ZÁSADY SPRÁCÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

SPRÁCÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712 („Prevádzkovateľ Platformy“) a Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B („Distribútor“ a spoločne s Prevádzkovateľom Platformy tiež ako „Prevádzkovatelia“), týmto spoločne poskytujú informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov („Zásady“).
  2. Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre Prevádzkovateľov prioritou a spracúvanie osobných údajov sa považuje za prísne dôverné, pričom s osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).
  3. Prevádzkovateľ Platformy je prevádzkovateľom on-line platformy dostupnej na internetovej adrese https://www.czconfigurator.com/sk/ („Platforma“), na ktorej je umiestnená aplikácia Prevádzkovateľa Platformy umožňujúca výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“) a internetový obchod Distribútora, prostredníctvom ktorého uzatvára Distribútor so zákazníkom zmluvu o budúcej zmluve („Zmluva“), pričom predmetom Zmluvy je uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore.
  4. Prevádzkovateľ Platformy je dodávateľom tovaru upraveného v Konfigurátore pre Distribútora, pričom Distribútor na území Slovenskej republiky distribuuje výrobky Prevádzkovateľa Platformy. Do zmluvného vzťahu so zákazníkom vstupuje prostredníctvom Platformy Distribútor.
  5. K spracúvaniu osobných údajov tak môže dochádzať v rámci procesu výberu a úpravy tovaru v Konfigurátore, ako aj počas procesu vytvárania objednávky na tovar upravený v Konfigurátore v rámci internetového obchodu Distribútora.
  6. revádzkovatelia sú vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov v súlade s § 33 Zákona, resp. článku 26 GDPR. Vzájomný vzťah upravujúci práva a povinnosti Prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom upravuje dohoda Prevádzkovateľov o zodpovednosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zo dňa 1.1.2020, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú („Dohoda“). Predmetom Dohody je vymedzenie vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, najmä vo vzťahu k dotknutým osobám.
  7. Prevádzkovatelia získavajú, uchovávajú a využívajú (a inak spracúvajú) osobné údaje najmä nasledujúcich dotknutých osôb:
   • zákazníkov, t.j. fyzických osôb, ktoré prostredníctvom Platformy uzavreli s Distribútorom Zmluvu, resp. údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, o právnických osobách, ktoré uzavreli s Distribútorom Zmluvu („Zákazníci“);
   • fyzických osôb, ktoré prispeli finančnou čiastkou do účelového konta Zákazníka na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore;
   • fyzických osôb, ktoré si uložili výsledok konfigurácie tovaru z Konfigurátora;
   • návštevníkov Platformy

   („Dotknuté osoby“).

  8. Jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú vymedzené podrobnejšie v článku 2 týchto Zásad.
 2. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:
   • Plnenie Zmluvy – plnenie povinností, ktoré Distribútorovi stanovuje Zmluva, vrátane administrácie finančných príspevkov Zákazníka a iných Dotknutých osôb do účelového konta Zákazníka na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore;
   • Plnenie zákonných povinností – plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľom stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, daňové a účtovné predpisy a pod.); plnením zákonných povinností sa rozumie aj poskytovanie údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
   • Oprávnené záujmy Prevádzkovateľov – zlepšovanie funkcionality Platformy, prispôsobovanie, nastavenie, zlepšovanie a rozvoj predajných a obchodných stratégii a ďalšie;
   • Zasielanie komerčnej komunikácie a oslovenie Zákazníka s ďalšími obchodnými ponukami – ponúkanie výrobkov a služieb;
   • Ukladanie výsledkov konfigurácie tovaru z Konfigurátora.
  2. Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov k jednotlivým účelom spracúvania uvedeným v článku 2.1 sú:
   • § 13 ods. 1 písm. b); resp. článok 6(1) písm. b) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. c); resp. článok 6(1) písm. c) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. f); resp. článok 6(1) písm. f) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. a); resp. článok 6(1) písm. a) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. b) a f); resp. článok 6(1) písm. b) a f) GDPR;
 3. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať predovšetkým nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:
   Údaje dotknutých osôb
   Účely spracúvania:
   Plnenie Zmluvy
   Po dobu trvania Zmluvy a po dobu ďalších 5 rokov od ukončenia Zmluvy, prípadne po dobu existencie pohľadávok Distribútora zo Zmluvy voči Zákazníkovi (ak bude po ukončení Zmluvy Distribútor evidovať pohľadávku z titulu Zmluvy voči Zákazníkovi).
   Plnenie zákonných povinností
   Po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
   Oprávnený záujem prevádzkovateľa
   Po dobu nevyhnutne potrebnú na konkrétny účel spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nestanovujú inak.
   Zasielanie komerčnej komunikácie a oslovenie Klienta s ďalšími obchodnými ponukami
   Ak bol súhlas udelený po dobu udeleného súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie, do odvolania súhlasu so spracúvaním, do odhlásenia odberu komerčnej komunikácie v prípade, že je táto zasielaná bez súhlasu Zákazníka, prípadne v súlade s platnou legislatívou.
   Ukladanie výsledkov konfigurácie tovaru z Konfigurátora
   Po dobu 30 dní od posledného uloženia výsledkov konfigurácie tovaru.

