Vyhlasujem, že mám najmenej 18 rokov.

Stránky, na ktoré sa chystáte vstúpiť, obsahujú informácie určené len pre odbornú verejnosť v oblasti zbraní a streliva. Okrem toho je podmienkou vstupu na stránky minimálny vek 18 rokov. V prípade, že nie ste odbornou verejnosťou a nemáte aspoň 18 rokov, na webové stránky nevstupujte. Kliknutím na tlačidlo POKRAČOVAŤ potvrdzujete, že ste držiteľom zbrojného preukazu, oprávneným zástupcom alebo zamestnancom držiteľa zbrojnej licencie, alebo odbornou verejnosťou v oblasti zbraní a streliva, máte viac ako 18 rokov a súhlasíte s Podmienkami používania Webovej stránky.

Pokračovat

Váš internetový prehliadač je zastaraný

Aby v konfigurátoe všetko šliapalo ako hodinky, odporúčame vám stiahnuť si aktuálnejšiu verzie prehlaiadača. Bude to bezpečnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie.

Zaberie vám to len pár sekúnd:

 • SPRIEVODCA KONFIGURÁTOROM

  ZOSTAVTE & PREZERAJTE

  • Vytvorte si zbraň podľa vlastných predstáv.
  • Konfigurátor vás ľahko prevedie všetkými parametrami.
  • V ktoromkoľvek kroku si môžete prezrieť zostavený model z troch pohľadov.
 • SPRIEVODCA KONFIGURÁTOROM

  ULOŽTE & ZDIEĽAJTE

  • Svoju zbraň si môžete uložiť v ktoromkoľvek kroku.
  • Cez unikátny odkaz sa k nej vrátite a dokončíte ju.
  • Konfiguráciu zbrane môžete rovno zdieľať s priateľmi e-mailom či cez FB.
 • SPRIEVODCA KONFIGURÁTOROM

  OBJEDNAJTE SI & ZAPLAŤTE ⅓

  • Pri objednávke platíte zálohu 1/3 ceny. Zvyšok uhradíte pri prevzatí.
  • Vyberte miesto, kde si zbraň vyzdvihnete.
  • Pridajte príslušenstvo či garantovaný servis.
  • Začíname vyrábať a budeme Vás informovať, ako výroba vašej zbrane postupuje.
 • SPRIEVODCA KONFIGURÁTOROM

  VYZDVIHNITE & DOPLAŤTE

  • Zbraň si môžete vyzdvihnúť hneď, ako obdržíte e-mail s potvrdením, že zbraň je pripravená.
  • Doplatíte zvyšok ceny, predložíte zbrojný preukaz a ostatné potrebné dokumenty.
 • SPRIEVODCA KONFIGURÁTOROM

  ZALOŽTE SI DARČEKOVÉ KONTO

  • Dajte svojim priateľom šancu obdarovať Vás a založte si u nás darčekové konto na Vami zostavenú zbraň.
  • Jednoducho ho vytvoríte a rozošlete odkaz.
  • Založenie konta môžete využiť aj ako darček pre priateľov.

OBCHODNÉ PODMIENKY A PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné podmienky („Podmienky“) spoločnosti Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B („Distribútor“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Distribútora a inej fyzickej alebo právnickej osoby („Zákazník“) vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Distribútorom a Zákazníkom („Zmluva o budúcej zmluve“).
  2. Predmetom Zmluvy o budúcej zmluve je záväzok Distribútora a Zákazníka uzavrieť Kúpnu zmluvu na kúpu tovaru upravenú podľa osobitných požiadaviek Zákazníka zvolených v Konfigurátore podľa článku 4 týchto Podmienok. Distribútor a Zákazník sa prostredníctvom Zmluvy o budúcej zmluvy zaväzujú uzavrieť Kúpnu zmluvu podľa článku 4 týchto Podmienok osobne v mieste prevzatia tovaru. Podrobnosti týkajúce sa Zmluvy o budúcej zmluve vrátane procesu jej uzatvorenia sú bližšie upravené v článku 3 týchto Podmienok.
  3. Vzhľadom k povahe tovarov sa môže, z dôvodov stanovených príslušnými právnymi predpismi, Zákazníkom stať len osoba, ktorá má vydané platné príslušné oprávnenie na držbu alebo nosenie zbrane, t.j. zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu na účely a typ objednávaného tovaru. S osobami bez zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie na účely a typ objednávaného tovaru nebude v prípade vyhotovenia Objednávky podľa článku 3.6 týchto Podmienok uzatvorená Kúpna zmluva podľa článku 4 týchto Podmienok a objednaný tovar im nebude vydaný, pričom Distribútor je oprávnený v súlade s článkom 8.4 týchto Podmienok od Zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť.
  4. Zmluvu o budúcej zmluve uzatvárajú Distribútor a Zákazník prostredníctvom on-line platformy („Platforma“). Platforma je dostupná na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Webovej stránky („Webové rozhranie stránky“)
  5. Prevádzkovateľom Platformy je spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712 („Prevádzkovateľ Platformy“).
  6. Platforma pozostáva z webovej aplikácie umožňujúcej výber a úpravu tovarov podľa osobitných požiadaviek Zákazníka v rámci vopred definovaných možností („Konfigurátor“) a internetového obchodu Distribútora, prostredníctvom ktorého uzatvára Distribútor a Zákazník Zmluvu o budúcej zmluve. Zákazník vstupuje do internetového obchodu Distribútora priamo z Konfigurátoru kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ U DISTRIBÚTORA.
  7. Tieto Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o budúcej zmluve, čo Zákazník svojím súhlasným vyhlásením vo Webovom rozhraní stránky počas procesu vytvárania Objednávky podľa článku 3.6 týchto Podmienok výslovne potvrdzuje.
  8. Zmluva o budúcej zmluve a Podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  9. Znenie týchto Podmienok môže Distribútor kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti Distribútora ani Zákazníka vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Podmienok.
  10. V prípade, že osoba, ktorá si objednáva tovar od Distribútora podľa týchto Podmienok, koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatného povolania, neuplatnia sa na vzťah medzi touto osobou a Distribútorom ustanovenia týchto Podmienok a príslušných právnych predpisov vzťahujúce sa na spotrebiteľov.
 2. KONFIGURÁTOR

  1. Konfigurátor umožňuje Zákazníkovi vykonať výber a prispôsobenie tovarov a ich príslušenstva podľa osobitných požiadaviek Zákazníka v rámci definovaných možností („Konfigurácia“). Iné ako definované možnosti Konfigurácie nie sú prípustné.
  2. Každý jednotlivý úkon Zákazníka vykonaný v rámci Konfigurácie v Konfigurátore sa zobrazí vo vizualizácii konfigurovaného tovaru alebo jeho príslušenstva, ako aj v Kúpnej cene podľa článku 3.9 týchto Podmienok.
  3. Všetky vyobrazenia tovaru a jeho príslušenstva v rámci vizualizácie tovaru v Konfigurátore sú ilustračné. Aj napriek tomu, že Distribútor a Prevádzkovateľ Platformy vyvíjajú snahu, aby sa vyobrazenia vizualizácií tovaru a jeho príslušenstva v Konfigurátore čo najviac približovali skutočnosti, môžu sa vyobrazenia vizualizácií tovaru a jeho príslušenstva líšiť od skutočného tovaru a jeho príslušenstva (napr. odtieňom farby, presným tvarom, veľkosťou a pod.). Vplyv na vyobrazenia vizualizácií tovaru a jeho príslušenstva v Konfigurátore môže mať aj zariadenie, ktorým vstupujete do Konfigurátora, napr. kvalita a rozlíšenie obrazovky zariadenia.
  4. Zákazník je oprávnený uložiť si zmeny zvoleného a upravovaného tovaru a jeho príslušenstva počas Konfigurácie prostredníctvom zadania platnej e-mailovej adresy na príslušné miesto, ktoré sa Zákazníkovi zobrazí po kliknutí na tlačidlo „ULOŽIŤ KONFIGURÁCIU“ umiestnené v spodnej časti Platformy v časti Konfigurácie tovaru. Po zadaní platnej e-mailovej adresy a kliknutí na tlačidlo „ODOSLAŤ“ dôjde k zaslaniu e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu. Zaslaný e-mail bude obsahovať hypertextový odkaz a vyobrazenie konfigurovaného tovaru („Hypertextový odkaz“).
  5. Po kliknutí na Hypertextový odkaz dôjde k presmerovaniu do Konfigurátora, kde je možné ďalej pokračovať v Konfigurácii alebo v uskutočnení Objednávky podľa článku 3.6 týchto Podmienok.
  6. Zákazník je oprávnený si opakovane ukladať jednotlivé verzie konfigurovaného tovaru počas Konfigurácie spôsobom podľa článku 2.4 týchto Podmienok. Posledná uložená verzia konfigurovaného tovaru je na Hypertextovom odkaze prístupná počas 30 dní bezprostredne nasledujúcich po dni, v ktorom došlo k uloženiu poslednej verzie konfigurovaného tovaru.
  7. Po kliknutí na Hypertextový odkaz a následnom pokračovaní v Konfiguráciách, sa po opätovnom uložení konfigurovaného tovaru uloží len posledná verzia konfigurovaného tovaru. Hypertextový odkaz presmeruje osobu, ktorá naň klikla vždy na poslednú uloženú verziu konfigurovaného tovaru, pričom predchádzajúce verzie sa ďalej neukladajú a nie sú viac prístupné. Distribútor alebo Prevádzkovateľ Platformy je kedykoľvek oprávnený zmeniť alebo zrušiť dobu uchovávania konfigurovanej zbrane podľa vlastného uváženia, pričom o zmene alebo zrušení doby uchovávania nie je povinný Zákazníka informovať.
  8. Zákazník berie na vedomie, že Konfigurátor, Platforma, Webové stránky, Webové rozhranie stránky alebo ich jednotlivé časti a funkcie, nemusia byť dostupné nepretržite. Distribútor alebo Prevádzkovateľ Platformy nie je povinný o nedostupnosti Konfigurátoru alebo jeho jednotlivých funkciách či častiach Zákazníka informovať.
 3. ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE A PROCES JEJ UZATVÁRANIA

