf geklickt hat, auf die zuletzt gespeicherte Version des konfigurierten Elements um, während vorherige Versionen nicht mehr gespeichert und nicht mehr zugänglich sind. Die Aufbewahrungsfrist der konfigurierten Ware kann jederzeit nach eigenem Ermessen geändert oder aufgehoben werden, ohne dass der Nutzer über die Änderung oder Aufhebung der Aufbewahrungsfrist informiert werden muss.

3.8        Der Nutzer ist auch berechtigt, die erstellte Konfiguration durch Anklicken der Schaltfläche „MIT FREUNDEN TEILEN“ durch Kopieren und Versenden eines Hyperlinks an Dritte oder direkt durch Anklicken der Symbole ausgewählter sozialer Netzwerke mit Dritten zu teilen. Der Konfigurator ermöglicht es dem Nutzer auch, die aktuelle Version der Konfiguration im .png-Format herunterzuladen, indem er auf die Schaltfläche "WAFFENBILD HERUNTERLADEN" klickt.

3.9        Die Nutzer nehmen zur Kenntnis, dass der Inhalt der Website sowie die virtuellen Konfigurationen ausschließlich für Fachleute und Personen über 18 Jahre bestimmt sind und daher keine Links zu den erstellten virtuellen Konfigurationen mit anderen Personen als den Fachleuten, die zugleich über 18 Jahre alt sind, geteilt werden dürfen.

3.10     Der Konfigurator ermöglicht dem Nutzer auch einen reibungslosen Übergang zum Online-Tool, mit dessen Hilfe der Nutzer eine unverbindliche Bestellung von konfigurierten und anderen im Konfigurator verfügbaren Waren direkt an den vom Nutzer im Konfigurator gewählten Vertragspartner des Distributors („Händler“) schicken kann. Um Zweifel auszuschließen, ist der Händler weder der Betreiber, noch seine verbundenen Unternehmen.

3.11     Entscheidet sich der Nutzer für die Erstellung und Absendung einer unverbindlichen Bestellung der konfigurierten Ware, beginnt der Vorgang der Erstellung einer unverbindlichen Bestellung mit dem Anklicken der Schaltfläche „UNVERBINDLICHE BESTELLUNG“. Durch Anklicken der obigen Schaltfläche gelangt der Nutzer in den Bereich des elektronischen Bestellkorbs („Warenkorb“), innerhalb dessen der Nutzer eine unverbindliche Bestellung von Zubehör oder sonstigen Zusatzleistungen weiter erstellen und absenden kann. Anschließend setzt der Nutzer mit dem Anlegen einer unverbindlichen Bestellung direkt aus dem Warenkorb durch Anklicken der Schaltfläche „WEITER ZUR UNVERBINDLICHEN BESTELLUNG“ fort.

3.12     Es ist nicht möglich, über die Website eine unverbindliche Bestellung für Warenzubehör oder andere zusätzliche Warendienstleistungen erstellen, ohne dass eine unverbindliche Warenbestellung erstellt ist.

3.13     Im nächsten Schritt füllt der Nutzer alle Pflichtfelder des Bestellformulars aus. Das Bestellformular enthält insbesondere folgende Angaben:

(a)      die bestellten Waren, die der Nutzer zuvor in den Warenkorb gelegt hat;

(b)     den Vor- und Nachnamen des Nutzers;

(c)      die E-Mail-Adresse des Nutzers;

(d)     den Telefonkontakt des Nutzers;

(e)      die Kontaktadresse (Straße, Hausnummer, Gemeinde, Postleitzahl und Land) des Nutzers;

(f)      der Handelsname des Händlers und die Adresse, die der Nutzer durch Anklicken des jeweiligen Händlers in der auf der Website verfügbaren Suchfunktion ausgewählt hat.

3.14     Neben dem Ausfüllen aller mit einem Stern (*) gekennzeichneten Pflichtfelder muss der Nutzer bestätigen, dass er die Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten gelesen hat, indem er weiterhin eine unverbindliche Bestellung aufgibt.