 4. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje Dotknutých osôb budú Prevádzkovatelia bezpečne uchovávať v elektronickej alebo papierovej podobe. Prevádzkovatelia môžu osobné údaje spracúvať manuálne alebo automatizovaným spôsobom.
 5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú sú Prevádzkovatelia povinní osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú bol Dotknutou osobou udelený súhlas so spracúvaním údajov.
  2. Osobné údaje spracúvajú Prevádzkovatelia podľa účelu spracúvania po dobu:
   Účel spracúvania
   Doba uchovávania
   Plnenie Zmluvy
   Po dobu trvania Zmluvy a po dobu ďalších 5 rokov od ukončenia Zmluvy, prípadne po dobu existencie pohľadávok Distribútora zo Zmluvy voči Zákazníkovi (ak bude po ukončení Zmluvy Distribútor evidovať pohľadávku z titulu Zmluvy voči Zákazníkovi).
   Plnenie zákonných povinností
   Po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
   Oprávnený záujem prevádzkovateľa
   Po dobu nevyhnutne potrebnú na konkrétny účel spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nestanovujú inak.
   Zasielanie komerčnej komunikácie a oslovenie Klienta s ďalšími obchodnými ponukami
   Ak bol súhlas udelený po dobu udeleného súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie, do odvolania súhlasu so spracúvaním, do odhlásenia odberu komerčnej komunikácie v prípade, že je táto zasielaná bez súhlasu Zákazníka, prípadne v súlade s platnou legislatívou.
   Ukladanie výsledkov konfigurácie tovaru z Konfigurátora
   Po dobu 30 dní od posledného uloženia výsledkov konfigurácie tovaru.

 6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

  1. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť u ktoréhokoľvek s Prevádzkovateľov. Ide o právo (6.1.1) na prístup k osobným údajom, (6.1.2) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (6.1.3) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (6.1.4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (6.1.5) na prenosnosť údajov a (6.1.6) právo namietať, po uznaní ktorého bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (g) právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
   1. Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo získať k Vašim osobným údajom prístup. V prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí budú Prevádzkovatelia oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok alebo žiadosť odmietnuť (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
   2. Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás Prevádzkovatelia spracúvajú nepresné alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Prevádzkovatelia opravu alebo doplnenie vykonajú bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na ich technické možnosti.
   3. Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz osobných údajov, Prevádzkovatelia vymažú Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) spracúvanie namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) to Prevádzkovateľom ukladá zákonná povinnosť.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, Prevádzkovatelia osobné údaje zneprístupnia, dočasne odstránia či uchovajú alebo vykonajú iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné na riadny výkon uplatneného práva.
   5. Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje, ktoré spracúvajú na základe Vášho súhlasu alebo na základe Zmluvy, preniesli Vám, alebo tretiemu subjektu, môžete si uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by sa výkon tohto práva mohol nepriaznivo dotknúť práv a slobôd tretích osôb, Prevádzkovatelia Vašej žiadosti nebudú môcť vyhovieť.
   6. Právo namietať: právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľov. V prípade, že Prevádzkovatelia nepreukážu nevyhnutne oprávnený záujem na spracúvaní, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutých osôb, spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončia. Ak je hlavná podstata námietky Dotknutej osoby namierená proti zasielaniu komerčnej komunikácie, použite prosím odkaz v závere poslednej komerčnej komunikácie (newsletteru), ktorý ste od Prevádzkovateľov dostali, na odhlásenie odberu komerčnej komunikácie a spracúvania osobných údajov na tento účel.
  2. V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budú Prevádzkovatelia oprávnení si za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnu. O takomto postupe budete informovaní.
  3. Kontaktným miestom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je sídlo Distribútora. Informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú poskytované aj na e-mailovej adrese [email protected]. Rovnaké kontaktné údaje môžete využiť aj na uplatnenie Vašich práv. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva.
  4. Prevádzkovatelia sú oprávnení tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť. V prípade zmeny týchto Zásad oznámia Prevádzkovatelia Dotknutým osobám tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby Dotknuté osoby mali objektívnu možnosť sa s nimi oboznámiť.
  5. Zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv o budúcich zmluvách uzatváraných Distribútorom so Zákazníkmi prostredníctvom Platformy.
 7. ÚČINNOSŤ

  1. Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 1.1.2020

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje zásady používania cookies spoločnosťou Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712(„Prevádzkovateľ Platformy“) a spoločnosťou Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B („Distribútor“ a spoločne s Prevádzkovateľom Platformy tiež ako „Prevádzkovatelia“) vzťahujúce sa na užívateľov – fyzické osoby, ktorí prechádzajú, čítajú či zapisujú svoje údaje na webovej stránke https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích strán poskytujú svoje údaje Prevádzkovateľom („Zásady“).
  2. Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu užívateľov Webovej stránky náležite informovať o používaní cookies, o možnosti vysloviť s používaním cookies svoj súhlas a o možnosti používanie cookies zakázať.
  3. Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované, spracúvané a používané údaje užívateľov Webovej stránky a ako pomocou súborov cookies Prevádzkovatelia získavajú a spracúvajú informácie o užívateľoch Webovej stránky.
  4. Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Webovej stránky automaticky zhromažďovať informácie. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL, informácie o aktivitách na Webovej stránke a dátumy a časy jednotlivých návštev Webovej stránok.
 2. POJEM A ÚČEL COOKIES