  1. Zákazník si môže objednať tovar a odoslať návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve bez registrácie priamo z Webového rozhrania stránky.
  2. Webové rozhranie stránky obsahuje informácie o objednávanom tovare zahŕňajúce všetky hlavné vlastnosti tovaru, ako aj o iných jednotlivých tovaroch vrátane všetkých daní a poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby zobrazenia vo Webovom rozhraní stránky.
  3. Ak sa Zákazník rozhodne objednať si tovar, proces vytvárania Objednávky podľa článku 3.6 týchto Podmienok, začína kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ“. Kliknutím na uvedené tlačidlo sa Zákazník dostáva do internetového obchodu Distribútora, a to do sekcie elektronického nákupného košíka („Košík“), v rámci ktorého si môže Zákazník k tovaru ďalej objednať príslušenstvo alebo iné doplnkové služby. Zákazník následne pokračuje v procese vytvárania Objednávky priamo z Košíka kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“.
  4. Prostredníctvom Webového rozhrania nie je možné si bez objednania tovaru objednať príslušenstvo k tovaru alebo iné doplnkové služby k tovaru.
  5. Zákazník si v ďalšom kroku volí, či tovar objednáva a odosiela návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej Zmluve ako fyzická osoba nepodnikateľ („Spotrebiteľ“), alebo ako osoba, ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatného povolania („Podnikateľ“). Po zvolení si príslušnej možnosti vyplní Zákazník všetky povinné polia objednávkového formulára.
  6. Objednávkový formulár v sekcii pre Spotrebiteľov obsahuje najmä nasledujúce informácie:
   1. objednaný tovar;
   2. meno a priezvisko Zákazníka;
   3. e-mailová adresa Zákazníka;
   4. telefonický kontakt Zákazníka;
   5. číslo zbrojného preukazu Zákaznika;
   6. kontaktná adresa (ulica, popisné číslo, obec, PSČ a krajina) Zákazníka;
   7. miesto prevzatia objednaného tovaru.

   („Objednávka“)

  7. Okrem vyplnenia všetkých povinných polí, ktoré sú označené symbolom hviezdičky (*), musí Zákazník pre pokračovanie v Objednávke, zaškrtnutím príslušného políčka, vyjadriť súhlas s týmito Podmienkami a potvrdiť, že sa oboznámil so zásadami spracúvania osobných údajov. V prípade, že Zákazník nesúhlasí s týmito Podmienkami, nebude možné Objednávku uskutočniť.
  8. Po vyplnení všetkých povinných údajov (označených symbolom hviezdičky (*)) pokračuje Zákazník v procese vytvárania Objednávky kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“. V prípade, že Zákazník nevyplní niektorý z povinných údajov, nebude môcť pokračovať v procese vytvárania Objednávky a po kliknutí na tlačidlo „Dokončit objednávku a zaplatit Predavok“, bude upozornený na údaje, ktoré nie sú vyplnené alebo nie sú vyplnené v správnom formáte.
  9. Zákazník je pred odoslaním Objednávky oboznámený s celkovou kúpnou cenou, ktorá zahŕňa súčet cien za tovary umiestnené v Košíku vrátane všetkých súvisiacich služieb a príslušenstva, daní či ostatných poplatkov a cenu za dopravu tovaru do miesta prevzatia tovaru („Kúpna cena“).
  10. Pred odoslaním Objednávky Webové rozhranie stránky poskytuje Zákazníkovi možnosť skontrolovať Objednávku a meniť údaje, ktoré do Objednávky Zákazník vložil. Zákazník odošle Objednávku Distribútorovi kliknutím na tlačidlo „POKRAČOVAŤ“. Údaje uvedené v Objednávke sa považujú za správne. Odoslaná Objednávka Zákazníka sa považuje za návrh Zákazníka na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve podľa týchto Podmienok. Zákazník bude následne informovaný o doručení objednávky Distribútorovi prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú v Objednávke.
  11. Zákazník si v ďalšom kroku, z výberu, zvolí jeden zo spôsobov úhrady preddavku Kúpnej ceny, ktorý slúži na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prispôsobenia tovaru osobitným požiadavkám Zákazníka. Preddavok predstavuje sumu vo výške 1/3 celkovej Kúpnej ceny s DPH („Preddavok“).
  12. Zákazník je povinný Distribútorovi uhradiť Preddavok bezprostredne po odoslaní Objednávky a spôsobom podľa článku 3.11 týchto Podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania Objednávky. Preddavok je splatný momentom odoslania Objednávky podľa článku 3.10 týchto Podmienok.
  13. O úspešnom vykonaní úhrady Preddavku a akceptácii Objednávky bude Zákazník informovaný e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Zákazník bude zároveň rovnakým spôsobom informovaný o začatí zhotovovania tovaru.
  14. V prípade, že Zákazník uhradí Preddavok a Objednávka sa v súlade s článkom 3.17 týchto Podmienok bude považovať za nedoručenú Distribútorovi, alebo Distribútor neakceptuje Objednávku v súlade s článkom 3.18 týchto Podmienok, vráti Distribútor Zákazníkovi Preddavok späť na účet, z ktorého Zákazník uhradil Preddavok. V prípade, že nebude možné vrátiť Zákazníkovi Preddavok na účet, z ktorého Preddavok uhradil, vráti Distribútor Preddavok Zákazníkovi prevodom na účet, ktorého číslo mu poskytne Zákazník. Na účely vrátenia Preddavku je Zákazník povinný zaslať na výzvu Distribútora Distribútorovi číslo účtu, na ktorý má Distribútor vrátiť Preddavok Zákazníkovi. Distribútor vráti Zákazníkovi Preddavok najneskôr do štrnástich (14) dní od dňa poskytnutia čísla účtu Zákazníkom podľa predchádzajúcej vety.
  15. Distribútor je oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky, najmä vzhľadom na množstvo objednaného tovaru, celkovú Kúpnu cenu a predpokladané náklady na dopravu, požiadať Zákazníka pred uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o dodatočné potvrdenie Objednávky, a to aj v písomnej forme.
  16. Zákazník má právo zrušiť alebo meniť Objednávku a tým odvolať alebo upraviť svoj návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu akceptácie návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve zo strany Distribútora spôsobom podľa článku 3.18 týchto Podmienok.
  17. Objednávku, ktorá nie je odoslaná v súlade s týmito Podmienkami, je Distribútor oprávnený neprijať, alebo ju Zákazníkovi vrátiť na doplnenie a poskytnúť mu na tento účel primeranú lehotu. Márne uplynutie poskytnutej lehoty má za následok, že sa Objednávka Zákazníka považuje za Objednávku, ktorá nebola Distribútorovi doručená.
  18. Zmluva o budúcej zmluve je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie Zmluvy o  budúcej zmluve, t.j. Objednávky zo strany Distribútora. Za akceptáciu zo strany Distribútora sa považuje výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve zo strany Distribútora doručená Zákazníkovi prostredníctvom e-mailovej správy podľa článku 3.13 tejto Zmluvy. V prípade, že do 30 pracovných dní nedôjde k akceptácii príslušnej Objednávky zo strany Distribútora, platí, že Zákazník nie je ďalej Objednávkou viazaný.
  19. Z dôvodu odstránenia akýchkoľvek pochybností platí, že Zmluva o budúcej zmluve nie je uzavretá, pokiaľ Objednávka Zákazníka nie je Distribútorom prijatá alebo je prijatá s výhradou. Zákazník berie na vedomie, že Distribútor nie je povinný uzatvoriť Zmluvu o budúcej zmluve so Zákazníkom, a to najmä, nie však výlučne, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila zmluvný záväzok s Distribútorom alebo tieto Podmienky alebo o osobu, ktorá je v omeškaní s úhradou splatných záväzkov voči Distribútorovi.
  20. Distribútor začne so zabezpečovaním úpravy tovaru podľa osobitných požiadaviek Zákazníka po uhradení Preddavku Zákazníkom. Úhradou Preddavku sa na účely týchto Podmienok rozumie pripísanie celej sumy Preddavku na účet určený Distribútorom.
  21. Odoslaním Objednávky Zákazník súhlasí s týmito Podmienkami a prehlasuje, že mal možnosť sa s týmito Podmienkami oboznámiť pred jej uzatvorením. Podmienky sú Zákazníkovi kedykoľvek dostupné na Webovej stránke v príslušnej sekcii.
 4. KÚPNA ZMLUVA A PROCES JEJ UZATVÁRANIA

