Prohlašuji, že je mi 18 let a více.

Následující stránky jsou určeny výhradně pro odborníky v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva a pro odbornou veřejnost se znalostí zákona č. 119/2002 Sb. Minimální věk pro vstup na tyto stránky je 18 let. Je-li vám méně, opusťte prosím tyto stránky.

Je mi víc než 18 let.

Váš internetový prohlížeč je zastaralý

Aby v konfigurátoru vše šlapalo jako hodinky, doporučujeme vám stáhnout si aktuálnější verzi prohlížeče. Bude to bezpečnější, rychlejší a pohodlnější.

Zabere vám to jen pár vteřin:

 • PRŮVODCE KONFIGURÁTOREM

  SESTAVTE & PROHLÍŽEJTE

  • Vytvořte si zbraň podle vlastních představ.
  • Konfigurátor vás snadno provede všemi parametry.
  • V kterémkoli kroku si můžete sestavený model prohlédnout ze tří pohledů.
 • PRŮVODCE KONFIGURÁTOREM

  ULOŽTE & SDÍLEJTE

  • Svou zbraň si můžete uložit v kterémkoli kroku.
  • Přes unikátní odkaz se k ní vrátíte a dokončit ji.
  • Konfiguraci zbraně můžete rovnou sdílet s přáteli e-mailem či přes FB.
 • PRŮVODCE KONFIGURÁTOREM

  OBJEDNEJTE & ZAPLAŤTE ⅓

  • Při objednávce platíte zálohu 1/3 ceny. Zbytek uhradíte při předání.
  • Vyberte místo, kde si zbraň vyzvednete.
  • Přidejte příslušenství či garantovaný servis.
  • Začínáme montovat a budeme vás informovat, jak výroba vaší zbraně postupuje.
 • PRŮVODCE KONFIGURÁTOREM

  VYZVEDNĚTE & DOPLAŤTE

  • Zbraň bude hotová 20 pracovních dnů.
  • Dostanete zprávu a máte 30 dní na vyzvednutí.
  • Doplatíte zbytek ceny, předložíte zbrojní průkaz a ostatní potřebné dokumenty.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – KONFIGURÁTOR

Česká zbrojovka a.s. Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://czconfigurator.com („webová stránka“) prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní konfigurátoru“).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výlučně v českém nebo anglickém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. KONFIGURACE

 1. Kupující vstupuje do webového rozhraní konfigurátoru za účelem sestavení zbraně a příslušenství dle individualizovaných požadavků kupujícího. V prostředí webového rozhraní konfigurátoru kupující upravuje zvolenou zbraň či příslušenství podle předem definovaných možností („konfigurace“). Jiné, než definované konfigurační možnosti nejsou možné.
 2. Každá úprava provedená v rámci konfigurace se neprodleně promítne, jak ve vizualizaci zbraně či jejího příslušenství, tak v koncové ceně zboží.
 3. Pro uložení zvoleného výstupu z konfigurace („konfigurované zboží“ či „výstup z konfigurace“) kupující zadá do příslušného pole platnou emailovou adresu. Jakmile je výstup z konfigurace uložen, je kupujícímu emailem zaslán odkaz na konfigurované zboží. V případě, že kupující konfigurované zboží objedná způsobem dle čl. 3 těchto obchodních podmínek, je výstup z konfigurace pro účely objednávky automaticky uložen a kupující emailem obdrží bližší informace o aktuálním stavu objednávky.
 4. Výstup z konfigurace je uchován 30 dní od její poslední úpravy, poté je zrušen.
 5. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech zrušit kupujícímu výstup z konfigurace i dříve.
 6. Kupující bere na vědomí, že konfigurace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní konfigurátoru je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, například z důvodů zákonných požadavků na minimální věk kupujícího nebo z důvodu obchodních či právních omezení platných pro určité regiony. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní konfigurátoru obsahuje informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní konfigurátoru.
 3. Webové rozhraní konfigurátoru obsahuje také informace o případných nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní konfigurátoru. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