3.15     Vor dem Absenden einer unverbindlichen Bestellung bietet die Oberfläche der Website dem Nutzer die Möglichkeit, die unverbindliche Bestellung zu überprüfen und die vom Nutzer bei der Erstellung der unverbindlichen Bestellung eingegebenen Daten zu ändern. Der Nutzer kann auch den E-Mail-Newsletter-Service des Betreibers abonnieren, wenn er seine Zustimmung gibt, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt, das einen Verweis auf die Bedingungen dieses Dienstes enthält. Der Nutzer sendet eine unverbindliche Bestellung an den ausgewählten Händler, indem er auf die Schaltfläche "UNVERBINDLICHE BESTELLUNG SENDEN" klickt. Durch Anklicken der Schaltfläche endet der Vorgang der Erstellung und des Absendens einer unverbindlichen Bestellung. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Daten nach dem Anklicken der Schaltfläche „UNVERBINDLICHE BESTELLUNG SENDEN“ gemäß Artikel 3.13 dieser Bedingungen automatisch an den Vertriebspartner und den ausgewählten Händler gesendet werden.

3.16     Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass durch das Absenden einer unverbindlichen Bestellung an den ausgewählten Händler weder ein Kaufvertrag über die konfigurierte oder sonstige Ware zustande kommt, noch eine Verpflichtung des Nutzers zum Abschluss eines Kaufvertrages über die konfigurierte oder sonstige Ware mit dem ausgewählten Händler entsteht.

3.17     Alle notwendigen Informationen zu den Waren, die der Nutzer unverbindlich bestellt hat, einschließlich der Geschäftsbedingungen des ausgewählten Händlers, werden dem Nutzer vom ausgewählten Händler innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der unverbindlichen Bestellung an die in der unverbindlichen Bestellung vom Nutzer angeführten Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.

3.18     Der Kaufvertrag über konfigurierte oder sonstige Waren kann vom Händler mit dem Nutzer nur aufgrund des Angebots des Händlers zum Abschluss des Kaufvertrags und dessen ausdrücklicher Annahme durch den Nutzer geschlossen werden. Der Nutzer erkennt an, dass der Kauf der konfigurierten oder anderen Produkte bestimmten Anforderungen oder Genehmigungen unterliegen kann, die in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem der Nutzer seinen Wohnsitz hat, festgelegt sind. Ein Abschluss eines Kaufvertrages über konfigurierte oder sonstige Waren über den Konfigurator ist nicht möglich. Die über den Konfigurator versandte unverbindliche Bestellung des Nutzers stellt kein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar und der Nutzer ist an die unverbindliche Bestellung in keiner Weise gebunden.

3.19     Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die im Konfigurator angezeigten Warenpreise unverbindlich und indikativ sind und der tatsächliche Kaufpreis der Waren je nach gewähltem Händler variieren kann. Der Kaufpreis und sonstige Bedingungen des Kaufvertrages werden zwischen dem Nutzer und dem Händler gesondert vereinbart. Diese Bedingungen sind keine Geschäftsbedingungen in Bezug auf den Kauf konfigurierter oder anderer Waren beim Händler durch den Nutzer.

3.20     Der Vertriebspartner ist für die Verwaltung, einschließlich der Richtigkeit und Aktualität des Inhalts der Website, verantwortlich. Um jeden Zweifel auszuschließen, übernimmt der Betreiber keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der auf der Website bereitgestellten Daten. Die Website wird vom Distributor "wie sie ist" bereitgestellt und es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen im gesetzlich zulässigen Umfang abgegeben. Es wird nicht garantiert, dass die Website sicher, fehlerfrei oder frei von schädlicher Software oder Code ist.

3.21     Der Nnutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit der Website in keiner Weise garantiert wird. Die Verfügbarkeit der Website und ihrer einzelnen Funktionen kann jederzeit eingeschränkt, ausgesetzt oder eingestellt werden. Der Inhalt der Website kann vom Vertriebspartner jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder entfernt werden.