  1. Uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve sa Distribútor a Zákazník zaväzujú osobne uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok Distribútora dodať Zákazníkovi objednaný tovar určený podľa článku 4.2.3 a záväzok Zákazníka zaplatiť Distribútorovi za objednaný tovar kúpnu cenu určenú podľa článku 4.2.4 týchto Podmienok.
  2. Uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve sa Distribútor a Zákazník sa dohodli, že:
   1. kúpna zmluva bude uzatvorená za prítomnosti oprávneného zástupcu Distribútora a osobnej prítomnosti Zákazníka v dohodnutom mieste prevzatia objednaného tovaru;
   2. kúpnu zmluvu Distribútor a Zákazník uzatvoria pred prevzatím objednaného tovaru;
   3. predmetom kúpy je objednaný tovar určený podľa článku 3.6.1 týchto Podmienok;
   4. kúpnou cenou objednaného tovaru na účely kúpnej zmluvy je Kúpna cena podľa článku 3.9 týchto Podmienok;
   5. („Kúpna zmluva“).
  3. Kúpnu zmluvu sa Distribútor a Zákazník zaväzujú uzatvoriť najneskôr do 120 dní od akceptácie Objednávky zo strany Distribútora. Distribútor vyzve Zákazníka na uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke, v ktorom mu oznámi najskorší termín uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu od termínu podľa predchádzajúcej vety do uplynutia 120 dní od akceptácie Objednávky zo strany Distribútora.
  4. S ohľadom na skutočnosť, že nakladanie so zbraňami podlieha špeciálnemu právnemu režimu, je Zákazník povinný, v čase bezprostredne pred uzatvorením Kúpnej zmluvy, predložiť Distribútorovi k nahliadnutiu všetky doklady vyžadované príslušnými právnymi predpismi preukazujúce spôsobilosť Zákazníka na držanie objednaného tovaru, a to najmä, nie však výlučne, zbrojný pas alebo zbrojnú licenciu na účely a typ objednávaného tovaru, platný občiansky preukaz a nákupné povolenie na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie B.
 5. ZMLUVNÉ POKUTY

  1. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu na strane Zákazníka nedôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, je Zákazník povinný zaplatiť Distribútorovi zmluvnú pokutu vo výške Preddavku. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na prípady porušenia povinnosti Zákazníka podľa článkov 8.3 alebo 8.4 týchto Podmienok. Právo Distribútora odstúpiť od Zmluvy o budúcej zmluve z dôvodov podľa článkov 8.3 alebo 8.4 Podmienok týmto nie je dotknuté.
  2. Zákazník berie na vedomie, že výška zmluvnej pokuty predstavuje sumu nákladov Distribútora, účelne vynaložených na zabezpečenie zhotovenia tovaru podľa osobitných požiadaviek Zákazníka a súvisiace náklady (preprava, administratíva a pod.).
  3. Distribútor je oprávnený započítať zmluvnú pokutu podľa článku 5.1 týchto Podmienok s Preddavkom uhradeným Zákazníkom na základe týchto Podmienok.
 6. ZĽAVOVÉ KÓDY

  1. Zákazník je oprávnený v priebehu tvorby Objednávky zadať na príslušné miesto v procese Objednávky zľavové kódy poskytnuté Distribútorom alebo tretími osobami. Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, zľavové kódy nie je možné uplatniť opakovane a súčasne ich nemožno vzájomne kombinovať. Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji, na akciový a už zlacnený tovar.
  2. V prípade odstúpenia od Zmluvy o budúcej zmluve alebo Kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného odôvodneného vrátenia tovaru, zakúpeného s použitím zľavového kódu, má Zákazník nárok na vrátenie len tej sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami.
  3. Ak má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, Zákazník je oprávnený zľavový kód použiť iba pred uplynutím doby jeho platnosti. Distribútor neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.
  4. Zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že Zákazník odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty zľavového kódu, ani na nový zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodne uplatneného zľavového kódu.
  5. V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s týmito Podmienkami, má Distribútor právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve alebo Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 7. KÚPA A DAROVANIE KREDITU NA KÚPU TOVARU