         - objednávaném zboží (konfigurovaném zboží, zvolených doplňcích a službách),

         - identifikační údaje kupujícího,

         - způsobu úhrady kupní ceny za zboží,

         - údaje o požadovaném místě převzetí objednávaného zboží, a

         - informace o případných nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.            Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu            potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce („elektronická adresa kupujícího“).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky prodávajícím zaslanou kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové        připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. S ohledem na skutečnost, že nakládání s konfigurovaným zbožím podléhá zvláštním právním předpisům, kupující má povinnost na vlastní náklady nejpozději v době předání zboží doložit prodávajícímu všechny právními předpisy        požadované doklady prokazující způsobilost k držení tohoto zboží. Jedná se zejména o:

         - platný zbrojní průkaz,

         - platný občanský průkaz,

         - nákupní povolení ke zbrani kategorie B, nebo výjimku na zbraň kategorie A-I.

Nesplní-li kupující tuto podmínku, tato skutečnost má za následek nepředání předmětu koupě a prodávající má právo postupovat dle článku 8 této smlouvy.

4. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající převezme zboží.
 2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho předáním kupujícímu (byla-li kupní cena zaplacena), jinak úplným zaplacením kupní ceny.

5. PLATBA KUPNÍ CENY

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené se zabalením a dodáním a zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu:

        - Hotově při převzetí zboží na výdejním místě.

        - Kartou při převzetí zboží na výdejním místě.

2. Kupní cenu nebo její část je možné uhradit také způsobem uvedeným v čl. 6 níže.

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Prodávající od kupujícího předem požaduje zálohu ve výši 1/3 z kupní ceny včetně všech doplňků, dodatečných služeb a DPH. Účelem této zálohy je pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s dodáním zboží dle individualizovaných požadavků kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy prodávajícím dle čl. 8 bude záloha započtena na úhradu smluvní pokuty dle téhož ustanovení.

5. V případě, že záloha dle čl. 5.4 nebude v plné výši zaplacena ve lhůtě uvedené v objednávce či ve výzvě dle čl. 6.6, pak se s výjimkou uvedenou v čl. 6.7 objednávka ruší, a kupujícímu bude zaplacená částka vrácena na bankovní účet kupujícího.

6. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a  zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.   

6. ÚHRADA KUPNÍ CENY TŘETÍMI OSOBAMI

 1. Kupní cena či její část může být uhrazena platbami od třetích osob. Tento způsob platby kupující v rozhraní konfigurátoru zvolí kliknutím na příslušné tlačítko a zadáním emailové adresy osob, které budou požádány o platbu kupní ceny či její části („přispěvatelé“). Tato varianta platby („výběr“) kupní ceny či její části je umožněna po dobu 30 dní ode dne zadání tohoto způsobu platby a není možno ji prodloužit.
 2. Webové rozhraní konfigurátoru vygeneruje editovatelnou zprávu pro přispěvatele, jejíž součástí bude i odkaz na platební bránu, kde mohou přispěvatelé zaplatit libovolnou částku (minimální výše částky činí 200 Kč) na „účet budoucí konfigurace zbraně“.
 3. Výběr končí okamžikem, kdy jej kupující sám ukončí, v případě, že jej kupující sám neukončí, pak uplynutím 30 dnů.
 4. Dosáhne-li po skončení výběru na účtu budoucí konfigurace zbraně výše částky 100 % kupní ceny včetně všech doplňků, dodatečných služeb a DPH, výběr bude zastaven a kupující bude vyzván k vyzvednutí zboží.
 5. Bude-li po skončení výběru na účtu budoucí konfigurace zbraně připsána částka ve výši přesahující 30 % z kupní ceny včetně všech doplňků, dodatečných služeb a DPH, ale zároveň nedosahující výše 100 % této kupní ceny, výběrem uhrazená částka bude v plné výši započtena na část kupní ceny. Zbývající část kupní ceny uhradí kupující způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 1.
 6. Bude-li po skončení výběru na účtu budoucí konfigurace zbraně připsána částka nedosahující výše 30 % z kupní ceny včetně všech doplňků, dodatečných služeb a DPH, celá výše výběru bude započtena na úhradu zálohy dle čl. 5.4 a kupující bude vyzván k doplacení zbývající části zálohy a následně o zbývající část platby.
 7. Pakliže kupující nedoplatí zálohu dle čl. 6.6, po skončení výběru bude kupujícímu vystaven poukaz na slevu ve výši odpovídající uhrazené části zálohy. Tento poukaz může kupující využít pouze na další nákup zbraní a příslušenství prostřednictvím konfigurace, a to do 12 měsíců od vystavení poukazu.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu: Česká zbrojovka a.s. Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika spolu se zbožím nebo na emailovou adresu: [email protected].
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na bankovní účet kupujícího uvedený v odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
 5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM A SMLUVNÍ POKUTA​