3.22     Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass er die Website auf eigenes Risiko nutzt und übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, die volle Verantwortung und das Verlustrisiko, die sich für den Nutzer aus der Nutzung der Website ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust. Soweit gesetzlich zulässig, haftet der Betreiber nicht für direkte, indirekte, besondere, zufällige, Folge- oder Strafschäden oder für andere Schäden im Zusammenhang mit oder infolge der Nutzung der Website, sei es im Rahmen des Vertragsverhältnisses, gesetzlich oder eines zivilrechtlichen Delikts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf fahrlässige Schäden) oder anderweitig entstanden, selbst wenn der Betreiber sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst war oder bewusst sein sollte.

4.           RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

4.1        Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die auf der Website enthaltenen Inhalte dem Urheberrecht oder anderen Rechten an geistigem Eigentum unterliegen können, die nach geltendem Recht gewährt werden. Jede Verwendung der auf der Website verfügbaren urheberrechtlich geschützten Werke ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors oder Urheberrechtsinhabers untersagt.

4.2        Diese Bedingungen geben dem Nutzer keine Zustimmung oder sonstige Genehmigung zur Verwendung der auf der Website verwendeten Bezeichnungen, Urheberrechte oder anderen geistigen Eigentumsrechte.

5.           SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

5.1        Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers während seines Besuchs auf der Website verarbeitet werden können. Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch die Datenschutzrichtlinie geregelt und die Verwendung von Cookies wird durch die Cookie- Grundsätze geregelt.

6.           kontakt

6.1        Bei Fragen oder Beschwerden zu diesen Bedingungen kann sich der Nutzer an den Distributor per E-Mail: [email protected]; telefonisch unter: +43 6274 200 70 0; per Post an die Adresse: Ehring 7, 5112 Lamprechtshausen, Österreich. Informationen zur Bearbeitung der Frage oder Beschwerde des Nutzers sendet der Distributor an die vom Nutzer zu diesem Zweck angegebene E-Mail-Adresse.

7.           SONSTIGE RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTEIEN

7.1        Die zur außergerichtlichen Beilegung von verbraucherrechtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Website durch den Nutzer, der Verbraucher ist, ist die berechtigte Stelle “Verein Schlichtung für Verbrauchergeschäfte mit Sitz in Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Wien. Die Bedingungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung stehen dem Nutzer auf der Website https://www.verbraucherschlichtung.atzur Verfügung. Das Formular zur außergerichtlichen Verbraucherstreitbeilegung ist auf der Website https://portal.verbraucherschlichtung.at/cm/fileadmin/adrapp/page/adrWelcome.phpverfügbar.

7.2        Wenn der Nutzer Verbraucher ist, ist er berechtigt, eine außergerichtliche Streitbeilegung über die unter dem Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/abrufbare ODR-Plattform einzuleiten.

8.           SCHLUSSBESTIMMUNGEN

8.1        Alle Beziehungen, die im Zusammenhang mit dem Zugang des Nutzers auf der Website entstehen, unterliegen dem Recht der Tschechischen Republik; die Rechte des Nutzers nach den zwingenden Bestimmungen des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes bleiben unberührt

8.2        Der Betreiber ist berechtigt, diese Bedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Die jeweils gültige Fassung der Bedingungen ist vor dem Betreten der Website durch den Nutzer sowie an der entsprechenden Stelle auf der Website verfügbar.

8.3        Sollte eine der Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, werden die unwirksamen Bestimmungen durch solche Bestimmungen ersetzt, deren Sinn den unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt. Die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht.

8.4        Um die geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten, unterliegt die Beziehung zwischen dem Betreiber, dem Distributor und dem Händler in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten den Bedingungen der separaten Vereinbarung zur Datenverarbeitung, die auf der Website verfügbar sind.