  1. Na úhradu Kúpnej ceny alebo jej časti si Zákazník môže v procese vytvárania Objednávky založiť účelové konto na úhradu Kúpnej ceny alebo jej časti prostredníctvom darov od tretích osôb („Konto“).
  2. Konto si Zákazník zakladá samostatne pre každý tovar. Pre jeden tovar je možné založiť len jedno Konto. V prípade Objednávky viacerých tovarov, je potrebné pre každý tovar založiť samostatné Konto.
  3. Proces založenia Konta pozostáva z nasledujúcich krokov:
   • Zákazník v sekcii platba klikne na tlačidlo „DARČEKOVÉ KONTO“;
   • následným kliknutím Zákazníka na tlačidlo „ZALOŽIŤ DARČEKOVÉ KONTO“ bude Konto založené.
  4. O založení Konta bude Zákazník informovaný prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mail uvedený v procese Objednávky. Zaslaný e-mail obsahuje hypertextový odkaz, ktorý je možné zdieľať s inými osobami, a prostredníctvom ktorého je možné prispieť Zákazníkovi na úhradu Kúpnej ceny alebo jej časti („Odkaz na darovanie“).
  5. Príspevok Zákazníkovi na úhradu Kúpnej ceny („Príspevok“) môže, po splnení všetkých podmienok stanovených týmito Podmienkami, poskytnúť akákoľvek osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov s prístupom k Odkazu na darovanie („Darca“). Príspevok je možné použiť výlučne na nákup tovaru, pre ktorý bolo zriadené Konto.
  6. Zákazník vytvorením Konta vyhlasuje, že prijíma všetky Príspevky poskytnuté mu Darcami.
  7. Na poskytnutie Príspevku je Darca povinný si na Webovej stránke kúpiť od Distribútora kredit („Kredit“). Príspevky sú Zákazníkovi poskytované formou Kreditu. Kredit bude pripísaný do Konta Zákazníka a k tovaru, na kúpu ktorého bol Príspevok poskytnutý po tom, ako mu bude Darcom darovaný.
  8. Cena jedného Kreditu je jedno (1) euro. Najnižší počet Kreditov, ktorý si Darca môže zakúpiť je desať (10) Kreditov. Kúpa menej ako desať (10) Kreditov nie je možná. Kredit nie je možné deliť na menšie časti ako jeden (1) Kredit.
  9. Nákup Kreditu realizuje Darca nasledujúcim spôsobom:
   1. Darca klikne na Odkaz na darovanie;
   2. Darca bude po kliknutí na Odkaz na darovanie presmerovaný na Webovú stránku do sekcie nákupu Kreditu a poskytovania Príspevku;
   3. na nákup Kreditu je Darca povinný vyplniť údaje v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa, počet Kreditov, ktorý má Darca záujem zakúpiť;
   4. zaškrtnutím príslušných políčok Darca vyjadrí súhlas s týmito Podmienkami a potvrdí oboznámenie sa so zásadami spracúvania osobných údajov;
   5. kliknutím na tlačidlo „KÚPIŤ A DAROVAŤ KREDIT“ Darca potvrdí a odošle Distribútorovi svoj prejav vôle uzatvoriť s Distribútorom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je Darcom vybraný počet Kreditov („Kúpna zmluva na Kredit“), a zároveň prejaví svoju vôľu darovať celý zakúpený Kredit Zákazníkovi v súlade s článkom 7.14 týchto Podmienok;
   6. po kliknutí na tlačidlo „KÚPIŤ A DAROVAŤ KREDIT“ bude Darca vyzvaný vybrať si spôsob platby a vykonať úhradu platby Kúpnej ceny za Kredit
   („Kúpa Kreditu“).
  10. Údaje uvedené Darcom v procese Kúpy Kreditu sa považujú za správne.
  11. Okamih potvrdenia a odoslanie prejavu vôle Darcu uzavrieť s Distribútorom Kúpnu zmluvu na Kredit podľa článku 7.9.5 týchto Podmienok, sa považuje za uzavretie Kúpnej zmluvy na Kredit podľa týchto Podmienok. O uzatvorení Kúpnej zmluvy na Kredit bude Darca upovedomený e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú procese Kúpy Kreditu. Okamih doručenia e-mailu podľa predchádzajúcej vety nemá vplyv na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na Kredit.
  12. Kúpna cena za Kredit je splatná momentom uzatvorenia Kúpnej zmluvy na Kredit podľa článku 7.11 týchto Podmienok. V prípade, že Darca neuhradí Kúpnu cenu na Kredit do 3 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy na Kredit, Kúpna zmluva na Kredit automaticky zaniká. Za úhradu Kúpnej ceny na Kredit sa považuje okamih pripísania celej Kúpnej ceny na Kredit na účet Distribútora.
  13. Vlastnícke právo ku Kreditu prechádza na Darcu momentom pripísania Kúpnej ceny na Kredit na účet Distribútora. Kredit bude Darcovi odovzdaný pripísaním Kreditu do Konta Zákazníka.
  14. Darca, v okamihu nadobudnutia vlastníckeho práva ku Kreditu podľa článku 7.13 týchto Podmienok, prenecháva bezodplatne celý Kredit Zákazníkovi („Darovanie“). Okamihom Darovania dochádza k uzatvoreniu darovacej zmluvy medzi Zákazníkom a Darcom a prechodu vlastníckeho práva ku Kreditu na Zákazníka.
  15. Príspevok je možné Zákazníkovi poskytnúť len počas doby 30 dní odo dňa založenia Konta, ibaže Zákazník sám ukončí výber Príspevkov do Konta skôr. Webové rozhranie stránky umožňuje Zákazníkovi a tretím osobám priebežne sledovať aktuálny stav Konta.
  16. V prípade, že výška Príspevku v Konte pred uplynutím 30 dní odo dňa jeho založenia dosahuje počet Kreditov rovnajúcu sa alebo vyššiu ako Preddavok, Webové rozhranie stránky umožní Zákazníkovi kliknutím na tlačidlo „UZAVRIEŤ KONTO A OBJEDNAŤ U DISTRIBÚTORA“ ukončiť možnosť Darcov odosielať Príspevky do Konta („Uzavretie Konta“) a odoslať Objednávku. Kliknutím na tlačidlo „UZAVRIEŤ KONTO A OBJEDNAŤ U DISTRIBÚTORA“ dochádza k:
   1. odoslaniu Objednávky s účinkami podľa článku 3.10 týchto Podmienok; a
   2. Uzavretiu Konta; teda nemožnosti prijímania ďalších Príspevkov.
  17. Pokiaľ dôjde k Uzavretiu Konta a odoslaniu Objednávky podľa článku 7.16.2 týchto Podmienok a výška Príspevku v Konte obsahuje počet Kreditov rovnajúci sa a vyšší Preddavku, bude z Kreditu automaticky uhradený Preddavok a časť Kreditu prevyšujúca výšku Preddavku bude automaticky použitá na úhradu Kúpnej ceny. Pokiaľ Kredit zároveň nebude postačovať na úhradu celej Kúpnej ceny, Zákazník je povinný uhradiť zvyšnú časť Kúpnej ceny podľa týchto Podmienok.
  18. V prípade, že nedôjde k Uzavretiu Konta a odoslaniu Objednávky podľa článku 7.16.2, po uplynutí 30 dní odo dňa založenia Konta dochádza automaticky k Uzavretiu Konta. V závislosti od výšky Príspevku v Konte je Zákazník oprávnený:
   1. v prípade, že výška Príspevku v Konte dosahuje počet Kreditov rovnajúci sa alebo vyšší Preddavok a zároveň nižší ako je Kúpna cena, Zákazník je oprávnený:
    • odoslať Objednávku, pričom bude z Kreditu uhradený Preddavok a časť Kúpnej ceny zodpovedajúca počtu Kreditov prevyšujúcich sumu Preddavku; časť Kúpnej ceny, ktorá nebude uhradená z Kreditu, je Zákazník povinný uhradiť v súlade s týmito Podmienkami; alebo
    • neodoslať Objednávku, a požiadať o vystavenie poukazu na nákup Produktov v sume rovnajúcej sa aktuálnej zostatkovej sume Kreditu v Konte;
   2. v prípade, že výška Príspevku v Konte obsahuje počet Kreditov rovnajúci sa alebo vyšší ako Kúpna cena:
    • odoslať Objednávku, pričom budú Preddavok a Kúpna cena automaticky uhradené z Kreditu a na počet Kreditov prevyšujúcich Kúpnu cenu bude Zákazníkovi vystavený poukaz na nákup Produktov; alebo
    • neodoslať Objednávku, a požiadať o vystavenie poukazu na nákup Produktov v sume rovnajúcej sa aktuálnej zostatkovej sume Kreditu v Konte.
  19. V prípadoch uvedených v článku 7.18 týchto Podmienok bude Zákazníkovi výmenou za Kredit vystavený nákupný poukaz („Nákupný poukaz“). Nákupný poukaz je Zákazník oprávnený použiť výlučne na nákup výrobkov Prevádzkovateľa Platformy alebo obchodnej skupiny Prevádzkovateľa Platformy, a to výlučne prostredníctvom Distribútora. Platnosť Nákupného poukazu je 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
  20. Jeden Kredit má na účely úhrady Kúpnej ceny alebo Preddavku alebo na vystavenie Nákupného poukazu hodnotu jedného (1) eura (1 Kredit = 1 euro). Po použití Kreditu na úhradu Kúpnej ceny alebo Preddavku alebo na vystavenie Nákupného poukazu prechádza vlastnícke právo ku Kreditu na Distribútora.
 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE

  1. Zákazník berie na vedomie, že v prípade, kedy dôjde k úprave tovaru podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, nemôže Zákazník v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) od Zmluvy o budúcej zmluve ani od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
  2. V prípade, že si Zákazník objedná tovar, ktorý nebude upravovaný podľa jeho osobitných požiadaviek, má Zákazník právo na odstúpenie od Zmluvy od budúcej zmluve aj bez uvedenia dôvodu. Formulár na odstúpenie od Zmluvy o budúcej zmluve je k dispozícii u Distribútora a tiež na Webovej stránke.
  3. Distribútor je, okrem prípadov uvedených v týchto Podmienkach alebo v zákone, oprávnený od Zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť aj v prípade, že si Zákazník neprevezme tovar v lehote stanovenej v týchto Podmienkach.
  4. Distribútor je ďalej oprávnený od Zmluvy o budúcej zmluve odstúpiť v aj prípade, že Zákazník bezprostredne pred uzatvorením Kúpnej zmluvy, nepredloží všetky právnymi predpismi stanovené doklady preukazujúce oprávnenie na nákup tovaru, najmä, nie však výlučne doklady podľa článku 4.4 týchto Podmienok.
  5. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Distribútora nemá vplyv na uplatnenie nároku na zaplatenie zmluvných pokút podľa týchto Podmienok.
   Stiahnuť - VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE.pdf
 9. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

  1. Z dôvodov stanovených príslušnými právnymi predpismi nie je možné tovar doručiť Zákazníkovi. Zákazník je povinný z titulu platne uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve uzatvoriť s Distribútorom Kúpnu zmluvu v mieste prevzatia Tovaru, ktoré si zvolil v Objednávke, a následne prevziať objednaný Tovar.
  2. Distribútor je povinný dodať tovar objednaný Zákazníkom do miesta prevzatia, ktoré si Zákazník zvolil v Objednávke.
  3. Prevzatie objednaného tovaru je možné výlučne osobne v mieste prevzatia určenom Zákazníkom v Objednávke alebo v mieste určenom Distribútorom a za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
   1. predloženia dokladov podľa článku 4.4 týchto Podmienok;
   2. uzatvorenia Kúpnej zmluvy; a
   3. zaplatenia celej Kúpnej ceny Distribútorovi.
  4. Vlastnícke právo k objednanému tovaru ako aj nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka momentom osobného prevzatia objednaného tovaru.
  5. Zákazník je povinný pri prevzatí objednaného tovaru od Distribútora skontrolovať neporušenosť objednaného tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek vád tieto ihneď oznámiť Distribútorovi. V prípade zistenia akýchkoľvek vád objednaného tovaru Zákazník nie je povinný objednaný tovar od Distribútora prevziať.
 10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Vybavovanie sťažností Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, zabezpečuje Distribútor prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected] a na telefónnom čísle +420 703 170 300. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Distribútor na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke.
  2. Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s uzavretím Zmluvy o budúcej zmluve alebo Kúpnej zmluvy so Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) Zákazník nájde okrem iného údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdnych riešení sporov, pričom toto konanie sa môže začať iba na základe návrhu Zákazníka po tom, čo sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Distribútorom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.
  3. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy 4924/44A, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Ochrana osobných údajov Zákazníka je poskytovaná v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
  2. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov a Zásadách používania cookies dostupných na Webovej stránke v časti Ochrana osobných údajov.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Ak právny vzťah založený Zmluvou o budúcej zmluve obsahuje medzinárodný prvok, potom zmluvné strany prehlasujú, že ich právny vzťah sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Vzhľadom k tomu, že Konfigurátor je umiestnený na slovenskej doméne, v Slovenskom jazyku a cieli na slovenských spotrebiteľov, neuplatní sa materializovaná voľba práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).
  2. Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použijú ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.
  3. Aktuálne kontaktné údaje Distribútora sú uvedené na Webovej stránke.
  4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2020