 1. V případě, že kupující nepřevezme zboží ve stanoveném termínu má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy.
 2. S ohledem na skutečnost, že zboží je sestaveno podle individuální potřeby kupujícího, pro případ odstoupení dle tohoto článku si smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn si za porušení povinnosti kupujícího dle odst. 1 tohoto článku nebo povinnosti kupujícího doložit prodávajícímu všechny právními předpisy požadované doklady prokazující způsobilost k držení zboží, zejména:

        - platný zbrojní průkaz,

        - platný občanský průkaz,

        - nákupní povolení ke zbrani kategorie B, nebo výjimku na zbraň kategorie A-I.

ponechat jako smluvní pokutu zálohu uhrazenou dle čl. 5 odst. 4 (tj. 1/3 z kupní ceny včetně všech doplňků, dodatečných služeb a DPH).

9. DODACÍ PODMÍNKY – OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

 1. Převzetí zboží je možné pouze osobně na místě zvoleném v objednávce, a to pouze po uhrazení plné kupní ceny a předložení dokladů dle čl. 3 odst. 9.
 2. Na základě požadavku kupujícího může být stanovená lhůta k vyzvednutí zboží prodávajícím prodloužena až o 30 dnů. Poplatek za prodloužení lhůty k vyzvednutí činí 290 Kč. O schválení požadavku na prodloužení lhůty k vyzvednutí rozhoduje prodávající a není povinen kupujícímu vyhovět.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě nebo v záručním listu ke zboží. V případě, že záruční list není přiložen, prodávající poskytuje záruku za to, že zboží bude způsobilé k použití pro uvedený nebo jinak obvyklý účel, že bude mít a zachová si uvedené, jinak obvyklé vlastnosti, za použití bezvadných materiálů, za technicky bezvadné provedení a za dodržení konstrukčních norem, pokud jde o rozměry, výkony a další uváděné vlastnosti.
 3. Záruka se nevztahuje na:

         - mechanická poškození způsobená kupujícím (uživatelem) nebo tímto poškozením ovlivněné díly či části zboží,

         - škody a závady způsobené zanedbáním údržby, nedodržením povinností stanovených návodem k použití a záručním listem (pokud byl přiložen) a bezpečnostních pokynů, nesprávným použitím, chybou obsluhy nebo neodborným zásahem,

         - vady, vzniklé vlivem skladování v nevhodném prostředí,

         - vady, kvůli kterým byla snížena cena zboží, pokud nedošlo k jiné dohodě,

         - úpravy a zásahy do zboží, které nejsou provedeny prodávajícím,

         - vady vzniklé použitím neoriginálních součástí,

         - vzniklá opotřebení při běžném užívání nebo poškození vzniklá nešetrným zacházením.