8.5        Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 1. 1. 2022 in Kraft.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE

(„Bedingungen“)

1.              EINLEITUNG

1.1          Dieses Dokument regelt die Nutzungsbedingungen der Internetanwendung, die die Auswahl und Konfiguration von Waren, das Erstellen und Versenden einer unverbindlichen Bestellung konfigurierter oder sonstiger Waren („Konfigurator“) sowie die Nutzung weiterer, in diesen Bedingungen beschriebenen Funktionen ermöglicht und sich auf der Website https://www.czconfigurator.com/de/  („Website“) befindet, sowie die Nutzungsbedingungen der Webseite 

1.2          Die Gesellschaft ZBROJOVKA BRNO, s.r.o., mit Sitz Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brno, Tschechische Republik, ID-Nr.: 269 28 787, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts in Brno, Abteilung C, Einlage-Nr 45994 („Verantwortlicher“) bietet für das Gebiet Deutschland ausschließlich den technischen Betrieb des Konfigurators und der Website sowie einen E-Mail-Newsletter Service (der Gegenstand eigener Geschäftsbedingungen ist), und hat keinen Einfluss auf die im Konfigurator und auf der Website angezeigten Inhalte. Der Betreiber ist nicht Vertragspartei gegenüber den Nutzern der Webseite oder des Konfigurators („Benutzer“) gemäß den vorliegenden Bedingungen

1.3          Die im Konfigurator und auf der Website für den zivilen Markt im Gebiet Deutschland („Gebiet“) angezeigten Inhalte, einschließlich einzelner Waren, indikativer Einkaufspreise von Waren und sonstiger Informationen, sind ausschließlicher Inhalt des Vertragspartners des Betreibers, das ist das Unternehmen CSC Arms Division GmbH  mit Sitz Rudolf-Braas-Str. 20, D-63150 Heusenstamm, Deutschland,, Id-Nr.: DE326760380, registriert HRB15323 in Aschaffenburg  („Distributor“). Der Distributor ist allein verantwortlich für die im Konfigurator und auf der Gebietswebsite angezeigten Inhalte, da diese ausschließlich von ihm verwaltet werden. Der Distributor fungiert in seiner Eigenschaft als Diensteanbieter des Konfigurators im Gebiet als Vertragspartei gegenüber den Benutzern gemäß den vorliegenden Bedingungen.

2.              ZUGANGSBEDINGUNGEN ZUR WEBSITE

2.1          Die Benutzer nehmen zur Kenntnis, dass die Website ausschließlich für Fachleute im Bereich Schusswaffen und Munition bestimmt ist. Unter Fachleuten im Bereich Schusswaffen und Munition sind insbesondere Personen zu verstehen, die im Besitz eines Waffenscheins oder einer Waffenbesitzkartesind, oder sonstige Personen die über Fachwissen im Bereich des Schusswaffen- und Munitionsrechts verfügen, oder Personen, die eine gewerbliche Tätigkeit im Bereich Schusswaffen und Munition ausüben, oder Personen, die im Bereich Schusswaffen und Munition akademisch tätig sind (die „Fachöffentlichkeit“).

2.2          Die Benutzer nehmen weiter zur Kenntnis, dass die Website ausschließlich für Personen bestimmt ist, die der Fachöffentlichkeit angehören und das 18. Lebensjahr vor dem Betreten der Website vollendet haben.

2.3          DURCH ANKLICKEN DER ENTSPRECHENDEN SCHALTFLÄCHE VOR DEM ZUGRIFF AUF DIE WEBSITE BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DAS ALTER VON 18 JAHREN VOLLENDET HABEN, SIE BESTÄTIGEN, DASS SIE DER FACHÖFFENTLICHKEIT ZUGEHÖREN UND MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND. WENN SIE DER FACHÖFFENTLICHKEIT NICHT ZUGEHÖREN UND 18 JAHRE NICHT VOLLENDET HABEN, BESUCHEN SIE DIE WEBSITE NICHT.