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmienky používania internetovej aplikácie umožňujúcej výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“), ktorá je umiestnená na webových stránkach https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) a podmienky používania Webovej stránky. Prevádzkovateľom Konfigurátora a Webovej stránky je spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712(„Prevádzkovateľ“).
 2. PODMIENKY VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne odbornej verejnosti v oblasti strelných zbraní a streliva. Odbornou verejnosťou v oblasti strelných zbraní a streliva sú najmä osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo iné osoby s odbornou znalosťou právnych predpisov upravujúcich oblasť strelných zbraní a streliva, najmä zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, alebo osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti strelných zbraní a streliva alebo akademicky činné osoby pôsobiace v oblasti strelných zbraní a streliva („Odborná verejnosť“>).
  2. Návštevníci Webovej stránky ďalej berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne osobám, ktoré sú Odbornou verejnosťou, a ktoré pred vstupom na Webovú stránku dovŕšili vek 18 rokov.
  3. KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ POLÍČKO PRED VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠIL VEK 18 ROKOV, POTVRDZUJETE, ŽE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI.
  4. V PRÍPADE, ŽE NIE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A V ČASE VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU STE NEDOVŔŠILI 18 ROKOV NA STRÁNKU NEVSTUPUJTE.
 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Webová stránka je zložená z dvoch samostatných, avšak technicky, vizuálne a užívateľsky prepojených platforiem – Konfigurátora a E-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštevníkom Webovej stránky výber a vykonanie virtuálnych úprav zbrane kategórie B, podľa osobitných požiadaviek návštevníkov z vybraných možností. Konfigurátor, okrem iného, umožňuje uloženie vytvorenej virtuálnej konfigurácie, zdieľanie odkazu na vytvorenú virtuálnu konfiguráciu prostredníctvom sociálnych sietí alebo elektronickej pošty, ako aj plynulý prechod do E-shopu za účelom vytvorenia objednávky konfigurovaného tovaru.
  3. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky ako aj virtuálne konfigurácie sú určené výlučne Odbornej verejnosti a osobám starším ako 18 rokov a preto nesmú zdieľať odkazy na vytvorené virtuálne konfigurácie s inými osobami ako je Odborná verejnosť, ktorá je súčasne staršia ako 18 rokov.
  4. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky a vyobrazenia zbraní v rámci vizualizácie v Konfigurátore sú ilustračné. Aj napriek tomu, že Prevádzkovateľ vyvíja snahu, aby sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore čo najviac približovali skutočnosti, môžu sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva líšiť od skutočných zbraní a ich príslušenstva (napr. odtieňom farby, presným tvarom, veľkosťou a pod.). Vplyv na vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore môže mať aj zariadenie, ktorým sa návštevník pripája na Webovú stránku, napr. kvalita a rozlíšenie obrazovky zariadenia.
  5. Prostredníctvom E-shopu si môžu návštevníci Konfigurátora objednať u spoločnosti Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B tovary, ktoré si v Konfigurátore nakonfigurovali. Návštevník Webovej stránky berie na vedomie, že v prípade prechodu z Konfigurátora do E-shopu sa v rozsahu, v ktorom sa neuplatnia tieto Podmienky, uplatnia tieto Obchodné podmienky.
  6. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a aktuálnosť údajov uvedených na Webovej stránke. Webová stránka je poskytovaná „tak ako je“ a v súvislosti s ňou nie sú poskytované žiadne výslovné alebo implicitené vyhlásenia alebo záruky. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránky bude bezpečná, bezchybná alebo bez škodlivého software či kódu.
  7. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje dostupnosť ani aktuálnosť Webovej stránky. Dostupnosť Webovej stránky môže byť kedykoľvek obmedzená, pozastavená alebo zrušená. Obsah Webovej stránky a jej jednotlivé funkcionality, môžu byť kedykoľvek menené alebo odstránené a to bez akéhokoľvek upozornenia.
  8. Návštevníci webovej stránky berú na vedomie, že webovú stránku používajú na vlastné riziko pričom prijímajú plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre nich vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, vedľajšiu, následnú ani represívnu škodu ani za žiadnu inú škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Webovej stránky, či už k nej došlo v rámci zmluvného vzťahu, zo zákona alebo občianskoprávneho deliktu (okrem iného vrátane škody vyplývajúcej z nedbanlivosti) alebo vznikla iným spôsobom, a to ani v prípade, že si Prevádzkovateľ bol alebo mal byť vedomý možnosti takejto škody.
  9. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku prehlasujete, že Webové stránky, akékoľvek informácie, materiály či služby na nej uvedené, budete používať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými alebo inými právnymi predpismi.
 4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah nachádzajúci sa na Webovej stránke môže byť predmetom ochrany autorských práv, poskytovanej najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie autorských diel dostupných na Webovej stránke, je bez výslovného písomného oprávnenia autora alebo vykonávateľa majetkových autorských práv zakázané.
  2. Návštevníci Webovej stránky tiež berú na vedomie, že označenia nachádzajúce sa na Webovej stránke sú duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a môžu byť predmetom ochrany poskytovanej zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek používanie označení nachádzajúcich sa na Webovej stránke, je bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.
  3. Týmito podmienkami nie je návštevníkom Webovej stránky udelený súhlas ani iné oprávnenie na použitie označení ani autorských diel použitých na Webových stránkach.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že počas ich návštevy Webovej stránky môže dochádzať k spracúvaniu ich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa spravuje Zásadami spracúvania osobných údajov, a používanie súborov cookies sa spravuje Zásadami používania cookies.
  2. Návštevníci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku potvrdzujú, že sa oboznámili so Zásadami spracúvania osobných údajov a Zásadami používania cookies.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti so vstupom užívateľa na Webovú stránku sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Aktuálne platná verzia Podmienok je dostupná pred vstupom užívateľa na Webovú stránku ako aj na príslušnom mieste na Webovej stránke.
 7. KONTAKT

  1. Návštevníci Webovej stránky môžu v prípade otázok ohľadom týchto Podmienok kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na: [email protected]; telefonicky na: +420 703 170 300; poštou doručenou na adresu: Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. 

Česká zbrojovka a.s.

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712

ZÁSADY SPRÁCÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

SPRÁCÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  1. Spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712 („Prevádzkovateľ Platformy“) a Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B („Distribútor“ a spoločne s Prevádzkovateľom Platformy tiež ako „Prevádzkovatelia“), týmto spoločne poskytujú informácie o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov, vrátane práv súvisiacich so spracúvaním osobných údajov („Zásady“).
  2. Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov je pre Prevádzkovateľov prioritou a spracúvanie osobných údajov sa považuje za prísne dôverné, pričom s osobnými údajmi sa nakladá v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä všeobecným nariadením o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016/679) („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).
  3. Prevádzkovateľ Platformy je prevádzkovateľom on-line platformy dostupnej na internetovej adrese https://www.czconfigurator.com/sk/ („Platforma“), na ktorej je umiestnená aplikácia Prevádzkovateľa Platformy umožňujúca výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“) a internetový obchod Distribútora, prostredníctvom ktorého uzatvára Distribútor so zákazníkom zmluvu o budúcej zmluve („Zmluva“), pričom predmetom Zmluvy je uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore.
  4. Prevádzkovateľ Platformy je dodávateľom tovaru upraveného v Konfigurátore pre Distribútora, pričom Distribútor na území Slovenskej republiky distribuuje výrobky Prevádzkovateľa Platformy. Do zmluvného vzťahu so zákazníkom vstupuje prostredníctvom Platformy Distribútor.
  5. K spracúvaniu osobných údajov tak môže dochádzať v rámci procesu výberu a úpravy tovaru v Konfigurátore, ako aj počas procesu vytvárania objednávky na tovar upravený v Konfigurátore v rámci internetového obchodu Distribútora.
  6. revádzkovatelia sú vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov v súlade s § 33 Zákona, resp. článku 26 GDPR. Vzájomný vzťah upravujúci práva a povinnosti Prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom upravuje dohoda Prevádzkovateľov o zodpovednosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov zo dňa 1.1.2020, ktorá je uzatvorená na dobu neurčitú („Dohoda“). Predmetom Dohody je vymedzenie vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľov pri spracúvaní osobných údajov, najmä vo vzťahu k dotknutým osobám.
  7. Prevádzkovatelia získavajú, uchovávajú a využívajú (a inak spracúvajú) osobné údaje najmä nasledujúcich dotknutých osôb:
   • zákazníkov, t.j. fyzických osôb, ktoré prostredníctvom Platformy uzavreli s Distribútorom Zmluvu, resp. údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, o právnických osobách, ktoré uzavreli s Distribútorom Zmluvu („Zákazníci“);
   • fyzických osôb, ktoré prispeli finančnou čiastkou do účelového konta Zákazníka na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore;
   • fyzických osôb, ktoré si uložili výsledok konfigurácie tovaru z Konfigurátora;
   • návštevníkov Platformy

   („Dotknuté osoby“).