 1. Běžná záruční doba, poskytovaná prodávajícím na zboží, činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem prodeje zboží. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Kupující má možnost prodloužit si za poplatek záruku při objednání zboží v konfigurátoru.
 2. Kupující má právo uplatnit práva z vad zboží u prodávajícího.
 3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Při uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen označit vadu a prokázat datum prodeje zboží.
 4. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění práv z vad zboží, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 6. Způsob vyřízení reklamace:
 7. A. Odstranitelné vady. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
 8. B. Neodstranitelné vady, opakovaný výskyt vad po opravě, větší počet vad. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. V případě výskytu neodstranitelné vady, většího počtu vad (nejméně 3 vady) nebo opakovaného výskytu vad po opravě (alespoň třetí výskyt vady) má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 9. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11. PRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zpracování osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je prováděno pro účely plnění kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR.
 2. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje považuje za důvěrné a použije je pouze k účelu plnění kupní smlouvy. Osobní údaje kupujícího nebude prodávající zveřejňovat ani je neposkytne třetí osobě, s výjimkou související s distribucí zboží či platebním stykem. Prodávající důsledně postupuje tak, aby kupující neutrpěl/neutrpěla újmu na svých právech, a dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
 3. Podrobné informace o zpracování osobních údajů poskytuje prodávající kupujícímu v samostatné sekci internetového obchodu.

12. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, adr.coi.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. září 2019.

Česká zbrojovka a.s.

Svatopluka Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712

Ochrana osobních údajů a cookies

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • číslo zbrojního průkazu

Účel a doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění kupní smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b GDPR), váš e-mail můžete také využít k zasílaní nahodilých obchodních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.f GDPR) popřípadě na základě vašeho souhlasu k zasílání pravidelných reklamních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.a GDPR)

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let.

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Vaše údaje nepředáváme mimo EU. Níže najdete jmenovitý seznam zpracovatelů:

 • Poskytovatel softwaru hostingu Česká zbrojovka a.s.
 • Poskytovatel účetního systému POHODA, STORMWARE s.r.o.
 • Poskytovatel služeb e-mail marketingu SmartEmailing.cz, SmartSelling a.s.
 • Přepravci zboží a provozovatelé výdejních míst zboží
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí pro nás i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Vaše práva:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, vzít souhlas kdykoli zpět;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování cookies

Dovolujeme si vás upozornit, že webové stránky czconfugurator.com využívají cookies.

Co jsou to cookies:

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Cookies slouží k analýze návštěvnosti, funkčnosti nebo marketingu. Jelikož soubory cookie jsou uložené přímo ve vašem prohlížeči, nemůžeme s nimi nijak nakládat, ani je předat třetím stranám.

Analytické cookies pro měření návštěvnosti a přizpůsobení zobrazení webových stránek zpracováváme na základě oprávněného zájmu společnosti. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu.

Souhlas jste nám případně udělili kliknutím na tlačítko "Souhlasím" v okně ve spodní části stránky. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět. V případě, že chcete změnit nastavení cookies, doporučujeme změnit nastavení prohlížeče, lze ale využít i odkazy u jednotlivých cookies.

Jaké cookies zpracováváme a proč:

​Name
​Kdo má přístup k informacím
​Účel
Expirace
Odhlášení
_dc_gtm_UA-xxxx9325-1
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje pro Google Tag Manager o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
1 minuta
​_ga
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
730 dní
_gid
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně sbírá statistické údaje o tom, jak se návštěvníci chovají na stránkách.
1 den
_utmz, _utma
Cookie třetí strany/ Google
Anonymně měří návštěvnost z vyhledávače Google.
1 den
_hjIncludedInSample
Cookie třetí strany/ HotJar
Pomáhají porozumět, jak se návštěvníci chovají na stránkách. Anonymně sleduje pohyby myši, kliknutí apod.
po dobu návštěvy
_first_pageview
Cookie třetí strany/ Google
Tato cookie Vám nabídla na první stránce informace o cookies.
10 minut
leady_session_id
Cookie třetí strany/ Leady
Cookie umožňuje rozpoznat firemní návštěvníky. Dokáže určit vaši společnost, nikoli Vás osobně. Pracuje výlučně s veřejnými daty.
po dobu návštěvy


Shromážděné cookies jsou zpracovány prostřednictvím:

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte tato práva:

 • vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak změnit nastavení cookies?

Cookies se ukládají ve vašem prohlížeči, pokud je chcete zakázat pro všechny stránky, upravte si nastavení. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, můžete kdykoli smazat. Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

________________________________________

Máte ke cookies dotazy? Napište nám na [email protected].


Česká zbrojovka a.s.

Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod
Tel: +420 703 170 300
E-mail: [email protected]
IČ: 463 45 965
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 712


Informace o ochraně osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zasílání reklamních sdělení

Správce osobních údajů:

Česká zbrojovka a.s., sídlo: Svat. Čecha 1283, 688 27 Uherský Brod
Ředitel divize Marketing a podpora zákazníků, email: [email protected]

Udělujete tímto souhlas společnosti Česká zbrojovka a.s. (dále jen „správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), zpracovávala Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek.

Účelem zpracování je:

 1. zasílání reklamních sdělení souvisejících s podnikatelskou činností České zbrojovky a.s. na žádost subjektu osobních údajů.
 2. Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu vaší emailové adresy, kterou budeme uchovávat po dobu, dokud budete mít zájem, abychom Vám zasílali reklamní sdělení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v zaslaném reklamním sdělení.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci vyjma poskytovatele emailingových služeb, který je ve smluvním vztahu s Českou zbrojovkou a.s. a zavázal se minimálně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Máte právo:

 1. Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným správci,
 2. požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
 3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné),
 4. požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
 5. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY ("Podmínky")

 1. ÚVOD

  1. Tento dokument upravuje podmínky používání internetové aplikace umožňující výběr a úpravu zboží ("Konfigurátor"), která je umístěna na webových stránkách https://www.czconfigurator.com/cz/ ("Webové stránky") a podmínky používání Webové stránky. Provozovatelem Konfigurátoru a Webové stránky je společnost Česká zbrojovka a.s., Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712  ("Provozovatel").
 2. PODMÍNKY VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU

  1. Návštěvníci Webové stránky berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně odborné veřejnosti v oblasti střelných zbraní a střeliva. Odbornou veřejností v oblasti střelných zbraní a střeliva jsou zejména osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence nebo jiné osoby s odbornou znalostí právních předpisů upravujících oblast střelných zbraní a střeliva, zejména zákona č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, nebo osoby vykonávající podnikatelskou činnost v oblasti střelných zbraní a střeliva nebo akademicky činné působící v oblasti střelných zbraní a střeliva ("Odborná veřejnost").
  2. Návštěvníci Webové stránky dále berou na vědomí, že webová stránka je určena výhradně osobám, které jsou Odbornou veřejností, a které před vstupem na Webovou stránku dosáhli věku 18 let.
  3. KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ RÁMEČEK PŘED VSTUPEM NA WEBOVOU STRÁNKU POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHL VĚKU 18 LET, POTVRZUJETE, ŽE JSTE ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI.
  4. POKUD NEJSTE ODBORNÁ VEŘEJNOST A V DOBĚ VSTUPU NA WEBOVOU STRÁNKU JSTE NEDOVRŠIL 18 LET NEVSTUPUJTE.
 3. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