2.4          Durch die Zustimmung mit diesen Bedingungen und den Zugriff auf die Website kommt eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Benutzer und dem Distributor auf Basis der vorliegenden Bedingungen zustande. Zudem erklären die Benutzer dadurch, dass sie die Website, alle darauf verfügbaren Informationen, Materialien oder Funktionen in Übereinstimmung mit den geltenden und wirksamen anwendbaren Rechtsvorschriften des Gebiets verwendet werden.

2.5          Der Benutzer erkennt hiermit an, dass die im Konfigurator und auf der Website angezeigten Schusswaffen in dem Gebiet nur für Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis gemäß dem deutschen Waffenrecht erhältlich sind. Der Name und die Adresse des Verkäufers (d.h. des vom Benutzer ausgewählten Händlers) sind in der Händlersuche auf der Website verfügbar.

3.              NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBSITE

3.1          Der Konfigurator ermöglicht es Benutzern unter anderem, innerhalb der definierten Optionen ("Konfiguration") virtuelle Modifikationen an der Waffe nach den spezifischen Anforderungen des Benutzers auszuwählen und vorzunehmen, die erstellte Konfiguration zu speichern, einen Link zu der Konfiguration über soziale Netzwerke oder E-Mail zu erstellen sowie sich für den E-Mail-Newsletter Service anzumelden.

3.2          Jede einzelne Aktion des Benutzers, die innerhalb der Konfiguration durchgeführt wird, wird in der Visualisierung der konfigurierten Ware sowie im ungefähren Kaufpreis der konfigurierten Ware angezeigt.

3.3          Alle Abbildungen der Ware und ihres Zubehörs innerhalb der Warenvisualisierung im Konfigurator sind illustrativ. Obwohl der Distributor bemüht ist, die Visualisierungen der Ware und deren Zubehörs im Konfigurator möglichst realitätsnah zu gestalten, können die Visualisierungen der Ware und deren Zubehörs in Ausnahmefällen von der tatsächlichen Ware und ihrem Zubehör abweichen (z. B. Farbtöne, genaue Form, Größe usw.). Die Visualisierung der Ware und deren Zubehörs im Konfigurator, z.B. Bildschirmqualität und Auflösung des Geräts, kann auch das Gerät beeinflussen, mit dem Sie den Konfigurator betreten.

3.4          Der Benutzer ist berechtigt, Änderungen an den ausgewählten und geänderten Waren und deren Zubehör während der Konfiguration durch Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse an entsprechender Stelle zu speichern, die dem Benutzer nach Anklicken der Schaltfläche „KONFIGURATION SPEICHERN“ in dem Abschnitt Warenkonfiguration unten im Konfigurator angezeigt wird. Nach der Eingabe einer gültigen E-Mail-Adresse und Anklicken der Schaltfläche „SENDEN“ wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Die versendete E-Mail enthält einen Hyperlink und ein Bild der konfigurierten Ware („Hyperlink“). Die Bestimmungen des Artikels 3.9 dieser Bedingungen bleiben hiervon unberührt.

3.5          Nach dem Anklicken des Hyperlinks wird der Benutzer zum Konfigurator weitergeleitet, wo dieser mit der Konfiguration fortfahren kann.

3.6          Der Benutzer ist berechtigt, einzelne Versionen der konfigurierten Ware während der Konfiguration gemäß Artikel 3.4 dieser Bedingungen wiederholt zu speichern. Die letzte gespeicherte Version der konfigurierten Waren ist über den Hypertext-Link für 30 Tage unmittelbar nach dem Tag zugänglich, an dem die letzte Version der konfigurierten Ware gespeichert wurde.

3.7          Nach Anklicken des Hyperlinks und anschließendem Fortsetzen der Konfiguration wird nach erneutem Speichern der konfigurierten Waren nur die neueste Version der konfigurierten Ware gespeichert. Der Hyperlink leitet die Person, die darauf geklickt hat, auf die zuletzt gespeicherte Version des konfigurierten Elements um, während vorherige Versionen nicht mehr gespeichert und nicht mehr zugänglich sind. Die Aufbewahrungsfrist der konfigurierten Waffe kann jederzeit geändert oder aufgehoben werden, ohne den Benutzer über die Änderung oder Aufhebung der Aufbewahrungsfrist vorher zu informieren.