  8. Jednotlivé účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, sú vymedzené podrobnejšie v článku 2 týchto Zásad.
 2. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať osobné údaje najmä na nasledujúce účely:
   • Plnenie Zmluvy – plnenie povinností, ktoré Distribútorovi stanovuje Zmluva, vrátane administrácie finančných príspevkov Zákazníka a iných Dotknutých osôb do účelového konta Zákazníka na kúpu tovaru upraveného v Konfigurátore;
   • Plnenie zákonných povinností – plnenie povinností, ktoré Prevádzkovateľom stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr. zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, daňové a účtovné predpisy a pod.); plnením zákonných povinností sa rozumie aj poskytovanie údajov a informácií orgánom činným v trestnom konaní, prípadne ďalším orgánom verejnej moci v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
   • Oprávnené záujmy Prevádzkovateľov – zlepšovanie funkcionality Platformy, prispôsobovanie, nastavenie, zlepšovanie a rozvoj predajných a obchodných stratégii a ďalšie;
   • Zasielanie komerčnej komunikácie a oslovenie Zákazníka s ďalšími obchodnými ponukami – ponúkanie výrobkov a služieb;
   • Ukladanie výsledkov konfigurácie tovaru z Konfigurátora.
  2. Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov k jednotlivým účelom spracúvania uvedeným v článku 2.1 sú:
   • § 13 ods. 1 písm. b); resp. článok 6(1) písm. b) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. c); resp. článok 6(1) písm. c) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. f); resp. článok 6(1) písm. f) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. a); resp. článok 6(1) písm. a) GDPR;
   • § 13 ods. 1 písm. b) a f); resp. článok 6(1) písm. b) a f) GDPR;
 3. SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení spracúvať predovšetkým nasledujúce osobné údaje podľa účelu spracúvania:
   Údaje dotknutých osôb
   Účely spracúvania:
   Identifikačné a kontaktné údaje
   Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujemPrevázkovateľov, zasielanie komerčnej komunikacie a oslovenie zákazníka s ďalšimi obchodnými ponukami.
   E-mail

   Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujemPrevázkovateľov, zasielanie komerčnej komunikacie a oslovenie zákazníka s ďalšimi obchodnými ponukami, ukladanie výsledkov konfiguracie tovaru z Konfigurátora.
   Bankové spojenie (názov banky, číslo účtu

   Plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujemPrevázkovateľov
   Údaje o konfiguracii tovaru
   Plnenie Zmluvy

 4. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Osobné údaje Dotknutých osôb budú Prevádzkovatelia bezpečne uchovávať v elektronickej alebo papierovej podobe. Prevádzkovatelia môžu osobné údaje spracúvať manuálne alebo automatizovaným spôsobom.
 5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z príslušného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú sú Prevádzkovatelia povinní osobné údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo po dobu, na ktorú bol Dotknutou osobou udelený súhlas so spracúvaním údajov.
  2. Osobné údaje spracúvajú Prevádzkovatelia podľa účelu spracúvania po dobu:
   Účel spracúvania
   Doba uchovávania
   Plnenie Zmluvy
   Po dobu trvania Zmluvy a po dobu ďalších 5 rokov od ukončenia Zmluvy, prípadne po dobu existencie pohľadávok Distribútora zo Zmluvy voči Zákazníkovi (ak bude po ukončení Zmluvy Distribútor evidovať pohľadávku z titulu Zmluvy voči Zákazníkovi).
   Plnenie zákonných povinností
   Po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
   Oprávnený záujem prevádzkovateľa
   Po dobu nevyhnutne potrebnú na konkrétny účel spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nestanovujú inak.
   Zasielanie komerčnej komunikácie a oslovenie Klienta s ďalšími obchodnými ponukami
   Ak bol súhlas udelený po dobu udeleného súhlasu so zasielaním komerčnej komunikácie, do odvolania súhlasu so spracúvaním, do odhlásenia odberu komerčnej komunikácie v prípade, že je táto zasielaná bez súhlasu Zákazníka, prípadne v súlade s platnou legislatívou.
   Ukladanie výsledkov konfigurácie tovaru z Konfigurátora
   Po dobu 30 dní od posledného uloženia výsledkov konfigurácie tovaru.

 6. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

  1. Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré môže kedykoľvek uplatniť u ktoréhokoľvek s Prevádzkovateľov. Ide o právo (6.1.1) na prístup k osobným údajom, (6.1.2) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (6.1.3) na výmaz osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (6.1.4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (6.1.5) na prenosnosť údajov a (6.1.6) právo namietať, po uznaní ktorého bude spracúvanie osobných údajov ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (g) právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk).
   1. Právo na prístup k osobným údajom: ak chcete vedieť, či Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje, máte právo získať informácie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, a ak áno, máte tiež právo získať k Vašim osobným údajom prístup. V prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakovaných žiadostí budú Prevádzkovatelia oprávnení za kópiu poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok alebo žiadosť odmietnuť (uvedené platí obdobne pre uplatňovanie nižšie uvedených práv).
   2. Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov: v prípade, že sa domnievate, že o Vás Prevádzkovatelia spracúvajú nepresné alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať ich opravu a doplnenie. Prevádzkovatelia opravu alebo doplnenie vykonajú bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na ich technické možnosti.
   3. Právo na výmaz: v prípade, že požiadate o výmaz osobných údajov, Prevádzkovatelia vymažú Vaše osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali, (ii) spracúvanie je nezákonné, (iii) spracúvanie namietate a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo (iv) to Prevádzkovateľom ukladá zákonná povinnosť.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: v prípade, že požiadate o obmedzenie spracúvania, Prevádzkovatelia osobné údaje zneprístupnia, dočasne odstránia či uchovajú alebo vykonajú iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné na riadny výkon uplatneného práva.
   5. Právo na prenosnosť údajov: v prípade, že chcete, aby Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje, ktoré spracúvajú na základe Vášho súhlasu alebo na základe Zmluvy, preniesli Vám, alebo tretiemu subjektu, môžete si uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov. V prípade, že by sa výkon tohto práva mohol nepriaznivo dotknúť práv a slobôd tretích osôb, Prevádzkovatelia Vašej žiadosti nebudú môcť vyhovieť.
   6. Právo namietať: právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na účely ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľov. V prípade, že Prevádzkovatelia nepreukážu nevyhnutne oprávnený záujem na spracúvaní, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami Dotknutých osôb, spracúvanie na základe námietky bez zbytočného odkladu ukončia. Ak je hlavná podstata námietky Dotknutej osoby namierená proti zasielaniu komerčnej komunikácie, použite prosím odkaz v závere poslednej komerčnej komunikácie (newsletteru), ktorý ste od Prevádzkovateľov dostali, na odhlásenie odberu komerčnej komunikácie a spracúvania osobných údajov na tento účel.
  2. V prípade opakovaných či zjavne neopodstatnených žiadostí o uplatnenie uvedených práv budú Prevádzkovatelia oprávnení si za realizáciu daného práva účtovať primeraný poplatok, prípadne jeho realizáciu odmietnu. O takomto postupe budete informovaní.
  3. Kontaktným miestom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov je sídlo Distribútora. Informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú poskytované aj na e-mailovej adrese [email protected]. Rovnaké kontaktné údaje môžete využiť aj na uplatnenie Vašich práv. Prevádzkovatelia si vyhradzujú právo primeraným spôsobom overiť identitu dotknutej osoby uplatňujúcej vyššie uvedené práva.
  4. Prevádzkovatelia sú oprávnení tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo doplniť. V prípade zmeny týchto Zásad oznámia Prevádzkovatelia Dotknutým osobám tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby Dotknuté osoby mali objektívnu možnosť sa s nimi oboznámiť.
  5. Zásady tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv o budúcich zmluvách uzatváraných Distribútorom so Zákazníkmi prostredníctvom Platformy.
 7. ÚČINNOSŤ

  1. Tieto zásady spracovania osobných údajov sú účinné od 1.1.2020

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje zásady používania cookies spoločnosťou Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712(„Prevádzkovateľ Platformy“) a spoločnosťou Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B („Distribútor“ a spoločne s Prevádzkovateľom Platformy tiež ako „Prevádzkovatelia“) vzťahujúce sa na užívateľov – fyzické osoby, ktorí prechádzajú, čítajú či zapisujú svoje údaje na webovej stránke https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) alebo prostredníctvom stránok tretích strán poskytujú svoje údaje Prevádzkovateľom („Zásady“).
  2. Tieto Zásady majú okrem iného za úlohu užívateľov Webovej stránky náležite informovať o používaní cookies, o možnosti vysloviť s používaním cookies svoj súhlas a o možnosti používanie cookies zakázať.
  3. Tieto Zásady popisujú, akým spôsobom sú zbierané, zhromažďované, spracúvané a používané údaje užívateľov Webovej stránky a ako pomocou súborov cookies Prevádzkovatelia získavajú a spracúvajú informácie o užívateľoch Webovej stránky.
  4. Pre účely týchto Zásad sa pod pojmom cookies myslia súbory cookies a ďalšie podobné technológie (napríklad pixelové značky, webové signály alebo identifikátory zariadení), ktoré môžu pri návšteve Webovej stránky automaticky zhromažďovať informácie. Informácie zhromaždené týmto spôsobom môžu obsahovať IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu URL, informácie o aktivitách na Webovej stránke a dátumy a časy jednotlivých návštev Webovej stránok.
 2. POJEM A ÚČEL COOKIES