  1. Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Webovú stránku. Cookies tak pomáhajú poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.
  2. Súbory cookies najmä:
   • slúžia k efektívnej navigácii na Webovej stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Webovej stránky; a
   • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Webovú stránku alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Webovej stránky.
  3. Prevádzkovatelia použijú niektoré zo súborov cookies výlučne vtedy, ak návštevník Webovej stránky vyjadrí svoj súhlas s používaním cookies podľa článku 5.1 týchto Zásad.
  4. Konkrétne účely, na ktoré sú cookies využívané, sú uvedené nižšie v článku 4 týchto Zásad.
 3. DRUHY COOKIES

  1. Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:
   1. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracúva možno rozdeliť cookies na:
    • cookies prvej strany (first party cookie), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
    • cookies tretích strán (third party cookie) sú vytvárané ostatnými webovými stránkami. Tieto webové stránky na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.
   2. Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:
    • relačné cookies (session cookies) sú dočasné a ukladajú sa do zariadenia len do doby, pokiaľ užívateľ ukončí prácu s webovým prehliadačom, pričom sa po jeho zatvorení vymažú. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť webových stránok alebo pridružených aplikácií;
    • permanentné cookies (persistent cookies) sa využívajú pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači dlhšie obdobie alebo až kým nie sú ručne odstránené. Dĺžka toho obdobia môže závisieť na zvolenom nastavení webového prehliadača.
   3. Podľa účelu použitia možno cookies deliť na:
    • nevyhnutne potrebné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi prihlásiť sa do zabezpečených častí webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o užívateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké webové stránky užívatelia v prostredí internetu navštevovali;
    • výkonnostné/štatistické cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov stránok, čo umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné;
    • funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa k aktivácii konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastaveniu podľa voľby užívateľa (napr. jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok. Nezhromažďujú však informácie, ktoré by dokázali užívateľa identifikovať;
    • cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.
 4. POUŽÍVANÉ COOKIES

  1. Na Webovej stránke sú používané nasledovné druhy cookies:
   Název
   Kdo má přístup k informacím
   Účel
   Expirace
   Odhlášení
   _dc_gtm_UA-xxxx9325-1
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje pre Google Tag Manager o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   1 minúta
   _ga
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   730 dní
   _gid
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   1 deň
   _utmz, _utma
   Google
   Anonymne meria návštevnosť z vyhľadávača Google.
   1 deň
   _hjIncludedInSample
   HotJar
   Tento súbor cookie pomáha porozumieť, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke, pričom počas návštevy Webovej stránky anonymne sleduje pohyby myšou, kliknutia a pod.
   Počas doby návštevy
   _first_pageview
   Google
   Tento súbor cookie Vám ponúka na prvej strane Webovej stránky informácie o cookies.
   10 minut
   leady_session_id
   Leady
   Tento súbor cookie dokáže rozpoznať firemných návštevníkov. Tento súbor cookie taktiež dokáže určiť Vašu spoločnosť, nie však Vás osobne, pričom pracuje výlučne s verejnými dátami.
   po dobu návštěvy


 5. Súhlas a Nastavenie prehliadača

  1. Na používanie cookies sa vyžaduje súhlas užívateľa, ktorý užívateľ udelí začiarknutím na to určeného políčka pri návšteve Webovej stránky alebo nastavením svojho webového prehliadača. Pokiaľ užívateľ súhlas s používaním cookies neudelí, Prevádzkovatelia nebudú vo vzťahu k užívateľovi na Webovej stránke používať cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky.
  2. Užívateľ však môže nastavenie svojho prehliadača kedykoľvek zmeniť a používanie cookies odmietnuť/odobrať alebo povoliť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch odlišuje, ďalšie informácie tak nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače sú to:
  3. Odmietnutie alebo odobranie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Webovej stránky alebo niektorej jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš užívateľský dojem. Oblasti Webovej stránky, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.
 6. ZDIEĽANIE INFORMÁCII

  1. Prevádzkovatelia môžu zdieľať informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Webovej stránke tretím osobám, a to za účelom spravovania Webovej stránky či vykonávania marketingových aktivít v mene Prevádzkovateľov.
 7. UŽITOČNÉ ODKAZY

  1. Mnoho aplikácií tretích strán umožňuje blokovať alebo spravovať cookies. Užívateľ môže tiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do jeho zariadenia, a to vymazaním histórie prehliadania alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán.
  2. Bližšie informácie o aplikáciách umožňujúcich blokovať alebo spravovať cookies a ďalšie užitočné informácie o cookies nájdete napríklad na nasledujúcich webových stránkach:
  3. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa cookies, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese [email protected].
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámia Prevádzkovatelia užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali užívatelia objektívnu možnosť sa s nimi zoznámiť.
  2. Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.11.2022

Česká zbrojovka a.s.

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712