3.8          Der Benutzer ist auch berechtigt, die erstellte Konfiguration durch Anklicken der Schaltfläche „MIT FREUNDEN TEILEN“ durch Kopieren und Versenden eines Hyperlinks an Dritte oder direkt durch Anklicken der Symbole ausgewählter sozialer Netzwerke mit Dritten zu teilen. Der Konfigurator ermöglicht es dem Benutzer auch, die aktuelle Version der Konfiguration im .png-Format herunterzuladen, indem er auf die Schaltfläche "WAFFENBILD HERUNTERLADEN" klickt.

3.9          Die Benutzer nehmen zur Kenntnis, dass der Inhalt der Website sowie die virtuellen Konfigurationen ausschließlich für die Fachöffentlichkeit und Personen über 18 Jahre bestimmt sind und daher keine Links zu den erstellten virtuellen Konfigurationen mit anderen Personen als der Fachöffentlichkeit, die zugleich über 18 Jahre alt ist, teilen dürfen.

3.10      Der Konfigurator ermöglicht dem Benutzer auch einen reibungslosen Übergang zum Online-Tool, mit dessen Hilfe der Benutzer eine unverbindliche Bestellung von konfigurierten und anderen im Konfigurator verfügbaren Waren direkt an den Distributor oder den vom Benutzer im Konfigurator gewählten Vertragspartner des Distributors („Händler“) schicken kann. Um Zweifel auszuschließen, der Händler ist weder der Betreiber noch seine verbundenen Unternehmen.

3.11      Entscheidet sich der Benutzer für die Erstellung und Absendung einer unverbindlichen Bestellung der konfigurierten Ware, beginnt der Vorgang der Erstellung einer unverbindlichen Bestellung mit dem Anklicken der Schaltfläche „UNVERBINDLICHE BESTELLUNG ERSTELLEN“. Durch Anklicken der obigen Schaltfläche gelangt der Benutzer in den Bereich des elektronischen Bestellkorbs („Warenkorb“), innerhalb dessen der Benutzer eine unverbindliche Bestellung von Zubehör oder sonstigen Zusatzleistungen weiter erstellen und absenden kann. Anschließend setzt der Benutzer mit dem Anlegen einer unverbindlichen Bestellung direkt aus dem Warenkorb durch Anklicken der Schaltfläche „WEITER“ fort.

3.12      Es ist nicht möglich, über die Website eine unverbindliche Bestellung für Warenzubehör oder andere zusätzliche Warendienstleistungen erstellen, ohne dass eine unverbindliche Warenbestellung erstellt ist.

3.13      Im nächsten Schritt füllt der Benutzer alle Pflichtfelder des Bestellformulars aus. Das Bestellformular enthält insbesondere folgende Angaben:

(a)      die bestellten Waren, die der Benutzer vorher in den Warenkorb gelegt hat;

(b)      den Vor- und Nachnamen des Benutzers;

(c)      die E-Mail-Adresse des Benutzers;

(d)      den Telefonkontakt des Benutzers;

(e)      die Kontaktadresse (Straße, Hausnummer, Gemeinde, Postleitzahl und Land) des Benutzers;

(f)       der Handelsname und die Adresse des von Benutzer ausgewählten Händlers durch Anklicken auf den entsprechenden Händler über die auf der Webseite bereitgestellte Suchfunktion.

3.14      Damit der Benutzer mit der Erstellung einer unverbindlichen Bestellung fortzufahren, muss der Benutzer neben dem Ausfüllen aller mit einem Stern (*) gekennzeichneten Pflichtfelder auch durch Anklicken der jeweiligen Checkbox bestätigen, dass er die Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden hat und den vorliegenden Bedingungen zustimmt.