  1. Cookies sú obsahovo malé súbory vo Vašom prehliadači, ktoré slúžia k ukladaniu a prijímaniu identifikátorov a ďalších informácií o počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach, z ktorých pristupujete na Webovú stránku. Cookies tak pomáhajú poskytovať, chrániť a zlepšovať ponúkané služby.
  2. Súbory cookies najmä:
   • slúžia k efektívnej navigácii na Webovej stránke, k personalizácii, ukladaniu predvolieb a všeobecne k vylepšeniu užívateľského dojmu z Webovej stránky; a
   • umožňujú rozlíšiť, či konkrétny užívateľ už v minulosti navštívil Webovú stránku alebo či je novým návštevníkom a napomáhajú zaznamenávaniu štatistík o návštevníkoch Webovej stránky.
  3. Prevádzkovatelia použijú niektoré zo súborov cookies výlučne vtedy, ak návštevník Webovej stránky vyjadrí svoj súhlas s používaním cookies podľa článku 5.1 týchto Zásad.
  4. Konkrétne účely, na ktoré sú cookies využívané, sú uvedené nižšie v článku 4 týchto Zásad.
 3. DRUHY COOKIES

  1. Cookies možno zo všeobecného hľadiska deliť na základe niekoľkých kritérií:
   1. Podľa toho, kto cookies vytvára a spracúva možno rozdeliť cookies na:
    • cookies prvej strany (first party cookie), ktoré vytvárajú priamo webové stránky alebo skripty na rovnakej doméne. Najčastejšie slúžia na zabezpečenie základnej funkčnosti webovej stránky;
    • cookies tretích strán (third party cookie) sú vytvárané ostatnými webovými stránkami. Tieto webové stránky na navštívenej webovej stránke vlastnia nejaký obsah, napr. reklamy, obrázky alebo videá.
   2. Cookies možno tiež rozdeliť podľa ich trvanlivosti na:
    • relačné cookies (session cookies) sú dočasné a ukladajú sa do zariadenia len do doby, pokiaľ užívateľ ukončí prácu s webovým prehliadačom, pričom sa po jeho zatvorení vymažú. Tieto cookies sú nevyhnutné pre riadnu funkčnosť webových stránok alebo pridružených aplikácií;
    • permanentné cookies (persistent cookies) sa využívajú pre jednoduchšiu a pohodlnejšiu orientáciu na webových stránkach (napríklad jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v prehliadači dlhšie obdobie alebo až kým nie sú ručne odstránené. Dĺžka toho obdobia môže závisieť na zvolenom nastavení webového prehliadača.
   3. Podľa účelu použitia možno cookies deliť na:
    • nevyhnutne potrebné (esenciálne) cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webových stránok. Zahŕňajú napríklad cookies, ktoré umožňujú užívateľovi prihlásiť sa do zabezpečených častí webovej stránky. Tieto cookies nezhromažďujú informácie o užívateľoch, ktoré by bolo možné použiť na marketingové účely alebo na zapamätanie toho, aké webové stránky užívatelia v prostredí internetu navštevovali;
    • výkonnostné/štatistické cookies sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok. Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z webových stránok dostávajú chybové hlásenia. Výkonnostné cookies dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov stránok, čo umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky používajú. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by umožnili osobnú identifikáciu užívateľa. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú súhrnné a anonymné;
    • funkčné cookies uľahčujú ovládanie a vylepšujú funkcie webových stránok. Používajú sa k aktivácii konkrétnych funkcií stránok (napr. prehrávanie videí) a ich nastaveniu podľa voľby užívateľa (napr. jazyk). Funkčné cookies slúžia tiež na zapamätanie preferencií pri ďalšej návšteve webových stránok. Nezhromažďujú však informácie, ktoré by dokázali užívateľa identifikovať;
    • cielené a reklamné (profilovacie) cookies sa používajú na sledovanie preferencií a za účelom zasielania reklamných správ v súlade s týmito preferenciami.
 4. POUŽÍVANÉ COOKIES

  1. Na Webovej stránke sú používané nasledovné druhy cookies:
   Název
   Kdo má přístup k informacím
   Účel
   Expirace
   Odhlášení
   _dc_gtm_UA-xxxx9325-1
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje pre Google Tag Manager o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   1 minúta
   _ga
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   730 dní
   _gid
   Google
   Tento súbor cookie anonymne zbiera štatistické údaje o tom, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke.
   1 deň
   _utmz, _utma
   Google
   Anonymne meria návštevnosť z vyhľadávača Google.
   1 deň
   _hjIncludedInSample
   HotJar
   Tento súbor cookie pomáha porozumieť, ako sa návštevníci správajú na Webovej stránke, pričom počas návštevy Webovej stránky anonymne sleduje pohyby myšou, kliknutia a pod.
   Počas doby návštevy
   _first_pageview
   Google
   Tento súbor cookie Vám ponúka na prvej strane Webovej stránky informácie o cookies.
   10 minut
   leady_session_id
   Leady
   Tento súbor cookie dokáže rozpoznať firemných návštevníkov. Tento súbor cookie taktiež dokáže určiť Vašu spoločnosť, nie však Vás osobne, pričom pracuje výlučne s verejnými dátami.
   po dobu návštěvy


 5. Súhlas a Nastavenie prehliadača

  1. Na používanie cookies sa vyžaduje súhlas užívateľa, ktorý užívateľ udelí začiarknutím na to určeného políčka pri návšteve Webovej stránky alebo nastavením svojho webového prehliadača. Pokiaľ užívateľ súhlas s používaním cookies neudelí, Prevádzkovatelia nebudú vo vzťahu k užívateľovi na Webovej stránke používať cookies, ktoré nie sú nevyhnutné na fungovanie Webovej stránky.
  2. Užívateľ však môže nastavenie svojho prehliadača kedykoľvek zmeniť a používanie cookies odmietnuť/odobrať alebo povoliť. Konkrétny postup sa v jednotlivých prehliadačoch odlišuje, ďalšie informácie tak nájdete v nápovede svojho prehliadača. Pre najrozšírenejšie prehliadače sú to:
  3. Odmietnutie alebo odobranie súborov cookies môže viesť k nesprávnej funkcii Webovej stránky alebo niektorej jej služieb a môže mať nepriaznivý vplyv na Váš užívateľský dojem. Oblasti Webovej stránky, ktoré by mohli využívať obsah a s ním súvisiace súbory cookies tretích strán, nebudú k dispozícii.
 6. ZDIEĽANIE INFORMÁCII

  1. Prevádzkovatelia môžu zdieľať informácie získané prostredníctvom Vášho pohybu na Webovej stránke tretím osobám, a to za účelom spravovania Webovej stránky či vykonávania marketingových aktivít v mene Prevádzkovateľov.
 7. UŽITOČNÉ ODKAZY

  1. Mnoho aplikácií tretích strán umožňuje blokovať alebo spravovať cookies. Užívateľ môže tiež vymazať cookies, ktoré boli predtým uložené do jeho zariadenia, a to vymazaním histórie prehliadania alebo prostredníctvom aplikácií tretích strán.
  2. Bližšie informácie o aplikáciách umožňujúcich blokovať alebo spravovať cookies a ďalšie užitočné informácie o cookies nájdete napríklad na nasledujúcich webových stránkach:
  3. Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa cookies, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese [email protected].
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Prevádzkovatelia sú oprávnení tieto Zásady kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny týchto Zásad oznámia Prevádzkovatelia užívateľom tieto zmeny v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby mali užívatelia objektívnu možnosť sa s nimi zoznámiť.
  2. Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14.11.2022

Česká zbrojovka a.s.

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

Zaškrtnutím políčka „Chcem dostávať informácie o nových modeloch zbraní a novinkách“ udeľujete prevádzkovateľovi osobných údajov, ktorým je spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712(„Spoločnosť“), súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a to na účel a v rozsahu uvedenom nižšie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („Zákon“).

ÚČEL SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA

Na základe Vášho súhlasu je Spoločnosť oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje na účely zasielania informácií o nových modeloch zbraní a iných novinkách Spoločnosti v rámci svojej marketingovej činnosti.

Udelenie Vášho súhlasu nie je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou ani požiadavkou potrebnou na uzavretie akejkoľvek zmluvy so Spoločnosťou či s treťou stranou. Udelenie súhlasu je preto celkom dobrovoľné.

Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje spracúvať dlhšie, než je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Treťou krajinou na účely tohto súhlasu je krajina, ktorá nie je členom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania ani profilovania.

ROZSAH SPRACÚVANIA

Vy, ako dotknutá osoba v zmysle GDPR a Zákona, beriete na vedomie a výslovne súhlasíte, že Spoločnosť bude na účely uvedené vyššie spracúvať Vaše kontaktné a identifikačné údaje, ako aj údaje súvisiace s históriou Vašich objednávok a konfigurácií.

SPROSTREDKOVATELIA A PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Beriete na vedomie, že Spoločnosť môže na vyššie uvedené účely spracúvania využiť sprostredkovateľov osobných údajov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje v mene Spoločnosti.

Vaše osobné údaje sú sprístupnené oprávneným zamestnancom Spoločnosti, či jednotlivým sprostredkovateľom a prevádzkovateľom osobných údajov Spoločnosti, a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre naplnenie účelu spracúvania.