  1. Webová stránka se skládá ze dvou samostatných, ale technicky, vizuálně a uživatelsky propojených platforem – konfigurátoru a e-shopu.
  2. Konfigurátor umožňuje návštěvníkům webových stránek vybírat a provádět virtuální úpravy zbraní kategorie B, A-I podle specifických požadavků návštěvníků z vybraných možností. Konfigurátor umožňuje mimo jiné uložení vytvořené virtuální konfigurace, sdílení zástupce vytvořené virtuální konfigurace prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu, stejně jako hladký přechod do e-shopu za účelem vytvoření objednávky nakonfigurovaného zboží.
  3. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek, stejně jako virtuální konfigurace jsou určeny výhradně pro odbornou veřejnost a osoby starší 18 let, a proto nesmí sdílet odkazy na vytvořené virtuální konfigurace s jinými osobami než profesionální veřejnosti, které jsou současně starší 18 let.
  4. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah webových stránek a vyobrazení zbraní ve vizualizaci v konfigurátoru jsou ilustrativní. I když se Provozovatel snaží přiblížit reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru realitě, reprezentace vizualizací zbraní a jejich příslušenství se mohou lišit od skutečných zbraní a jejich příslušenství (např. barevný odstín, přesný tvar, velikost atd.). Zařízení, kterým se návštěvník připojuje k webovým stránkám, například kvalita a rozlišení obrazovky zařízení, může mít také vliv na znázornění vizualizací zbraní a jejich příslušenství v konfigurátoru.
  5. Prostřednictvím e-shopu si mohou návštěvníci objednat od společnosti Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika, Identifikační číslo 463 45 965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 712 zboží sestavené v konfigurátoru. Návštěvník webových stránek bere na vědomí, že v případě přechodu z konfigurátoru na E-shop platí následující Smluvní podmínky v rozsahu, v jakém se tyto Obchodní podmínky nevztahují na.
  6. Provozovatel nezaručuje přesnost a aktuálnost údajů uvedených na webových stránkách. Webová stránka je poskytována "tak, jak je" a v souvislosti s ní nejsou poskytována žádná výslovná ani předpokládaná prohlášení nebo záruky. Provozovatel nezaručuje, že webová stránka bude bezpečná, bezchybná nebo bez škodlivého softwaru nebo kódu.
  7. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že Provozovatel v žádném případě nezaručuje dostupnost nebo aktuálnost webových stránek. Dostupnost webových stránek může být kdykoli omezena, pozastavena nebo zrušena. Obsah webových stránek a jejich jednotlivé funkce mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny bez předchozího upozornění.
  8. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že používají webové stránky na vlastní nebezpečí a přijímají plnou odpovědnost a ztrátu za ně vyplývající z jejich používání, včetně, ale bez omezení na ztrátu služby nebo dat. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, vedlejší, následné nebo sankčně naháněné škody nebo za jakékoli jiné škody související s používáním webových stránek nebo vyplývající z používání webových stránek, ať už k ní došlo v souvislosti se smluvním vztahem, zákonem nebo deliktem (včetně, ale bez omezení na, škody způsobené nedbalostí) nebo jinak, a to i v případě, že provozovatel byl nebo měl být vědom možnosti takové škody.
  9. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky prohlašujete, že budete používat webové stránky, veškeré informace, materiály nebo služby v nich obsažené v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, Evropské unie, mezinárodních nebo jiných zákonů.
 4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že obsah obsažený na webových stránkách může podléhat ochraně autorských práv, poskytované zejména zákonem č. 121/2000 Sb. z. copyright act, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoli použití autorských děl dostupných na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu autora nebo vykonavatele autorských práv.
  2. Návštěvníci webových stránek také berou na vědomí, že značky obsažené na webových stránkách jsou duševním vlastnictvím Provozovatele a mohou podléhat ochraně poskytované zákonem O ochranných známkách č. 286/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv použití značek obsažených na webových stránkách je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.
  3. Tyto podmínky nedávají návštěvníkům webových stránek oprávnění nebo jiné oprávnění používat značky nebo autorská díla používaná na webových stránkách.
 5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Návštěvníci webových stránek berou na vědomí, že jejich osobní údaje mohou být zpracovávané během jejich návštěvy webových stránek. Zpracování osobních údajů se řídí Zásadami zpracování osobních údajů a používání souborů cookie se řídí zásadami používání souborů cookie.
  2. Souhlasem s těmito podmínkami a vstupem na webové stránky návštěvníci potvrzují, že se dozvěděli o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách používání souborů cookie.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

  1. Veškeré vztahy vzniklé v souvislosti s přístupem uživatele na webové stránky se řídí právem České republiky.
  2. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit. Aktuálně platná verze Obchodních podmínek je k dispozici před vstupem uživatele na webové stránky i do příslušného místa na webových stránkách.
 7. KONTAKT

  1. Návštěvníci webových stránek mohou obsluhu kontaktovat e-mailem na adrese: [email protected] telefonicky na čísle +420 703 170 300; poštou na: Česká zbrojovka a.s. Svat. Čecha 1283, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. 

Kontaktní údaje

Tel.:+420 703 170 300 E-mail:[email protected] www:www.czub.cz

Fakturační údaje

Česká zbrojovka a.s.
Svatopluka Čecha 1283
688 01 Uherský Brod

IČ: 46345965
DIČ: CZ46345965

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 712.