3.15      Vor dem Absenden einer unverbindlichen Bestellung bietet die Oberfläche der Website dem Benutzer die Möglichkeit, die unverbindliche Bestellung zu überprüfen und die vom Benutzer bei der Erstellung der unverbindlichen Bestellung eingegebenen Daten zu ändern. Der Benutzer kann zusätzlich den E-Mail-Newsletter Service des Betreibers abonnieren, wenn er durch Ankreuzen der entsprechenden Checkbox, die einen Hinweis auf die für diesen Service geltenden Nutzungsbedingungen enthält, seine Zustimmung erteilt. Der Benutzer sendet eine unverbindliche Bestellung an den ausgewählten Händler, indem er auf die Schaltfläche "UNVERBINDLICHE BESTELLUNG SENDEN" klickt. Durch Anklicken der Schaltfläche wird der Vorgang der Erstellung und des Absendens einer unverbindlichen Bestellung abgeschlossen. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Daten nach dem Anklicken der Schaltfläche „UNVERBINDLICHE BESTELLUNG SENDEN“ gemäß Artikel 3.13 dieser Bedingungen automatisch an den Distributor und den ausgewählten Händler gesendet werden.

3.16      Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass durch das Absenden einer unverbindlichen Bestellung an den ausgewählten Händler weder ein Kaufvertrag über die konfigurierte oder sonstige Ware zustande kommt, noch eine Verpflichtung des Benutzers zum Abschluss eines Kaufvertrages über die konfigurierte oder sonstige Ware mit dem ausgewählten Händler entsteht.

3.17      Alle notwendigen Informationen zu den Waren, die der Benutzer unverbindlich bestellt hat, einschließlich der Geschäftsbedingungen des ausgewählten Händlers, werden dem Benutzer vom ausgewählten Händler innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt der unverbindlichen Bestellung an die in der unverbindlichen Bestellung vom Benutzer angeführten Kontaktdaten zur Verfügung gestellt.

3.18      Ein Kaufvertrag über konfigurierte oder sonstige Waren kann vom Händler mit dem Benutzer nur aufgrund des Angebots des Händlers zum Abschluss des Kaufvertrags und dessen ausdrücklicher Annahme durch den Benutzer geschlossen werden. Der Benutzer erkennt hiermit an, dass der Kauf von konfigurierten oder anderen Produkte besonderen Anforderungen oder Genehmigungen unterliegen kann, die in den geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem der Benutzer seinen Wohnsitz hat, festgelegt sind. Der Abschluss eines Kaufvertrages über konfigurierte oder sonstige Waren über den Konfigurator ist nicht möglich. Die über den Konfigurator versandte unverbindliche Bestellung des Benutzers stellt kein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar und der Benutzer ist an die unverbindliche Bestellung in keiner Weise gebunden.

3.19      Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die im Konfigurator angezeigten Warenpreise unverbindlich und indikativ sind und der tatsächliche Kaufpreis der Waren je nach gewähltem Händler variieren kann. Der Kaufpreis und sonstige Bedingungen des Kaufvertrages werden zwischen dem Besucher und dem Händler gesondert vereinbart. Diese Bedingungen sind keine Geschäftsbedingungen in Bezug auf den Kauf konfigurierter oder anderer Waren durch Besucher beim Händler.

3.20      Der Distributor ist für die Verwaltung, einschließlich der Richtigkeit und Aktualität des Inhalts der Website, verantwortlich. Um jeden Zweifel auszuschließen, übernimmt der Betreiber keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der auf der Website bereitgestellten Daten. Die Website wird "wie besehen" von dem Distributor bereitgestellt und es werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen im gesetzlich zulässigen Umfang abgegeben. Es wird nicht garantiert, dass die Website sicher, fehlerfrei oder frei von schädlicher Software oder Code ist.

3.21      Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Verfügbarkeit der Website in keiner Weise garantiert wird. Die Verfügbarkeit der Website und ihrer einzelnen Funktionen kann jederzeit eingeschränkt, ausgesetzt oder eingestellt werden. Der Inhalt der Website kann vom Distributor jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder entfernt werden.