Spoločnosť je v zákonom stanovených prípadoch oprávnená, resp. povinná, niektoré osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napríklad orgánom verejnej správy.

VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI

Beriete na vedomie, že je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky Vaše osobné údaje spracúvané Spoločnosťou boli presné a aktuálne. Rovnako ste povinný oznámiť Spoločnosti každú zmenu vo Vašich osobných údajoch najneskôr do troch (3) dní od okamihu, kedy zmena nastala.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je možné realizovať kliknutím na odkaz „zrušenie odberu“ priamo v e-maile obsahujúcom marketingovú komunikáciu, zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu: [email protected] alebo taktiež doporučeným listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich Osobných údajov pred jeho odvolaním. Odvolanie Vášho súhlasu spracujeme hneď ako to bude možné. Pamätajte však na to, že za určitých okolností môžete dostať ešte pár ďalších e-mailov obsahujúcich marketingovú komunikáciu, kým bude Vaše odvolanie súhlasu spracované.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Vám prislúchajú práva vyplývajúce z GDPR a Zákona, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť u Spoločnosti zaslaním e-mailu na kontaktnú e-mailovú adresu [email protected] alebo taktiež doporučeným listom zaslaným na adresu sídla Spoločnosti.

Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) na prenosnosť osobných údajov, (vi) právo na námietku, po ktorej spracúvanie osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán (v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk)) (viii) podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY („Podmienky“)

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmienky používania internetovej aplikácie umožňujúcej výber a úpravu tovaru („Konfigurátor“), ktorá je umiestnená na webových stránkach https://www.czconfigurator.com/sk/ („Webová stránka“) a podmienky používania Webovej stránky. Prevádzkovateľom Konfigurátora a Webovej stránky je spoločnosť Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, IČO: 463 45 965, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel B, vložka č. 712 („Prevádzkovateľ“).
 2. PODMIENKY VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne odbornej verejnosti v oblasti strelných zbraní a streliva. Odbornou verejnosťou v oblasti strelných zbraní a streliva sú najmä osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie alebo iné osoby s odbornou znalosťou právnych predpisov upravujúcich oblasť strelných zbraní a streliva, najmä zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, alebo osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v oblasti strelných zbraní a streliva alebo akademicky činné osoby pôsobiace v oblasti strelných zbraní a streliva („Odborná verejnosť“).
  2. Návštevníci Webovej stránky ďalej berú na vedomie, že Webová stránka je určená výlučne osobám, ktoré sú Odbornou verejnosťou, a ktoré pred vstupom na Webovú stránku dovŕšili vek 18 rokov.
  3. KLIKNUTÍM NA PRÍSLUŠNÉ POLÍČKO PRED VSTUPOM NA WEBOVÚ STRÁNKU POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠIL VEK 18 ROKOV, POTVRDZUJETE, ŽE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI.
  4. V PRÍPADE, ŽE NIE STE ODBORNOU VEREJNOSŤOU A V ČASE VSTUPU NA WEBOVÚ STRÁNKU STE NEDOVŔŠILI 18 ROKOV NA STRÁNKU NEVSTUPUJTE.
 3. PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Webová stránka je zložená z dvoch samostatných, avšak technicky, vizuálne a užívateľsky prepojených platforiem – Konfigurátora a E-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštevníkom Webovej stránky výber a vykonanie virtuálnych úprav zbrane kategórie B, podľa osobitných požiadaviek návštevníkov z vybraných možností. Konfigurátor, okrem iného, umožňuje uloženie vytvorenej virtuálnej konfigurácie, zdieľanie odkazu na vytvorenú virtuálnu konfiguráciu prostredníctvom sociálnych sietí alebo elektronickej pošty, ako aj plynulý prechod do E-shopu za účelom vytvorenia objednávky konfigurovaného tovaru.
  3. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky ako aj virtuálne konfigurácie sú určené výlučne Odbornej verejnosti a osobám starším ako 18 rokov a preto nesmú zdieľať odkazy na vytvorené virtuálne konfigurácie s inými osobami ako je Odborná verejnosť, ktorá je súčasne staršia ako 18 rokov.
  4. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah Webovej stránky a vyobrazenia zbraní v rámci vizualizácie v Konfigurátore sú ilustračné. Aj napriek tomu, že Prevádzkovateľ vyvíja snahu, aby sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore čo najviac približovali skutočnosti, môžu sa vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva líšiť od skutočných zbraní a ich príslušenstva (napr. odtieňom farby, presným tvarom, veľkosťou a pod.). Vplyv na vyobrazenia vizualizácií zbraní a ich príslušenstva v Konfigurátore môže mať aj zariadenie, ktorým sa návštevník pripája na Webovú stránku, napr. kvalita a rozlíšenie obrazovky zariadenia.
  5. Prostredníctvom E-shopu si môžu návštevníci Konfigurátora objednať u spoločnosti Talaron s.r.o., so sídlom Krížkova 1949/9, 811 04 Bratislava , Slovenská republika, IČO: 51259648, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I oddiel Sro, vložka č. 127740/B  tovary, ktoré si v Konfigurátore nakonfigurovali. Návštevník Webovej stránky berie na vedomie, že v prípade prechodu z Konfigurátora do E-shopu sa v rozsahu, v ktorom sa neuplatnia tieto Podmienky, uplatnia tieto Obchodné podmienky.
  6. Prevádzkovateľ nezaručuje správnosť a aktuálnosť údajov uvedených na Webovej stránke. Webová stránka je poskytovaná „tak ako je“ a v súvislosti s ňou nie sú poskytované žiadne výslovné alebo implicitené vyhlásenia alebo záruky. Prevádzkovateľ nezaručuje, že Webová stránky bude bezpečná, bezchybná alebo bez škodlivého software či kódu.
  7. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezaručuje dostupnosť ani aktuálnosť Webovej stránky. Dostupnosť Webovej stránky môže byť kedykoľvek obmedzená, pozastavená alebo zrušená. Obsah Webovej stránky a jej jednotlivé funkcionality, môžu byť kedykoľvek menené alebo odstránené a to bez akéhokoľvek upozornenia.
  8. Návštevníci webovej stránky berú na vedomie, že webovú stránku používajú na vlastné riziko pričom prijímajú plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre nich vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Prevádzkovateľ nebude zodpovedný za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, vedľajšiu, následnú ani represívnu škodu ani za žiadnu inú škodu súvisiacu s alebo vyplývajúcu z použitia Webovej stránky, či už k nej došlo v rámci zmluvného vzťahu, zo zákona alebo občianskoprávneho deliktu (okrem iného vrátane škody vyplývajúcej z nedbanlivosti) alebo vznikla iným spôsobom, a to ani v prípade, že si Prevádzkovateľ bol alebo mal byť vedomý možnosti takejto škody.
  9. Vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku prehlasujete, že Webové stránky, akékoľvek informácie, materiály či služby na nej uvedené, budete používať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, medzinárodnými alebo inými právnymi predpismi.
 4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že obsah nachádzajúci sa na Webovej stránke môže byť predmetom ochrany autorských práv, poskytovanej najmä zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek použitie autorských diel dostupných na Webovej stránke, je bez výslovného písomného oprávnenia autora alebo vykonávateľa majetkových autorských práv zakázané.
  2. Návštevníci Webovej stránky tiež berú na vedomie, že označenia nachádzajúce sa na Webovej stránke sú duševným vlastníctvom Prevádzkovateľa a môžu byť predmetom ochrany poskytovanej zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, v znení neskorších predpisov. Akékoľvek používanie označení nachádzajúcich sa na Webovej stránke, je bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.
  3. Týmito podmienkami nie je návštevníkom Webovej stránky udelený súhlas ani iné oprávnenie na použitie označení ani autorských diel použitých na Webových stránkach.
 5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Návštevníci Webovej stránky berú na vedomie, že počas ich návštevy Webovej stránky môže dochádzať k spracúvaniu ich osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov sa spravuje Zásadami spracúvania osobných údajov, a používanie súborov cookies sa spravuje Zásadami používania cookies.
  2. Návštevníci vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami a vstupom na Webovú stránku potvrdzujú, že sa oboznámili so Zásadami spracúvania osobných údajov Zásadami používania cookies.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Akékoľvek vzťahy vznikajúce v súvislosti so vstupom užívateľa na Webovú stránku sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia tieto Podmienky kedykoľvek meniť. Aktuálne platná verzia Podmienok je dostupná pred vstupom užívateľa na Webovú stránku ako aj na príslušnom mieste na Webovej stránke.
 7. KONTAKT

  1. Návštevníci Webovej stránky môžu v prípade otázok ohľadom týchto Podmienok kontaktovať Prevádzkovateľa e-mailom na: [email protected] telefonicky na +420 703 170 300; poštou doručenou na adresu: Česká zbrojovka a.s., so sídlom Svat Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika.

Kontaktné údaje

Tel.:+421 905 772 074 E-mail:[email protected] www:www.talaron.sk

Fakturační údaje

Talaron s.r.o.
Křižkova 149/9
811 04 Bratislava

IČ: 51 259 648

Spoločnosť je zapísaná v ochodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127740/B.