3.22      Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er die Website auf eigenes Risiko nutzt und übernimmt, soweit gesetzlich zulässig, die volle Verantwortung und das Verlustrisiko, die sich für den Benutzer aus der Nutzung der Website ergeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust. Soweit gesetzlich zulässig, haftet der Betreiber nicht für direkte, indirekte, besondere, zufällige, Folge- oder Strafschäden oder für andere Schäden im Zusammenhang mit oder infolge der Nutzung der Website, sei es im Rahmen des Vertragsverhältnisses, gesetzlich oder eines zivilrechtlichen Delikts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf fahrlässige Schäden) oder anderweitig entstanden, selbst wenn der Betreiber sich der Möglichkeit solcher Schäden bewusst war oder bewusst sein sollte, es sei denn, diese Bedingungen sehen ausdrücklich etwas anderes vor. Der Betreiber haftet in vollem Umfang bei Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und bei einer Haftung aufgrund einer Garantie. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur, wenn ein Schaden durch Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den Betreiber verursacht wurde. In diesem Fall ist die Haftung des Betreibers der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine Pflicht, die für die ordnungsgemäße Durchführung der AGB und die Erreichung des Zwecks der AGB wesentlich ist und auf deren Einhaltung der Vertragspartner (Benutzer) regelmäßig vertraut. Der typischerweise vorhersehbare Schaden ist jeder Schaden, der als typische Auswirkung eines schädigenden Ereignisses auftritt. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. -begrenzungen des Betreibers gelten auch für die persönliche Haftung seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten, Arbeitnehmer, Erfüllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen.

4.              RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM

4.1          Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die auf der Website enthaltenen Inhalte dem Urheberrecht oder anderen Rechten an geistigem Eigentum unterliegen können, die nach geltendem Recht gewährt werden. Jede Verwendung der auf der Website verfügbaren urheberrechtlich geschützten Werke ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Autors oder Urheberrechtsinhabers untersagt.

4.2          Diese Bedingungen geben dem Benutzer keine Zustimmung oder sonstige Genehmigung zur Verwendung der auf der Website verwendeten Bezeichnungen, Urheberrechte oder anderen geistigen Eigentumsrechte.

5.              SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

5.1          Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die personenbezogenen Daten des Benutzers während seines Besuchs auf der Website verarbeitet werden können. Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird durch die Datenschutzrichtlinie geregelt und die Verwendung von Cookies wird durch die Cookie-Richtlinie geregelt.

6.              kontakt

6.1          Bei Fragen oder Beschwerden zu diesen Bedingungen kann sich der Benutzer an den Distributor per E-Mail: [email protected] ; telefonisch unter: +420 703 170 300 ; per Post an die Adresse: ZBROJOVKA BRNO, s. r. o., Lazaretní 1/7, Zábrdovice, 615 00 Brünn, Tschechische Republik,. Informationen zur Bearbeitung der Frage oder Beschwerde des Benutzers sendet der Betreiber an die vom Benutzer zu diesem Zweck angegebene E-Mail-Adresse des Benutzers.

7.              SONSTIGE RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTEIEN

7.1          Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung zur Verfügung, die unter folgender Adresse aufgerufen werden kann: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.2          Der Distributor ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

8.              SCHLUSSBESTIMMUNGEN

8.1          Alle Beziehungen, die im Zusammenhang mit dem Zugang des Benutzers auf der Website entstehen, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

8.2          Sollte eine der Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig oder unwirksam sein oder werden, werden die unwirksamen Bestimmungen durch solche Bestimmungen ersetzt, deren Sinn den unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt. Die Ungültigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Bedingungen nicht.

8.3          Um die geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten einzuhalten, unterliegt die Beziehung zwischen dem Betreiber, dem Distributor und dem Händler in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten den Bedingungen der separaten Datenverarbeitungsvereinbarung, die auf der Website verfügbar ist.

8.4          Diese Bedingungen treten am 15.11.2020 in Kraft.